Էջ:Հայբուսակ.pdf/447

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

1841. Հակնխոտ՛

V»* "քարբեր է ի վերսլգրելոցն. - լէ յայա. նլանակած է բաո. Հաւաք մի,

1848. Հադճդուկ.

՚ՀէՀրիմանեանն կամ ուրիչ մի վկայած է այո անուան ղոյգ Լ. Օոէբհ«Աա11,

փ* Օո»բհ&16, Ար. ՖՒքդՒյա ձ&ՕՀ Ռ"" Այիբ–" « խ–– յՒ է

» որ մանր ճղեր կ՚ունենայ , 1ւ աերեւն նման է \քարզանկօշին աերեւին • և (( ի վերայ ոպիաակ ղեգ ղաղապ կու լինի, և կակուղ կու լինի. ե թէ ծեծեն » 1ւ սպեղանի աս.նեն 4 նոր խոցերուն վերայ ձգեն , ոգաէ, և ղաբիւնն կարէ է Ո և միսն բուոցընէ - և. թ է ղաերեւն \^երկեւլի շարապով խմեն , օգաէ աղեց գաա » ներուն և լուծ ման ս* - » %էյթարայ Ար . կսշի եւս փարիֆա , ֊ Լ– անունն , ըսա և Հ. յիլեցընէ ղկանեփ » որսվՀեաոեւ րոյոԽ և մանաւանդ

ձ՚ազիկն՝ որ ասաղաաեսակ է % ճերմակ . ^ ^

1ւ կակուղ ասուի նմանի 9 փպքրիկ րո/ս / ^ ւ

/՛է» նուրր և երկայնկուկ աերեւներով, Ա՛ յՀ

եղերֆե սղոցակերպ • գլխաւոր և չաա

յարդի աեսակն կոչուի Լ60Ոէ0թ0ճւ«ա, / V

որ ըսել է Ա«/ւ.չ<քա% 9 նման ութեամր ինչ, - ճ

րայց ձ. աս աղա կերպ ըլլալով կոչուի և

1ՐԱ*80 0էօ11»է*. աւելի յարդի է այն% Տհ |

որոյ եաղկան վրայ արեաթադոյն թանձր ՝՜.\ ՚՜՝ : ։Ւ ՛ճ

փայլուն թեփեր կան » Գարոա լեր անց

վրայ դա ուին յԱլպեայս , անոր Համար ■ \ ^ Հ

կոչուի ֆ. 1աա0քէ6116 կամ քօ/Ա^Օ ճ6Տ

Ճ1թ60 կամ ձ«8 Ո61&90. րայց աւելի Հռչա^ ՚/ՏՏա^^ ^

կեալ անունն է գերմաներէն, Տ*61*6100

Լ իրր (յ պիաակափառ) ւ (Լյսոր մեծ՝ փաա

փադանպք ամեն աարի փնառելու կ*երա ՚

թան 9 մանաւանդ կանսցք 9 1ւ Հաղուա^

դիւա ըլլալովդ թանկ վաճառուի, ղարգի

Լ յիշաաակի Համար 9 1ւ անթառամ պա^ ՝՚՝Հ^Հհ–՛

Հուի է \եաալիսյ և ֆոանկաց քանի մի

լեանակողմերսւմ այլ գաուի 9 րայց ի Աուի^ ք 5 ; <

ցերի գաուաձն աւելի յարդի էւ Ա>եր եր^ կրին ընդարձակ լեոձոա կողմերէն այլ սպասուէր այս րոյսս. նորերս 9 նչ՚էշվիլա

ֆուկլաս անգղիացին որ \\ովէլասու շաա ճ Ղ Ղ 7 *

լեոներ ելեր և ղքքասիս այլ քեներ է 9 ինչու ան Հիմայ կ՚ըսէ այս Աոփւեոան ՛ճաղճղուկն չէ Հանդիպուած ի րնիկն կովկաս , ր այց ||ւատա^ բնակ ղերմանացին §փղիսոլ՝ սր շաա Հեաազօաութիւ% ըրաե է կովկասսւ այլ եւ այլ կսղմանց ե Հայոցգ ըսեր է իրեն, որ իԳգե ղաեր է ղսւիցերական աեսակէն% կարսի մօա

□ւցւէւ26ճ Եգ