Էջ:Պեպո.djvu/10

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

Տեսիլ Ծ

ՊԵՊՈ— (Մենսւկ, |քի փոքր լոաթյունից հետո) Ուրիշ ա՚խչիկ յլոլ-զի՛ս, րաս Պեպոն մեռավ, է՞լի… Տեսնիմ վո՚ւնց իս ուզում… (նորից լուււ|)|ւււ11) Չէ'» Պհպո, գուն Հալալ տղա իս, Հա/ա/ոլթինը սիրում իս, քոլ բանամն է[ հա՛լալ կաց։ Ինչո՞վ է սուտ քի մոդ բու փեսեն. խո՚ստացիլ իս, պիտիս կատարի քոլ խոսկր.. Թե զլխիտ գդակ ունիս, պիտիս տա. թ !> գո ւ զ կաշիտ պլոկվի, թեդուզ հոքիտ ղուս դա, պիտիս տա… Աէ1 ա վո՞ւրդի ճարիմ էն զա՛հրումար փոլզր .. Ո՞վ կոլ տա ինձ էնզադա… (Նայււ՚մ I, պատերին) ք}"վ ինչ կո լ ա ա էստուրը. դիփ մետի վուր գրավ դնիմ, զի։ի մետի վուր ձախի մ՝ տուն, տիզ, շողւ ի՞նչ կա տան… կիսի կեսն էլ չի զոս։ դա .. է՛ս էր վիրչն, է"։ի, էս էիր ուզում, է՞լի, Արութին. էստո։ համա էիր չարչրրում, է՞լի, ինչրո։ հիմի… Աշխրրումը պիտի խայտառակ Ր,իմ, է՞լի… էլ իմ ննգրաերանց էրեսին վո՚ւնց մտիկ անիմ. Ի՞նչ կոսին, (Գյխարկր (ււստտկին 1, |սփււ..1') Փո՛ւ թոլ նամուսին…

Տեսիլ Զ

ՆԱ. >|||Կ1ւ1

ԿԵԿԵԼ- (Շփոթված ներէւ Օ՚տնեյու] ձախ դոնից) էս ի՞նչ խաբար Հւ Պհպո,

ՊԵՊՈ— (Գյխարկր ւ|եւ՝ցնե|ով I. թափ աա(ա|) Վանչիչ, ի՞նչ խաբսս

պիտի րլի,

ԿհկԵԼ- Ի՞նչ ի„ ինձմեն թախկացնոլմ. . (Լա|ու|) ,4ի„ իմացա, զհփ իմացա, Պ եպո .

ՊԻՊ11- (Գ|խսւրկր ծածկեյսվ) Ի՛՛նչ իմացար, Կեկեի ի՞նչ իս լաց ԿԵԿԵԼ- (^աշկի(ւս,կո,| «ւքթււ,մ Հ ւսյԱրր և կսկիծով) Իմացա, քհ'-

պո քան, իմացա . էս ւ/Հաթիս զեղեն ու Գիրոն վուր գնացին… նրւս՚ւ ց խո սիլն ի ւ1 ացա . Ինձ թո՚դնոււ) ին ..

ՊԻՊՈ- Մո՚լլափ, մո պա փ, Կեկհլ, ջեր է/ի աստուձ օզորմած է… ԿԵԿԵ1,— Աստուձ շատ վոլխս, է՝ խոով է կացի իմ գլխին, էլ ի՛նչ օղոր֊ մս։ծ է..֊ Խալխումն ինձ պաչ ան ե, զիփո ւնքր շնա ! ավուրին, իժում ինձ թողնե ո։ գնա ո ւրիշին ուզե՜,., է՞սաու ,ս։մա ււտիզծից ինձ աստո՛ւձ. . Միթամ սւնմիզ փա/աս էի, քուչհն գցեցին . միթամ քուչի ցիխ իմ, թո՛ղ վատի տակր կոխչրսւին… Վա՛յ իմ նամուսին . (Լաց է լինում և սւյքեւ^յւ սրբում՛):