Էջ:Պեպո.djvu/8

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

ԳԻՔՈ- էրկռսը մեոի լավ է, Պեպան, թե աստուձ կոլ տա, ՊԵՊՈ— Տո', է՚տղադա տարի է ապրում իս աշխրքումն ու {ի՞ս դիդի, վոլր փ" լԴԸ աստուձ չէ բաւ/հո՜ւմ։ Թո՛ղ աստուձ մենակ քան ւոա ւ՚արթու, փո՚ւղ է ու փոլղ։ (Դւսմըը րաց անելով) Փո՚ւղով իմ ։յռի է՛ս։ (իր կւ-ծքին խփելով) Ա'յ սաո ըլի… (Կոսւցած դսւմըը զք>է ո,մ է) 0', հո', Հո', Հո', հո'… ինչ դաւէ՛ր Է՛. Էնղաղա գցեցի, էլի սաղ սալամաթ է մնացի… Պետրե-Մորեվի ս;ես տիզ չի ըլի. փռու է Էի թե չէ՛, զը՚մ֊զր՚մ, դու ս Էին գա,ի ւոթիքր խըլպըլտալի։ Խսղխը վուր խի,ք 1 ւնենա, Էս անց Էլ բան ու գուրձ շի ունենա։ էն վուր գցում իս… ու յնչրււլ ւ/ուս քաշիլը, սիրտդ՝ դը՚նդդը՜նգ կոսիս թե մահ ու կինքդ պիտի բսս՚նիս, Թե մութ գիշիր էլ է, հենց գիւյենաս աստդիրը Հիդդ մասլահաթ րլին ււնում, Ու թե լուս է խոմ՝ կոսիս լուսնիակր գլխիտ փարվնի պես կա նգ֊ հած է լոթին… էշխոլմն էլ վուր տուն իս գնում ու վուտնիրտ էլ ք ւհ ց է րլում, ու մե բաշ ւիոում իս… 0 հ, շե նի կի սիրի մե… (^եովից <յ<:ո մ Է .յւսմրը Գիքոփ (լլխին, Գիքոն մնամ Լ մե?ը) 0'Հ, օ՚հ, օ՚հ… Գիք՛ , / նչ ձոլգն Ի՛ս, աբդի պղինձ պիտի բիւր Ալւծօւդււսէ Լ

ՇՈՒՇԱՆ- (Աի«>աւ|ե|ու|) Տո , րա՞ դրոս էտոլնք էւ

ԳՒՔՈ- (Աղաւս.|ե|..ւ|).5«', վախեցա, է՚յ. էս ի՛նչ հանգի հանաք է, ՊԵՊՈ֊ ('1-աւ1'|«|| 1ւ ւա| ա I ելով) Րաս դիփ մ ե" գլսւխ խռ չիմ լաց ր հ .. 11իրա։ւ վուր զարդի)։ ։!։։։։[, ւոամ, լուրի պես կոլ տրաքի։ <//■/'//__ ,/այինց, մե քիչ անդնշում իս։

ՊհՊՈ֊ (Դսւմըր թոկի վրա փոելով) Բաս չէ ո, քի պես հում-հւոմ /։։աշլ ամ ա կուլիմ. բուռնոլթին քնթեմես ծ/ծլալի դեվեր ըլի գալի ու իհչ-րո։ մե բան ասիմ, ոլխտի լոխմի պես խոսկիրը րերնումս ձամում ըլիմ .. (Օիծաւլսւմ Է) հա', հա', հա', հա'… ԳՒՔՈ- Հե՚յ գիդի, Պեպան,

ՇՈՒՇԱՆ— Տո՛, քա՛՛նի ասիմ, մե անդաճ դի ախար, է՜, սիրտս շուռ 1կա։/ . ինչոր փիս խարար է իմացի միր </ւեսի դեյիր։ ՊԵՊՈ֊ քվաիւենտլով) Ի՞նչ փիս խարար, ԳԻՔՈ- Մե նստի, Պեպան, հենց ապրիս, ՊԵՊՈ֊ էսենց էլ ,ավ հմ, ա սա' ։ Գի?//— Չէ՛, վՈ,ր նստիս, ոլփրո լավ կոգի։

Ա1ԻՊՈ֊ (նեղանալով) Տհ՚ր ողորմս։» աստուձ, (Մոտ Է քսւշում մէկ ււ՚|.ււ.ւ Ա |՝ււսուսւք Գիքոփ ձախ կւսլմը) Հը՜, է՛ս էլ նստեցաւ

'/ ԻՔ[1— Մո՚ւլափ, է՛, տաքնալով բան շի դառնա, ախար։ Պիա.ի ,/ի{.,, անինք, թե վո՚ւնց օտկինք րանին, (Որոնում £ քթախոտի տուփը) Ի II, կավ, տո', էստի էր։