Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ8.djvu/591

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


50 «…լաւ համարելով նւաղոք շատանալ ընդ բարեկամութեան քրիստոնեա թագավորի, քան առաւելօք լիանալ…»։

51 Մ. Ջամչեան, Պատմութիւն հայոց, ՝ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցամ Տեառն 1784, Հ. Բ, գլ. ԾԳ, էշ 340. «Յաղագս փախստեան Վարաղտիրոցայ, և Կիւրապաղատութեան նորա և Դավթի և Սմբատայ, և զորավարելոյ Թեոդորոսի Ռշտունւոյոյ, և հարձակման հազարացւոց ՚ի Հայս, և կաթուղիկոսութեան Ներսեսի շինողի, որ արաբ զհինգերորդ ժողովն Դունայ», նաև 343, 344 էջերը (հագարացիների արշավանքի մասին)։

52 նույն տեղում, էջ 345։

53 նույն տեղում, գլուխ ԾԴ՝ «Յաղագս դիմելոյ հազարացւոց և յունաց ՚ի Հայս, ե յաղագս վեցերորդ ժողովոյն Դունայ, և ժողովոյն Մանազկերտոյ», էջ 347։

54 «Ստեփաննոսի Տարոնեցւոյ Ասողկան պատմութիւն Տիեզերական», Ս.Պ., 1885 թ.։

55 «Պատմութիւն Յովհաննու կաթողիկոսի»։

56 «Սամուէլի քահանայի Անեցւոյ հաւաքմունք ի դրոց պատմազրաց յաղագս Գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչեվ ի ներկայս, ծայրաքաղ արարեալ», Վաղարշապատ, 1893 թ.։

57 «Յովհաննոլ Մամիկոնեանի եպիսկոպոսի պատմութիւն Տարօնոյ» աշխատությունը, Վենետիկ, 1832 թ.։

58 «Մեծին Վարդանայ Բարձրարերգցւոյ պատմութիւն տիեզերական»։

59 «Կիրակոսի վարդապետի Գանձակեցւոյ համառօտ պատմութիւն ի սրբոյն Գրիգորէ զաւուրս իւր լուսաբանեալ», Վենետիկ, 1865 թ.։

60 451 թ. աշնանը Կոստանդնուպոլսի արվարձան Քաղկեդոնում բյուգանդական կայսր Մարկիանոսի նախաձեռնությամբ կայացավ չորրորդ տիեզերական ժողովը, որը բացասաբար ազդեց Արևելքում քրիստոնեութլան հաստատման վրա և պայմաններ ստեղծեց մահմեդականության առաջացման համար։ Առաջնության համար պայքարում Քաղկեդոնի տիեզերաժողովը արևմտյան եկեղեցու (Կոստանդնուպոլիս, Հռոմ) հաղթանակն էր արևելյանի (Հայաստան, Ասորիք, Եգիպտոս) նկատմամբ։

450 թ. Հայաստանը դիմել էր Մարկիանոս կայսերը՝ աջակցություն ստանալու պարսից տերության դեմ իր աղատագրական պայքարում։ Մերժում ստանալով՝ չմասնակցեց Քաղկեդոնի տիեզերաժողովին և չճանաչեց նրա կանոնները։

61 Տե՛ս Մ. Չամչեան, Պատմութիւն հայոց, ՚ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցամ Տեառն 1784, հ. Բ, գլ. ԾԴ, էջ 350. «Յաղագս դիմելոյ հագարացւոց և յունաց ՝ի հայս, և յաղագս վեցերորդ ժողովոյն Դունայ. ժողովոյն Մանազկեբտոյ»։

62 նկատի ունի՝ «История человечествя» т. III, гл. III. Западная Азия в эпоху Ислама, д-ра Генриха Шурца, стр. 299:

63 նույն տեղում, գլ. II, Царство персиян при Аршакидах, էջ 250: