Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/141

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


րը, թե՛ իրենց խաղցած պատմական դերին կարևորության, և թե իրենց զգեստներու հետաքրքրական երևութին պատճառավ։ Տե՛ս, Կո՛մս, րսիէ այս անխոս ժողովուրդն որ ահն ոլ սար« սափն Էր Սուլթաններուն, կարծես թե իրենց լռության մեջ կըս^ պառնան տակավին Խալիֆեներուն։ 3 ենի չերին երո ւն մեկ նր* շանր կր բավեր, որպեսզի գահերր գլորին, գլուխները ջախ֊ ջախվին, արյունր հոսե, և անսանձ հեղափոխությունները հան֊ ւրսրտինէ Երբ Սուլթանն՛երն զինվորական խումբը կազմ եցին իրենց ապահովությանն համար, չկարծեցին անշուշտ թե օր մի պիտի դոզային անոնց զորավոր ձեռաց ներքև։ Բայց Սուլ֊ թան Ս՚աՀմատ ւիոխանակ դողալոլ1 շարունակ գլխույն վերև է) ած անող սարերան ներքև, հանդագն հարվածով մի կործա֊ ՚ հեց հզոր ^ենիչերիներն՝ որոց արյունթաթավ գլուխներն Վոս֊ վարի վրա կր ձվէային, անոր Հարերն ի կարմիր ն երկելով. և նոէյն վայրկքանեն աղատ Էր Խա լիֆեներո ւն արքունական ա֊ թոոնէ Այս համառոտ մանրամասնություններն անպատում արախությամբ կը համակեին Կոմսը, զի հաճելի Էր իրեն Տաճ-կաց պատմության վերաբերող դեպքերը լսել վերստին իմ րեր)ւես։

Հայեցվածք ւ/՛ ուղղեցինք այն գեղեցիկ պարտեզներոլն որք աաոիճանաբար կիջնան մինչև Վոսփորի և Մարմարայի խառն չուրերուն եզերքը։ Այս պարտեղներուն մեջ, ըսի Կոմսին, կը բարձրանար Կոստանդիանոսի գեղապաճույճ պալատն որմե և ոչ հետք մի կր մնա այսօր։ Այդ արքունական հարկը վկա եղած կ ժամ անակավ թագավորազն քաջա գո րծութ յանց, զեխու-թյանցէ մ եղկութ յանց, կրոնական վփճաբանությանց« և այս վերջիններր եր յլրգռեհն ի նպաստ իրենց անձնական շահուցՀ ժ ողո վո լրդնեթյբոզպ առա կութ յամ բ բորբոքելով։ Այդ պալատը վկա եղած Էր ւ^յուզանդյան կայսրության աստիճանաբար վատթարանալուն, ոչնչանալուն։* Վկա եղած Էր

վերջին Կոստանդիանոսի զինվելու վայր կենին հայրենի երկ֊ (էին սլաշտ պան ո ւթ յան ր նթանալու՝ և յուր հետին շունչն Բյու֊ զանդյան կայսրության հետին շնչույն խաոնելու համար։

Կոստանդիանոսի ճոխ ա պա ր անեն ոչինչ կր մնա արդ, ր՚էի, բայց հիշատակ մի։ Իսկ Բալեոլոկներուն ամ առանոցեն՝

119