Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/108

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

<г գ. ւ> С?ЗС?°3£°^, ЬоспоЬсслзоЬ և^ցեօծօրր. о^ gfe^go оЬдот Бообо Ьо* (ոցձհօ iyofpooB, ծօօՅ £дЛ ЭоБср доооооодд'Эо об (ооЭ^ооз(рд<Ьо. дбота oogg Эдфоо, ^շ(3 ս(™ցծօ£4>օ ^до(оооБ, օօօօօօդ gog^gob coqoq6q. jyjg'SoSb ^оБ БдзЬдо ЗбспЬЗддфЪд 3030063 С?0 3^°Ьд, ^З ЗдЛоЗЬ, bod^Cpoogb, оодообо сл£) 'pooog^go Յ^Յ՚Ձ^0’ С?°З^ЬЬо, оЬ(д>о(0 Эсп'рдддфосдо yQ^dg- Ьг. ձ^)էօց*3^)^օ (оо ծ0^?և)^ո’ 6oq 3°^С?0СЛ ՉՅ^Ձ^0 Cp^oS^oogg- ձցՏ. БдЭ b«gcg, Յօ6օօ£ցօ(օ ՅՅևՅ^Յցծօօօ, Э0360Э ojoboy об ЭодосяЬоЭЬ, о(ооб ЭоддобЬ Ьо^ддйо. <Հ. Գ. 2> ՅօօօօՅ ^ց6 օձօՏրօ՚Յօ 303030 (օօ ojoqooB օՅձօ6օօօ6 бооЭ 8003(0010(00 Ր՝օ(£<ր>օե 33£)ծ£ց^օօ(օօ: (go(ore, ЬоЗо боЭд gooobfogg (оо об ^oSoSo^fcog- Едсп (об 30(30 ЬоЗо 6о оусо, Э0360Э дбото до Ь^собд(о ЭоЬЬсоЭЬ, бсоЗ ооо6Ъд(о ՅօՅձոճ^օօ (Эдбд (օօհ>օդօՅ ЭоооЬбо, Зо'Зф, Յօ՚Յ^) ЬсоЬ^дЭоЬ: оо- дЬф£)Л 30Q ЭоБдоооЭ фзо9 (со 06(3 օն ЭоЬЬсоЭЬ, оо^д 60 одсо. ojo(oo6՝ Здбд БдЭ соотоЬ'Эо 'ЭоЭпдд^. 6(03006(3 Ъддо-оо ЗЬ^дбоо. Щետերբուրգ, 1847 թվի մայիսի 23-ին։ 22-ին եմ գրում, երեկո է։ Սիրելի և կարոտալի մայրիկ չան, Նախ և առաջ ձեռքդ ու կուրծքդ համբուրելով[' բարևս եմ հաղոր¬ դում քեզ, ինչպես նաև իմ սիրելի Միքայելին և Հռիփսիմեի աչքերը համբուրելով բարևս եմ հաղորդում նրանցг Այնուհետև, մայրիկ ջան, այս է, հենց նոր ստացա մայիսի 9֊ին դրած Զեր նամակը, բայց ներեցեք, որ այսքան ժամանակ Ձեզ առանց նամակի թողեցի։ Դուք ևս լավ դիտեք քննությունների բանը, այն էլ ի նչ քննություն: Մայրիկ ջան, Դուք էլ լավ դիտեք, որ գիմնազիայում քննությու֊ նր դիրեկտորի ձեռքին է, ինչպես ցանկանա, այնպես էլ դուրս կբե¬ րի աշակերտին, եթե աշակերտը անհաջող դուրս կգա կամ քննու¬ թյուններից կբացակայի, կարող է նորից քննություն տար Սակայն այստեղ այդպես չէ. ամեն ինչ պրոֆեսորի ձեռքին է։ Թեկուզ ռեկ¬ տորըլինի նստած, թեկ ուղ հոգաբարձուն, ինչ ցանկանա, այն կնշանակի և ինչպես ցանկանա, այնպես կհարցաքննի։ Այն էլ ասեմ, որ եթե ուսանողը քննությանը վատ տվեց կամ բացակայեց, Տա/ւ- Ռեկտորը համս։լա Արանի դիրեկտորն է։