Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/673

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Աղասալով 6ուրի Ռուբենի՝ կոմպ– լեքսային էլեկտրական մեծությունների ավտոմատ չափիչների կառուցման սկըգ– բունքների և տեսական հիմունքների մշակման, այդ հիմքի վրա Փոփոխա– կան հոսանքի թվային ավտոմատ կամըր– ջակներ ստեղծելու և դրանք սերիական արտադրության մեջ ներդնելու համար (հեղինակակից)․ Վ ա J Ր ա դ J ա ն Հակոբ Սիմոնի՝ կի– բեռնետիկայի բնագավառում կատարած աշխատանքների համար․ Բալիկյան Ալեքսանդր Ալեքսանդ– րի՝ հանքերում հրդեհների մեկուսաց– ման U պայթյունների կանխման ԳԻԳ տիպի չեզոք գազերի գեներատորների նախագծման և արմատավորման համար (հեղինակակից)․ Դանիելյան Մուշեղ Իշխանի՝ Աշ– խաբադ քադաքի Կ․ Մարքսի անվ․ պետ․ գրադարանի շենքի ճարտարապետութ– յան համար (հեղինակակից)․ Միքա յելյան Սերգեյ Գերասիմի՝ «Պարգև» կինոնկարի համար (հեղինա– կակից)․ Մ ու ր ա դ յ ա ն Սարգիս Մամբրեի՝ «Արևածագից առաջ» և «խաղաղ եր– կընքի տակ» նկարների համար․ Խաչատրյան Կարեէ Սուրենի՝ Կիեի Տ․ Շեչենկոյի անվ․ օպերայի և բալետի թատրոնում բեմադրված «Չի– պոլինո» բալետի համար․ է մ ի ն Գևորգ Գրիգորի՝ «Դար, հող, սեր» (1974) բանաստեղծությունների գրքի համար․ Ստեփանյան Միհրան Հովհան– նեսի՝ աշխատանքային ակնառու նվա– ճումների համար, որոնք ձեռք են բեր– վել աշխատանքային պրոցեսների կա– տարելագործման, սպասարկման գոտի– ների ընդլայնման, մասնագիտություն– ների համատեղման, աշխատանքի առա– ջավոր մեթոդների արմատավորման հի– ման վրա․ Մ ովսիսյան ժորա Եգորի՝ բան– ջարանոցային և պտղատու կուլտուրա– ների մշակության կոմպլեքսային մեքե– նայացման հիման վրա բարձր ու կա– յուն բերքի ստացման ակնառու նվա– ճումների համար։ 1977 Մարտիրոսով Էդուարդ Բագրատի՝ ալմաստի արդյունաբերության զարգաց– ման արագ տեմպերն ու ժող․ տնտեսու– թյան պահանջների բավարարումն ա– պահոված գիտատեխ․ նոր լուծումների հիման վրա հայրենական ալմաստե գոր– ծիքների զանգվածային արտադրություն ստեղծելու համար (հեղինակակից)․ Դ ո ն գ ա ր J ան Շահեն Սահակի՝ կարճ ժամանակամիջոցում «Սամոտլոր» (Տյումենի մարզ) նավթի հանքավայրի յուրացման նոր բարձրարդյունավեա գի– տատեխ․ և ինժեներական լուծումներ մշակելու և արմատավորելու համար (հեղինակակից)․ Հովնաթանյան Պարույր Մե– լիքսեթի՝ աշխատանքում ձեռք բերած ակնառու նվաճումների, աշխատանքի արդյունավետության, որակի էական բարձրացման և դրա հիման վրա բան– ջարեղենի և խաղողի բարձր բերքի ստացման համար․ ԹաՐիվերդիե Միքայել Լևոնի՝ «ճակատագրի հեգնանք կամ Բաղնիքդ անուշ» հեռուստատեսային կինոնկարի երաժշտության համար․ Դուրգարյան Եղիշե Ասատուրի՝ Շևչենկո քաղաքի ճարտարապետության համար (հեղինակակից)․ Նիկողոսյան Նիկողայոս Բագրա– տի, Թորոսյան