Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/119

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է4.5.2. Կրթության մասին ՀՀ օրենքները ուժի մեջ մտնելու և ուժը կորցնելու /գործողությունը դադարեցնելու/ հիմնախնդիրները

ՀՀ Սահմանադրության հոդված 55-ի համաձայն ՀՀ Նախագահը, Ազգային ժողովի ընդունած օրենքը ստանալուց հետո՝ քսանմեկօրյա ժամկետում, ստորագրում և հրապարակում է այն:

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 48,51,53,55-հոդվածները սահմանում են, որ՝

ա/ ՀՀ օրենքները ՀՀ Նախագահի նորմատիվ հրամանագրերը և կարգադրությունները, ՀՀ կառավարության, ՀՀ վարչապետի, գերատեսչական, նորմատիվ որոշումները ենթակա են պարտադիր պաշտոնական հրապարակման։

բ/ ՀՀ օրենքներն ուժի մեջ են մտնում դրանցում նշված ժամկետներում, եթե «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

գ/ ՀՀ օրենքներն ստորագրում և հրապարակում է ՀՀ Նախագահը՝ ՀՀ Սահմանադրությամբ և «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

դ/ ՀՀ Նախագահի նորմատիվ հրամանագրերը և կարգադրություններն ուժի մեջ են մտնում դրանցում նշված ժամկետներում, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

ե/ ՀՀ Նախագահի անհատական հրամանագրերը և կարգադրությունները հրապարակվում են ՀՀ Նախագահի կողմից և ուժի մեջ են մտնում «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 60-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներում և կարգով:

զ/ ՀՀ Նախագահի անհատական հրամանագրերը և կարգադրությունները, դրանցով նախատեսված դեպքերում, կարող են ուժի մեջ մտնել ստորագրման պահից:

է/ ՀՀ Նախագահի՝ հրապարակման ենթակա հրամանագրերը եւ կարգադրությունները հրապարակման է ուղարկում ՀՀ Նախագահը՝ դրանց ընդունման օրվան հաջորդող երեք օրվա ընթացքում:

ը/ ՀՀ կառավարության, ՀՀ վարչապետի նորմատիվ որոշումներն ուժի մեջ են մտնում դրանցում նշված ժամկետներում, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

թ/ ՀՀ կառավարության նորմատիվ որոշումները հրապարակվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից՝ ընդունմանը հաջորդող 5 օրվա ընթացքում:

ժ/ ՀՀ կառավարության անհատական որոշումները կարող են հրապարակվել ՀՀ վարչապետի կողմից՝ ընդունվելուց, իսկ ՀՀ Նախագահի կողմից վավերացման ենթակաները՝ դրանք վավերացվելուց հետո՝ սույն օրենքի 60-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներում և կարգով:

ՀՀ վարչապետի նորմատիվ որոշումներն ուժի մեջ են մտնում դրանցում նշված ժամկետներում, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։

ՀՀ վարչապետի անհատական որոշումները հրապարակվում են ՀՀ վարչապետի կողմից և ուժի մեջ են մտնում դրանք ընդունվելուց հետո՝ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 60-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներում և կարգով:

ՀՀ վարչապետի՝ հրապարակման չուղարկված անհատական որոշումները կարող է հրատարակել իրավական ակտերը հրատարակող մարմինը:

ՀՀ վարչապետի՝ հրապարակման ենթակա որոշումները հրապարակման է ուղարկում ՀՀ վարչապետը դրանք ընդունվելու օրվան հաջորդող երեք օրվա ընթացքում:

ՀՀ վարչապետի՝ պաշտոնական կարգով չհրապարակված անհատական որոշումները կարող են հրապարակել իրավական ակտեր հրապարակելու լիազորություններ ունեցող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը:

ՀՀ միջազգային պայմանագրերը ենթակա են պարտադիր պաշտոնական հրապարակման:

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերը հրապարակվում և ուժի մեջ են մտնում «ՀՀ միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքով և միջազգային պայմանագրերով նախատեսված ժամկետներում և կարգով:

Գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերն ուժի մեջ են մտնում դրանց պաշտոնական