Էջ:Պեպո.djvu/32

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

Ա ՐՈ1ՓԻՆ- Դիփ մեկ է, Գիքո, մե տեսնի մ թե էտ ի՞նչ թոլխա Է,

ԳԻՔՈ- Ա՛յ, ինչ թուղթ Է, ս/,լա Ար ութին, (ULnfp գրպանն է աո* նամ և հանում քթախոտի աո,փլւ) ՉԷ՛, Է» չէր, ամա դիփ մեկ է… (Քաշում Լ) Հը՜մ… Ա՛յ, (Պահո, մ է քթախոտի տւսփր Ա մո,ւ-հակր Տանում) դուն մե քիչ >ի'ռոլ կանգնի, ա՛ղա Արոլթին։

Ինքլւ քէհւաւնււոք I ւ)ես|ի սւИТj\iul|l՚

ԱՐՈԻԹԻՆ֊֊ Վա'. վա՞խենում իս, վոլր չխյի՚մ. աշխարքն ալան թալան խո չէ՞,

ԳԻՔՈ— Չէ՛, չէ՛, ա՛ղա Արոլթին, էտ վո՞ւնց կոնիս, ղա՞նա դուն է՛տ հանգի մարթ ի՛ս. ամա էս թո։խտր խիսս, փ աթերակավ ո,ր իմքին է, Ասում իմ ձեռդ չդիրշի՛ (f!«utj անելով մւսւ-հակը) Ա՜յ, տի՚ս, (Հեովից giiլյ<յ տալով) էս է՞,

ԱՐՈԻԹԻՆ- (Ч-լՈւխբ մոտեցնելով մուճակին) ՎԼբա', արա, ԳԻՔՈ- (Մատնացույց անելով) Վա՜յ, ա՛յ (՛չեմի վալի՛, Արութին Զի մ զի մովի», ^ ^

ԱՐՈՒԳԻՆ- (Շփոթվելով և կակագեթլվ) է՛տ… է՛տ . (Տէեոքր մեկ-նելււվ) Ի՛մ… ի՛մ… ձեռքն է՜,

ԳԻՔՈ- (Մոտեցնելով մոււ-հակլւ) Բաս իմն է,

ԱՐՈԻԹԻՆ- (ճանաչելով մուրհտկր, աոանձին) էս ի՛՛նչ յիրդնուց պատիժ էր… (fibnfbpp liliuuj աանելով) Մե քավ տեսնի մ…

ԳԻՔՈ— (Մւււրքոււկլւ հեսսւցնելով) Մո՛լ/ափ, աղա շան, է'։ Ախար, Ւն ղադա վուր ասում էի թե յիս վկա իմ, վուր սլարտ իս, սո ւտ էի ասո՜ւմ, ամա վուր քու օխտեմեն չեկա, յիս ի՞նչ անիմ, (Աւլաւլակեթւվ) Գոհանա'մ քո, ղադաստանին, ա՚ստուձ։

ԱՐՈԻԹԻՆ- (Կամենալով մուրհւսկր խյե|յ Մե աեսնիմ, ասում իմ…

ԳԻՔՈ- (Գրպսւնր ւլնելււվ մւսրհակր) է՜, ս/ղա Արո,թին, ձե',լը վի֊ կալ, քոլ հորն օղորմի. Ասում իմ վար փաթերակի թուեււո է, է՜։ էս սհաթիս գո, քա Պեպոն, Կակալին մե ն,1ուտո,մր կոլ գթնե նրան, Դուն էստի մո՚ւլափ սալ, մh գնամ Շուշանին իմ ալք անիմ

<Հաէււսս|Ոււ՝հխլ bin liutj՝՛)m| H rrnpjilijili, ijiuru Է gfiniif mu|u դոքփւյ՛

Տեսիլ ԺԱ

Ա141ԻԹԻՆ— (Ul,r,uil| fi ւ՝ է Щ11՝ ,1ւսւ1ւսնւս|լ սաւա>ձ I, ա Г. <է նա ծ Է. lit.mn „ւ^ի (յա^վ)

է՛ս հանգի էլ օյի՛ն… Շատ բան է էկի գլուխս, ամա էս թահարը չէ էչի.. վո'ւրզանց լուս ննգավ էս անիծած բարաթը… վո ւնց լուս ննգավ».»