Էջ:Muratsan, vol. 6.djvu/306: խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
 
 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Սրբագրված
+
Հաստատված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
Վերջինս սիրով ընդունեց այդ ծանոթությունը և ուրախություն հայտնեց, որ Չիբուխլուի նման մի հետ ընկած անկյունում պատահում է պարոնի նման մի երիտասարդի, ուստի խոսակիցներից հեռանալով, սկսավ զրուցել վերջինի հետ։
պրիստավին և հայտնելով նրան յուր անունե ու սւղղսւնոէնը,

խնդրեց ծանոթանալ։
Պետրոսն առանց ուշացնելու, հայտնեց պաշտոնյային յուր նպատակը, որ էր օգնել գյուղացուն, դժար կացությունից ելնելու։
Վերջինս սիրով ընդունեց այդ ծանոթությունը և ուրա֊

խություն հայտնեց, որ Չիրուխլուի նման մի հետ ընկած ան¬
— Դուք, երևի, կամենում եք նրա պարտքն առնել ձեր վրա՛,— հարցրեց պաշտոնյան, լավ չըմբռնելով Կամարյանի խոսածը։
կյունում պատահում է պարոնի նման մի երիտասարդի, ուս-

տի խոսակիցներից հեռանալով, սկսավ զրուցեւ վերջինի
— Ոչ, ես իմացա, որ պարտատիրոջ պահանջն անարդար է, այդ պատճառով կամենում եմ, որ մասնավոր կարգով քննության առնենք այդ խնդիրը։
հետ։

Պետրոսն առանց ուշացնելու, հայտնեց պաշտոնյային
— Այդպիսի քննության ես, դժբախտաբար, չեմ կարող մասնակցել և դա գործնական հետևանք էլ չի ունենալ։ Որովհետև պարտատերը ներկայացրել է ինձ դատարանից առած օրինավոր հրամանագիր (կատարողական թերթ) և հայտնելով, որ պարտապանը հոժարությամբ չէ վճարում յուր պարտքը, պահանջում է վեր գրել նրա ստացվածքը և աճուրդով վաճառել. ես չեմ կարող օրենքի հրամանը չկատարել։
յուր նպատակը, որ էր օգնել գյուղացուն, դմար կացությու-

նէց՞ե քնելու։
— Ես ինքս իրավաբան եմ, և այդ ամենը գիտեմ։ Օրենքի հակառակ ոչինչ չեմ առաջարկիլ։ Այս մեկն եմ միայն խնդրում, որ ժամանակ տաք ինձ այս մարդու հետ խոսելու։ Սրա պահանջը հիմնված է հայտնի խարդախության վյրա, որի համար քրեական պատժական օրենքը սպառնում է հանցավորին իրավունքների զրկանք և բանտարկություն։
— Դուք, երևի, կւսմենում եք նրա պարտքն առնել ձեր

վրա,— հարցրեց պաշտոնյան, լավ չըմբռնելով Կամարյա¬
— Ի՛նչ խարդախություն կարող է լինել, նա դատարանին ներկայացրել է 131 ռուբլու օրինավոր մուրհակ և այդքան գումարի էլ հրամանագիր առել։
նի խոսածը։

— Ոչ, ես իմացա, որ պարտատիրոջ պահանջն անարդար
Բայց գյուղացին պարտ չէ նրան այդքան։
է, այդ պատճառով կամենում եմ, որ մասնավոր կարգով

քննության առնենք այդ խնդիրը։
— Գուցե, այսուամենայնիվ, ես իրավունք չունեմ այդ իմանալու։
— Այդպիսի քննության ես, դժբախտաբար, շեմ կարող
մասնակցել և դա գործնական հետևանք էլ չի ունենալ։ Որով¬
հետև պարտատերը ներկայացրել է ինձ դատարանից առած
Օրինավոր հրամանագիր (կատարողական թերթ) և հայտնե-
լով, որ պարտապանը հոժարությամբ չէ վճարում J"*p
պարտքը, պահանջում է վեր գրել նրա ստացվածքը և աճուր¬
դով վաճառել. ես չեմ կարող օրենքի հրամանը չկատարեր
— Ես ինքս իրավաբան եմ, և այդ ամենը գիտեմ։ Օրեն*.
քէ հակառակ ոչինչ չեմ առաջարկիլ։ Այս մեկն եմ միայն
խնդրում, որ ժամանակ տաք ինձ այս ւ'' ՛պոլ հետ խոսել։
Սրա պահանջը հիմնված է հայտնի խարդախության վյրա,
որի համար քրեական պատժական օրենքը Ապառնում է հան¬
ցավորին իրավունքների գրկանք և բանտարկություն։
— Ի~նչ խարդախություն կարող է լինել, նա դատարա¬
նին ներկայացրել է 131 ռուբլու օրինավոր մուրհակ և այդ¬
քան գումարի էլ հրամանագիր առել։
Ոայց գյուղացին պարտ չէ նրան այդքան։
— Գուցե, այսուամենայնիվ, ես իրավունք չունեմ աչդ
իմ անլո։
30?
1190

edits

Նավարկման ցանկ