Ջիմ Պետրոսի՝ Լե– նինական քաղաքում կանգնեցված Ա․ Իսահպկյանի հուշարձանի համար և Ն․ Բ․ Նիկողոսյանի ստեղծած Ռ․ Զարյանի, Ի․ Կիտայգորոդսկու, Վ․ Զագորյանսկա– յայի, Մ․ Մարտինսոնի դիմաքանդակնե– րի համար։ 1978 Վ և ք ի լ ո վ էդուարդ Խորենի՝ ջրային տարածությունների համար «ոչ պայթու– ցիկ» սեյսմիկ աղբյուրների մշակման և արդյունաբերական արմատավորման հա– մար (հեղինակակից)․ Աղաջանյան ժորա Մելքոնի՝ օպ– տիկական միկրոսկոպիայի ավտո– մատացված տեսածրային համակարգե– րի կառուցման սկզբունքների մշակ– ման, դրանց հիման վրա գիտական հե– տազոտություններում և արդյունաբերու– թյան մեջ միկրոօբյեկտների տարալուծ– ման Սարքերի կոմպէքեսի ստեղծման և արմատավորման համար (հեղինակա– կից)․ Տ ր ո յ ա ն էդուարդ Գրիգորի՝ բարձ– րավոլտ նոր ավտոտրանսֆորմատորների կոմպլեքսների ստեղծման՝ էներգետի– կայում դրանց արմատավորման համար (հեղինակակից)․ Սկրտչյան Մհեր (Ֆրունզիկ) Մու– շեղի՝ «Միմինո» կինոնկարի համար (Գ․ Ն․ Դանելիայի և Վ․ Կ․ Կիկաբիձեի հետ)։ 1979 Ղազարյան Կարլեն Գրիգորի՝ «Հակադարձ տրանսկրիպտազա (ռեվեր– տազա)» նախագծի գիտական ծրագրի իրականացման ուղղությամբ կատարած աշխատանքների շարքի համար (հեղի– նակակից)․ Ղազարով նեոն Ալեքսանդրի, Ի ո– ս ի ֆ յ ա ն Անդրանիկ Ղևոնդի՝ «4 ա» ասինքրոն էլեկտրաշարժիչների միաս– նական շարքի ստեղծման և սերիական յուրացման համար (հեղինակակիցներ)․ Դ և լ յ ա ն Աշոտ Բորիսի՝ աշխատան– քային ակնառու նվաճումների, ածխի և նավթի արդյունահանման աշխատանքի բարձր արդյունավետության և որակի համար․ Մանասյան Գառնիկ Խաչատուրի՝ պակաս թվով բանվորներով շինարարու– թյան ծավալների կատարման հիման վրա աշխատանքի բարձր արտադրողա– կանության հասնելու համար․ Մարտիրոսյան Սամսոն Ենոքի՝ աշխատանքային ակնաոու նվաճումնե– րի, տեխնիկայի բարձրարդյունավետ օգտագործման, կերի արտադրության և գյուղատնտեսական օբյեկտների շինա– րարության մեջ առաջադիմական տեխ– նոլոգիայի արմատավորման համար․ Խ ա լ Փ ա խ չ J ա ն Հովհաննես Խաչա– տուրի (հեղինակակից), Ց ա ր ա լ ո վ (Ցարալյան) Ցուրի Ստեփանի (աշխա– տանքի ղեկավար)՝ «ճարտարապետու– թյան համընդհանուր պատմություն» (հ․ 1 – 12, 1970–75, ռուս․) աշխատության համար․ Հովհաննիսյան էդգար Սերգեյի՝ «Սասունցի Դավիթ» բալետ–օպերայի երաժշտության և «Փառք նենինի կու– սակցությանը» վոկալ–սիմֆոնիկ պոեմի համար։ 1980 Ղազարյան Միշիկ Հայրազատի՝ մետաղների գոլորշիներով իմպուլսային լազերների և դրանց պայծառության ու– ժեղարարներով օպտիկական համակար– գերի ֆիզիկական սկզբունքների մշակ– ման, այդ լազերների ու համակարգերի ստեղծման ու հետազոտման համար (հե– ղինակակից)․ Սեմերջյ՚ան Միհրան Արամի, Ալա– նակյան Հենրի Անդրանիկի, Ղա– զարյան էդվարդ Անուշավանի, Ա բ– րահա մյան նյովա նիպարիտի, Բ ա– ք ա