Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/488

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


֊ «406 -

կար ձ եմոր այսպիսի մամանսմլ աղէկ կ՝ը^ նես եթէ Հեսա գաս * էա/աւ գիշեր Հա^

րուսա կալուաձաաիրոք մր քոփպիաի ան+ ցընեմ որ ամենեվւն աղայ չունի , Հւ ան+ աարակոյս եմ՝ որ ղքեգ ալ սիրոփ կ՝ըն* գունի օ »

$այՅ "՚ւըոն լսած գէլ լուրերուն վրալյ սկսաւ. յորգ արցունք թափել% եւ ալապւս^ Հոփեղաւ իր ծնողաց մւսՀուան վրայ ♦ ու. քիլ մր մա ածելէն եպքը ձեոքը վսքճաււա^ կանին երկնցուց ու. րսաւ. • - « կ/»ւ գամ Հեագ • կր աեսնեմ՝որ աշխարՀիս վրայ ամլ ծնողքս ղրկելու, մխիթարութիւնը պիաի չունենամ« ուսաի Հիմա ինձի ուրիլ րան չմնար ընել րայց եթէ, այգ կալուած աաի^ րռքլ քոփմանել, թէ որ ղիս ընգունելոլ ըլլալ • կը խոսաանամ աղէկ Ը1Ր*՚Է ե. ձեււ^ քէս եկած ծառայութիւնն ալ ընելէ ։ 11**՛*՛ ճաււականը րոնեց աղուն ձեսքէն , ե* եր* կուքը մէկաեգսկսան երթալէ

Վյեր/ին անգամմ՝ալայն կողմերը մէյ մը աչուըները գարձրնելոփոր երբեմն Օթէւան Էր եբքսէնկութեան ե. նոյն աաեն կարծես թէ վրան անէծք իքեր էր , Գէորգ իր աաքնորգին Հեա մէկաեգ սրրոյն |քենրա* աոայ մաաոլսը մսսսւ ք ուր որ շաա անգամ իր ծնողաց Հեա մէկաեգ կու գոթր աղօթե^ լու ք ե իր ցաւերը աււքին ա«#

րածեց է Այ» պղաթի մաաուսը իրեն բարձը ԴՐքին պաաՀաււաւ ճւ խիսա ւսմուր ալ շինուած ըլրպրվրլ > քր երուն րոնութեանը

□ւցւէւշտճ ԵV