Էջ:Իմամաթ.djvu/121

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


նալրութիւնը բոր։ լա վին բաժանել քաղ աջ ազիս։ կ ան կոդկքսից։ նրա «Քիթաբի-Ագղէսբ»,ւնշտնաւոր միապետներին՝», ճԹէկրանին » և «ԱլԼմին» ուղղած թ ղթ երբ որոշ կերպով ծրաղբում են համայնական և ո ամկավաբական վար չաթիւն, ոբ. կառ տվարկ, ղատկ հետևորդներին* Ցայանի բան է հետևորդները անպայման ձգտելու են իրագործել իրանց տրւած տ;(I պտտ ղտմբ։ Ի՞նչ կտրող է անել այս ղկպքամ Բէհայի հետևոբղբ, երբ նրան արդերտծ է ոչ միայն Ահտթր Լկրօնական .պատերազմ) զինեքր, պատերազմի զնալր, մարդկային արիւձւ թա փելբ, յարձակւելր. այլ շատ խիստ ու որոշ օրկնքով արգելւած է (ժիֆ՚տն» (ինքնապաշտպանութիւնն) անգամ, անձր որևէ բռնոէթեան դէմ պաշտպանելն անդամ: Բէհականբ և ոչ մի գկպքում բռնութեան դէմ դինւելու իր ա լո լնք չունի, հպի՜ տի ղիմադրէ. այսպիսի պարագային նրա զէնքր միայն լեզուն է, որով պիտի հւկմոզէ՝ առանց նախատինքի և հայհոյանքի։

բէհան շատ լաւ ուսումնասիբած լինելով իսլամի աղանդները, նրա տենչանքն եղել է, որ հետևորդների մէջ նսւշ|ւշ հերի նման տեռորիստներ, 1‘արասի-Գիւբզիների նման նենգամիտ աոիւհււսւշտներ, էօմկրի նման բռնակալ իսլամացնողներ և յաիրգական իշխտնութեան համար Ալիի նմւեն արիւնահեղ մարտնչողներ չյաո ալանան։ Նբա ամենագլխաւոր և միակ նպատակն է եղել հետևորդներին իսպառ ազատել այգպիսի զարհուբելի և բարբարոսական կոտորածներից։

43. նոյնպէս նորաղանդների Բկյթ հւլ-Աղլ Լար զարու֊թեան համայնքի), որ իսլամի Բկյթ ֊իւլ֊Մալի (հասարակական գանձի) նմտնոզութիւնն է, ւ՛րսւեղ կուտակւելու և որտեղից բաժ անւելու է ժողովրդից ոտացւած \Չ րգական տուրքր,

հարկբ, տուգանք ր, ժառտնդութ՜իւնը ևն, մի այնպիսի հիմ

8