ր յա ն Գրիգոր Գրիգորի, Մելիք– J ա ն Հենրի Աշոտի՝ ավտոմատացման միջոցների համակարգ մշակելու և ստեղ– ծելու համար․ Պողոսյան Խորեն Պետրոսի «Օվ– կիանոսների ատլաս» («Խաղաղ օվկիա– նոս», «Ատլանտյան և Հնդկական օվ– կիանոսներ») աշխատության համար (հեղինակակից)․ Բաշինջաղյան Եվգենի Արտեմի՝ ՍՍՀՄ 50-ամյակի անվան Վոլգյան ավ– տոգործարանում արտադրության կազ– մակերպման, կառավարման և աշխա– տանքի կոմպլեքսային համակարգ ստեղ– ծելու և արմատավորելու համար (հեղի– նակակից)․ Սարգսյան Թոմ Եսայու, Գաս– պարյան նեոն Խաչիկի, Մ կ ր ը տ– չ յ ա ն ժիրայր Արտաշեսի՝ հաշվողական տեխնիկայի բնագավառում կատարած աշխատանքների համար․ Ավանեսով 8ուրի Բորիսի՝ հիմնա– կան և ջրովի ճակնդեղացման գոտինե– րում շաքարի ճակնդեղի հավաքման ՌԿՍ–6 և ՌԿՍ–4 բարձրարտադրողական մեքենաներ մշակելու և արտադրության մեջ ներդնելու համար (հեղինակակից)․ Ա կ ու բ ո վ Գլեբ Սամսոնի, Միրզո– յան Հենրի Սերգեյի, Բուդաղյանց Նիկոլայ Աբրահամի՝ եզակի սար– քավորումների կոմպլեքսի և հատուկ նշանակության միաշերտ ու երկմետաղյա իրերի արտադրության սկզբունքորեն նոր տեխնոլոգիական պրոցեսների ստեղծման և արդյունաբերական լայն ներդրման համար (հեղինակակից)․ Մ ու թ ա ֆ յ ա ն Օնիկ Ստեփանի, Տ և ր–Մ ի ք ա J և լ յ ա ն Ֆիլիպ Միքա– յելի՝ կամուրջների և արդյունաբերա– կան ու էներգետիկ խոշոր օբյեկտների խոր հիմքերի կառուցման նոր կոնստ– րուկցիայի ու տեխնոլոգիայի մշակման և ներդրման համար (հեղինակակից)․ Վարդանյան Գումեդին Սուրենի՝ տեխ․ գիտությունների բնագավառում կատարած աշխատանքների համար․ Շահնագարով Գեորգի Խոսրովի՝ «Հասարակագիտություն» (1978, ռուս․) դասագրքի համար (հեղինակակից)․ Իսրայելյան Վիկտոր նեոնի՝ «Սովետական Միության արտաքին քա– ղաքականությունը» (1978, ռուս․) բու– հական դասագրքի համար (հեղինակա– կից)․ Գրիգորյան Ռաֆայել Գուրգենի՝ Ադրբեջանի Մ․ Ֆ․ Ախունդովի անվ․ օ– պերայի և բալետի թատրոնում բեմաղըր– ված «Հազար ու մի գիշեր» բալետի հա– մար (հեղինակակից)․ Դոխոլյան Արշալույս ՝՝տայկի՝ աշ– խատանքում ակնառու նվաճումների, տեխնիկայի բարձրարդյունավետ օգտա– գործման, կերի արտադրության մելիո– րատիվ և գյուղական շինարարության մեջ առաջադիմական տեխնոլոգիայի ներդրման համար։ 1981 Թախտաջյան Արմեն նեոնի՝ «Երկրի բուսական մարզերը» մենագրու– թյան համար․ Խ ա ն ջ յ ա ն Իրիսա Ղևոնդի՝ «Գրա– դարանա–մատենա գիտական դասակար– գում» աշխատանքների շարքի համար (հեղինակակից)․ Սարկիսով Դոնատ Սիմեոնի՝ «Կոմ– պենսատորային հարմարվողական պրո– ցեսների ուլտրակառուցվածքային հի– մունքները» աշխատանքների շարքի հա– մար․ Տ և ր–Ա ս ա տ ու ր ո վ Գենադի Պարի– սի՝ ծամող ապարատի անատոմիա կան ամբողջականության և ֆունկցիա– ների վերականգնման նպատակով ստո– րին ծնոտի և քիմքածնոտային հոդի