Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/214

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

- 182 -նէի քով^ նստած մինաւորիկ , ՈրովՀեաև– քովեբնին Լզած Հեաաքբքիր րազմհւթենէն ոչոք բարեկամութեան աչքով^կընայէր իբ վրայ , մտիկ կ՚ընէր ք^ոսսինեայ վերքին երգր նոր յեղուի մր պէս՝ որ առածին ան^ գամ՝ կր սկսէր Հասկընսւլլ։ Աո^ կտորներ րը սիրտը շատ շտսբժեցին » Լ. ինքն ալ կը զարմանար որ ի՜նչպէս կը վաո.ուէր ու սէր կը ձգէր այն գեղեցիկ քերթուածին վրայ « \Լոնոլսաի Հեծեծանքներն% այն միջոցին որ Հօրը մաՀուան լուրը կը լսէ 9 իր Հօրն յիշա^ աակը զաբթուցին մսղքին մէք9 որուն ե. ոչ ակաբացած ձեոքը մէյ մը սխմեր էր վեբ^ քին անգամ՝ւ Հելուեաական գաւառներուն Հասարակաց ազաաութեան Համար ըրած գաւագրութեան երգմուկքը՝ շարժեց իր սրտին մէկ թելն որ ին չուան այն ատեն անզգայ կեցած էր 9 այսինքն% զսէր Հայրեր նեաց 1ւ ազատութեան * քՀոլոր սրբազան մտած ութիէննեբն իրարու ձեոքէն բոնած են • երբոր անոնցմէ մէկը մեր մւղքին մէք տիրէ ք խորՀրգական ակնարկութեպւՐբ մը իր ընկերներն ալ կը կանչէ 9 ե. իր նոր բնակաբանը կը մացընէ զանոնք ալ * րիտիոս սկսաւ տխուր ու անաչառ, քննոլ^ թեամբ մը իր անձին վրայ մաածեէ* ինքը իրեն Հարցուց թէ ինչ ըրեր էր իր Հայրեր նեացն Համար 9 ե. ինչ իր ընաանեացն Հա^ մար է ՝Հ*անի մը խօզք խօսեցՓւ իր մօրա^ քեո. թոոանը Հետ • րայց իր ձայնին ոճէն ե֊ նայուածքին ցրուած կերպէն

Օւցւէւշտճ ԵV