Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/216

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

- 184 -

մարգը կը քննուէր , և. ագգաղէնէ պար^ ձենկոաութեամբ ւ/ը կը գէաէր այն նոր մարգն որ էր աաւքէւը կը աեսնար » է^

րէկունը բեալնաւոր պէաէ րԱար ։

\քաւրէաէոս էր պարաուց մեձութէւնը ճանչցաւ * ճւ մէանգամայն էր կարոաըաւ^, թեանը վրայ մեծ Համարմունք մը չգրալ մաքին մէք * որովՀեաե. \^ագգագէնէ գէ^ աէր գան է կայ բորբոքելու ու մէանգամայն չափէ մէք^ րոնելու կերպը * Հ\ւսաի էրեն ինկած պաշաօնը մսղքովը շաա չմեծցուց • փսձաւք \Լսաուծոյ բաւական մարգէկ կան որ իրենց պարսէք կը սեպեն Հկեաութէւնը կաո.ավչսրեըէլ . շաա ("ելքովդ գանուեցաւ \քքաւրիաիոս որ չրւղեց անոնց թէւն աւել ցընել» խոՀեմութեամբ էր չափէն մէք կե^ ցաւ , աղէկ ըմբռնելովդ որ ամենուն բանը չէ Հասարակաց գործողութիւնն եր ու մէք մսանալ» բայց ամենուն պարսղքն է անոնց աղէկ ընթացքէն վրայ ՀեասՀքրքրել։ Աձ օրուընէ սկսեալ այն եաւանգուն Հեաաքըր^ քրութէւնն ունեցաւ , ե. ալ էր սրաէն մէք րն&էւալեցէն պաաուոյ ճւ փաաւաց ալգաց^ ա/ունքնեբը ալորոնք աաենզք այն չափ ծաղր ըրեր էր է

\^ագգաղէնէ էր աաւքէ յաքսղութեան ժաւ/անակներուն՝ երաժշաութէւն սորված էր ե. ճարաարու թեաաքբ երգել ալէ աէր < \քաւբէաէոս չէր աՐոաւաքած ասէկայ . ճւ ոբոաէ, Հեաե. էր աշխաաութեամբը քէչ մը կենաց ղէւրութէւն սաացեր էր » որպէս ղէ կեր^

□ւցւէւշտճ ԵV ՀյՕՕՀւՇ