Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/190

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


քքւղ§եյյա11ակւ«0 (ւս.(ո՛ հւա1ո»)ու||ւ 1ւ1սխսւոեւ>նւո|.ա.ււ»կ» |էս«աէո«»սւվե ()[)(( ու կրսնր առան։

ՍՂէքւ ազգային կ յոլա ուր ակ ան հ առա ջ ադի մ ո 11<»յ տ ւ« համար կւ ՝ կասի կար Խտությունն ու մեծությունն Էլ Էսօր դժար ֊թե կարողա ՝ նանք ՝չափե| •ու որոշել։

՚4?րևակայեջ|եք ՛թե հայ ՛ազգը "ճ՛շմարիտ որ բռնկի Էդ լուսավոր գործերի սիրով ե Կովկսաից –մինչև ՛Եգիպտոս ու ՜Ամերիկա,, Եվրոպայից մինչև Պարսկաստան ու Հնդկաստան ամեն մի գիտակից հայ վեր կենտ Էդ օրը իր զգացմունքն ՛ու լուման մեջ բերէիք դնելու իր ազգի վերածնության մեծ գործի վրա։

Անխորտակելի ու ՛անսասան կապահովվի մեր ՛ազգային ինքնուրույնությունը աշխարհքում ու ազգերի շարքում։

Ունենալ ՛հարուստ, ապահով դպրոցներ և ուժեղ գրականություն— կնշանակի ամուր ու պատվավոր կանգնել լուսավոր ազգերի շարքում։ Եվ գոնե ես խորապես հավատում եմ հայի Էդ կուլտուրական ուժին, մենք կարող ենք Էդպես լինել և պետք Է լինենք։ Դրա հետ միասին Էս տոնն Էլ Էնքան մեծ աոիթ Է ու ներկա հանգամանքներն Էլ Էնքան նպաստավոր, որ հաջողությանը կասկա՛ծելու ո՛չ մի պատճառ չկա։

ՉԷ" որ մենք գանգատվել ենք, թե մեզ հնարավորություն չեն տալիս, աոա ՛և պատշաճ օրը և ամեն իրավունք ու ազատություն։

՛Վեհափառ կաթողիկոսի ՛հսկողության ու հովանավորության տակ ՛՛են հայոց դպրոցները, դպրոցական ֆոնդի իրավունքն Էլ տված Լ նրան հ գտնվում Է նրա հսկողության տակ, իսկ գրա– կանա^յունր, որ ո;. որի հովանավորության տակ չի և չի Էլ կարող )|ւ111ւ!, 11111|ւ իր սպատ ու անկախ Ընկերությունը օրինավոր (յւս(ւո(սսւ|րուխւո!(?ու| ե |ւր աոանձին ֆոնդը։ Գումար հատկացնողները աասջւսս պետր I; որոշեն ու նշանակեն, թե ինչքան են հատկացնում որին— դպրոցին և գրականությանը— երկուսը միասին մեր ազգային վերածնությանը։

Իսրայելի մարգարեն երբեմն մարգարեանում Է իր ժողովրդի ցրված ու ցամաքած ոսկորների վրա, կենդանության շունչ Էր կանչում նրանց վրա, և չոր ոսկորները մարմին ու շունչ Էին առ–

188