Բառգիրք հայկազեան լեզուի

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Բառգիրք հայկազեան լեզուի

Մխիթար Սեբաստացի

ԲԱՌԳԻՐՔ ՀԱՅԿԱ
ԶԵԱՆ ԼԵԶՈՒԻ

ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ

Յորում նախ պարունակին մնացորդք գրաբառ բառից. երկրորդ՝ բառարան յատուկ անուանց. երրորդ՝ բառգիրք ի գրաբառ լեզուէ յաշխարհաբառն. և չորրորդ՝ յաշխարհաբառ լեզուէ ի գրաբառն. որոշեալք 'ի միմեանց հատուածովք այբուբենից։

Արարեալ բազմատքուն և աչալուրջ ճգանօք՝ յաշակերտաց ամենապատիւ տն Մխիթարայ մեծի աբբային, և րաբունապետին սեբաստացւոյ։

Եւ յոգնաջան երկասիրութբ տպագրեալ՝ հրամանաւ գերապատիւ տն Ստեփաննոսի աբբայի՝ նորուն յաջորդի՝ վարդապետին կոստանդը նուպօլսեցւոյ։

'Ի փառս ամենափրկչին՝ Տն բոլորեցունց, ի պատիւ ամենօրհնեալ սբ Ածածնին, և ի յօգուտ մանկանց եկեղեցւոյ։

'Ի հայրապետութե տն Սիմոնի հայոց կաթողիոսի։

Յամի փրկութե մերոյ 1769. սեպտեմբերի. 8։ Իսկ ի թուականութե հայոց ռմժը։

'Ի ՎԷՆԷՏԻԿ

'Ի տպարանի անտոնի պոռթօլի

ՀՐԱՄԱՆԱՒ ՄԵԾԱՒՈՐԱՑ

Բովանդակություն[խմբագրել]