Էջ:Իմամաթ.djvu/73

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


մևց ԻորասաԿւ։ ճանապարհին երբ լսեցին Մէհմէդ շահի մա հը, վտանգից զեբծ մնալու համար մաած՝եցին մի առժա մանակ մնալ Մ աղան դ արան, մինչև նոր շահի Թաւրիզից Թէհրան հասնեք ր, գահ բարձրանալը, երկրռւմ կարգերի վերահասաատւելը և խաղաղւելը։ Երբ ուզեցին Սարի քաղաքը մրա նել, այնտեղի միւհթէհիդ Ս այիդ-իւլ-իւլէման, որ թէ Բիշրօ յէցիի և թէ Մոլւա Գուդդուսի մեծ հակառակորդն էր, հրաման ուղարկեց, որ այդ քեաֆի՚ր (հայհոյող) Բաբիները չհա մարձակուին ապական եք իրենց քաղաքը։ Քաղաքի դոներում սրանց գնդակներով հալած և քիս, հարի վաբղապևաութեան համար առահին անդամ երեք զոհ ընկան Սարիի պարիսպների տակ, որի պատճառով սուր բարձրացրին հիշբ*քէըի՝ե և ընկևբները պաշապանւելու համար և բոն ութ եամբ քաղաք մտանք Սա բղա մէյդանի վրա դ քարվանսարայում սպաստա նեցան։ Քարվանսարայի կարից ազան կարդացող երեք խո բիԳւևրին իրար յեաևից դարձեաք դնգակտեար արին Սարխ-ի ները, այնպէս որ Բաբիները պարաաւարւած ամրացրին քարվանսարայի դռները, պաշտպան լեցուն, որոնց պաշարեցին Սայիդ-իւլ-իւլէմի հետևորդները։ Հինգ-վեց օր տևեց կռիւր, երկու կողմից էլ զոհեր ընկան։ Երբ կառավարչական պաշ աօնակալները միհամտեցան և ձգտում էին խաղաղացնել, միանգամայն կոզոպտել բաբիներին, հիշր*յէցին զարկեց սպանեց կառավարութեան ներկայւոցուցչին, քաղաքում և շրջակայքում ունեցած՜ կրոնակիցների ահակցաթեամր, մօտ 360 հոգի, դուրս եկան Սարիից, գնացին մօտակա (Լկխ-Թէբէբսի աւևբակ բերդը մտան, նոբոդեցին, ամրացան և ամբոդհ ինն ամիս կաեցտն պարսկական բանակների դէմ*

13. 1\մրողհ դիւ դա կան ազղաբնակհւթիւնը, նախապա չարւած ղւսոր անցաւ էէիշբօյէցիի կողմը, ամէնքը րնգւււնեցին