Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/151

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


գույն, և նայվածքի այսքան կենդանություն չէի տեսած։ Յուր շարժմանը մեջ գոռոզությամբ խառն վսեմություն մի կա, որ առավել թագուհի մի կը հիշեցնե քան թե փափուկ կին մի. բավական հղկուն միտք մ՝ալ ունի, որով յուր րնկերությունն ա– խորժելի եղած է ինձ։

Այս գեղանի կինն ամուսին մ՚ ունի եղեր որո նախանձուն ողորմելի նահատակն եղած է ինքր։ Անկարող րլլալով դիմանալու հանապազօրյա մ արտիրո ս ութ յան ք բարեկամի մ* օգնությամբ խույս տվեր է ամուսնական հարկեն, նույնիսկ այն օրն երբ ամուսինը պաշտոնով հեռավոր երկիր մի կ՚երթար և զինքը կր ղատապարտեր յուր հետն երթա լու։ Բար ե կա մ ին ձեռամբ օթևան մի գտած Լր այս տաճիկ ծանոթիս տունր, ուր իբրև սւիրուհի կր գահակաքեր յուր եզական գեղեցկության շնորհիվ։

Այս Է ահա յուր կենաց պա տմ ութ յան ր։

Սակայն Հաստատեցի թե այս երկու նախանձորգաց հասակավորը նախանձաբեկ կր հյուծի՝ նկատելով թե նորեկ կինր կատարելապես կիշխե ամուսնույն վրա, և բնավ չպիաի զարմանամ՝ եթե հանկարծ իմանամ օր մի՛ թե տունեն դուրս հանած են այգ խեղճ զոհը, որո գեղն ու շնորհքր նսեմացած կերևան մտատանջության ազդմամբ, մինչդեռ ոսոխն առավել ևս շքեղացած Է հաղթանակավր։

Չկա բան //՚ որ այնքան հակառակ ըլլա ընկերական օրի–, նաց որքան բազմակնությանն՝ որ ոչ այլ ինչ կր նշանակե բայց եթե սիրտ մի որ բազմաթիվ կանանց մեջ մրցման առարկա կ ըլլա։ Ընտանեէլան հարկին երջանկությունն երկու հոգինեբու մեջ եղած սերտ հարաբերությա մ բը կը կազմվի, այսինքն այն լռին դաշնադրության մեջ իրարու վշտաց և ուրախությանց մասնակցելով, միևնույն կյանքով, շահերովէ ձգտումներով ապրելով, և իրենց զավակներով վերածնելով։ Ի՞նչ վստահություն կրնա ունենալ կին մի \որ հակառակորդի իշխանութենեն կր վախնա անրնդհատ, և որ համ ուսինն յուր կր գտնե ոչ թե լւնկելւ՝ այլ տեր մի որո քմ ահաճութ յան ց պարտական Է համակերպիր Մայր Է, բայց ուրիշ մի նույնչափ մայր Է նույն հարկին ներքև։ Սիրտն, անձնասիրություն ր, շահերն ամենայն ինչ վտանգի ենթարկված Է, և յուր կյանքր հարատև վաթորիկ մ՝ Է։ Այդ խեղճ կնոջմե սեր, հպատակության ե անձնվիրու֊

129

11 1145