Էջ:Հայբուսակ.pdf/563

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


- 512 -

» ղխստն Հլսսւգիխի կ-Հ^ալ՝ ծխեն , օգտէ ». 6* րնագիրն սձի ՈթՕՕ««*1, աք է

Լ. ւնոօո&է», փ* ք«ՈՕՈՈձ« > սր Տ«հ1ոո (վիշապուկ ) կոչուած անկոց (քեղերէն է. աես Ախին, թ. 90*

3435. ()ԱՈ.

Հին ֆաաղիրք մի գրէ. « $աքխ* անսւչաՀսա փայա է, ղոր կոշեն ». անշուշտ

է 6օա։> Թ՛ Կա*ք է0*" » ք է Լալուէիփպ/անւ

3436. Ուրձ. Ուրց* Ուււց–

Հմլկարակ այլեայլ րսւսսց ղուղեն . մէկն կ՚ըսէ Ա /).րց , որ է \քիրրիՏն միւսն, « Ո«.ր1, որ է ւացշիկ օրի ». միւս X՝այլ, « +ա9փկ օթի որ է յյայրարճ ». նսյնն « \\այթար՝ \քսթրին » գրէ. ի բաո.ս Գայիենսսի ց տասփւ գրուի ե. Հոմաա նիլ թոամայ կամ քՀոմաՇ, որ պիաի ըԱայ թ՚իոէէ « քիմիական դիրքե այլ գրէ » ՀՀքէԻԿ օթին երկաթն կու Հալէ, կամ՛ Հւրձ Ւ՞"* »« ՀՐ քնարանն այլ կուրծքի վրայ խսյչի կամ՛ սւո.եցքի գեղոց մէէ յիլէ, « և ղԱւբցդ լես& 4 յայքն խաանէ ». - ի նորոցա՝ \քանանայ գրէ (եր. 4*0) « |էօ« անուշաՀոա, նմանսւ^ »> թեամր Լ Հսաով իրրեւ %էսլիէՆ , ղոր ուաեն »« Աթանասեանն (եր. 83) Ա շատ մանր կլոր և թունդ տերեւներ ունի, և փնքի նմանսւթեամր գուբս

» ելած ցողուններն* ամենեւին շեն րարձրանսւմ.. սիրում է կրային Հող., անքսւր Ո տեղեր ում, քարերի աակ., ունի կծու Համ, էւ ղսրծ Է գրսւսւմ կերակրի մէքյ >ւ նորանից օղի են քաշսւմ Ո, դեղի Համար, — (|սա քենսւթետն գիանոց* Հ». սարակ նուիրակն է (թ. 731), ՕՈՅ&ՈՕա էսկրս^ » — %ոյ1* կամ

նմանն է

3437. ||ւրց–սյնուխ.

Օք քւԻ է կողմանս, իբրեւ Անանխոյ ազգակից,

3438. Ուրդի

Գաչիենսսի բառից մԷԼ գրուի « ԱՏդրիդիաիս՝ քիրո » . ֆոլքեան գրէ Լ. (( Աւրռյ , ճոէեո>ՕԱՏ, խոտ է, որ ղՀոաաբեր տերեւս ունի. խոնքելոց որովայնին սգնէ »տ (1լՐհ. Փ ^""–ՂեՐՔ 6* Բա*Ը. դըեն Արրիագիս կամ այսոր նման, որ է սասւ. գիլ 0 > *ձ»8^<01(0$ . Լ. ճոէեոտշստ, Փ * Ճոէհմտզ116, տղգ 0հ®1՚0թհւ11սա ցեղի՝ ի նորոց

իճդատերե* անուն եալ րսւսսց, Փ* ՕէքքօօԱ* որոց մէկ աեսակն երկու անուններու միութեամբ ճոէհ(Խօէ18 06է6քօ1ւէ1ա կոչուած* տեսնուած է յ\Լրեւմ. Լայս, միւս աեսակ ձ. ^«աՕէՕւ» աօ11ւ« ի կարին, \քանախ, Հիմիք լ. — ճ. 01»1)Ոկ ի Հի*֊ կէոչ լ. է Ի Հ—ԴԸՐ մատէն. — ճ. 1ք»0ք00*քբ& Հ. կապագսվկիոյ, Հիչսւի

Լ ի կոտայս աս.անց ղանաղանութեան աեսակին •

3439. Ուրուէ.

Ո՚քփձ տարբեր թուի, որովՀեաել երկուքն այլ աո.անձինն յիչուին մի և նոյն գրոց մէլ. ղուղուի Հայոէե այլ և դ*ե Հ անսւանց. 6* «ԱՀ դրէ ԱԿր*Ոպպաճաս, որ ինձ անծանօթ է. միթէ՛ վայրի (Հղու) ըԱայ,

□ւցւէւ26ժ Ե^