Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/137

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

3odoco£^o, C?OC?03?0^» jodojjo է?35?օյմՕոշ- ^°3°СГ» Jod)£)o*3o- оБоо bob^o ЭозсоБ£рз<?>о. doo £օ6£օօ, don odo ЭослозоЪсоЬ (bo33ocr°): C?0" £003^06, 00^336 3300033063, 3(^000 b^ndoQ^o ЭоЗУз^зсо, 003 Эоб£р do- հ«օօ6 jodo^n do£podoo С?՝5 do£oodoob JXDC?°8 °У°С°0^0' CrlT'jL» '830^0 fti&6ogjTTIO <Հ. Գ. 1 ndoDo^oono; С°ЗС?03?0^’ 3^°°° ՅօՅ^Յ^Օ00, տՀ) fyjd^bo <^ЗЗ^Ь 7!-;d?3&o! оЗот^зБ, don do£^oo6 о^^Ьз^Ь ЬоЬ^^оз^ого, doo odoob ^odooo- 3£^0£0 3no6ooo£^>n6n9: <Հ. Գ. 2> ^0£>օՅ*օ6> 3nbjn30£po6 3obojob£o6 ^0360 ЭоЭозо£ро, ЭзБ^ооз^Зо 3. £oob^)£^>o £ро ЭооЬ'Эо J^)dob £Ooobdo£j£^3<bb. օօօՅօՅ^Յոյօ^ ՅյՆօՅյ՚Յօ до^оЬ^С?0- ndoo33^° bo^odvg^pooo 3njooob3ob Эсо£оЬЬз 63636. <i. Գ. 3> ЗоЬзО^оБ £00 ГОоЭЬоЭз^об, boy3odo£)£^»000 808030006300 (^jdo nio- 63^0, £00£00 Э0З0, £P3£00£00, OO^Codoo, (oon3jo) £ПО£|ОПО, 3ojC00, ^Otodo^O, o6£pdoOO £00 ЗЗЗСГ°^°- «յ30նօ d3o Պ ետերբուրգ , 1847, հոկտեմբերի 20-ին Աիրեյի մայրիկ քան, Նախ և առաջ Զեր ձեռքն ու կուրծքը համբուրելով[՝ բարևս եմ հաղորդում Ձեզ, նույնպես և իմ սիրելի Միքայելի և Հռիփսիմեի աչ֊ թերր համբուրելով բարևս եմ հաղորդում նրանց։ Մայրիկ ջան, սեպտեմբերի 29֊ի Զեր նամակն ստացա (ինչպես այդ մասին նախորդ նամակում հաղորդել էի Զեզ Ծինամձղվարովի նամակի հետ ուղարկած փոքրիկ երկտողովս)։ Գոհություն աստծո, որ լավ եք, թող աստված էլ ավելի լավ և ուրախ պահի Զեզ։ Մ այրիկ ջան, նախորդ նամակում (հոկսւեմբ. 13-ին) հաղորդել էի, որ երկրորդ փոստին շատ կգրեմ և իրոք որ շատ եմ գրեչու, հույս ունեմ, որ այս թուղթը նկարազարդեմ և եթե աиելիքս շատ պակասի, մնացած թուղթը հավի ոտքերով կզարդարեմ'1: Գե, սկսում եմ: Մայրիկ ջան, այս ամսի lG-ին շուքով բերին կայսերս հարսին: Դեռ Զեզ ասեմ, թե սա ո ր հարսն է: Սա Նոնստանդին Նիկոլաևիչի (թագաժառանգի կրտսերը) նշանածն է. ինքր գերմանական արքա- 137