Էջ:Ամբողջական երկեր IV. Պատմութիւն հայոց գրականութեան, Նիկոլ Աղբալյան.djvu/14

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

- ք -

քա աե*յէ կւյմս կ ղղ ւ *ք (ք ա սէք ուէ ուսւ մ ա մսւ

–էէ»է) ե աէւսՀ, ղւքէուկ հմա յւ մ ղ ւ ւք յք աղա կ ու մ հ է յ ո ա է յ / ՚ր/ւ/էո Հ կ ր ՚/ք՚ւ^՚կ –ույւ*.աս կ ւքէ՚րէակ ւէյւաէււոզ ղակա ւ սէւ՚յէ ոք ա ղա յ քք / սղա էյ էոմակ : րաե — Ո9 եհ I ս ժ սււք յր ղւք զ ա մ է էք ղկ րա /ւ^/ււ/^^ ւքղա & Ո1կմ 1ք էոկ III III 119 Հ. 1կՈ1 I յ յոսՀղա^աէււ կ /#ւ^ ղուկւող^ղւո ոկէողքսղ յւ ւ ս մ էս ո, մ յղ ղկ (•••• *ք ր * ս ե ա հե ՜էէք յաւսեամ ււք ղկյւա ւքսւոայւ%յ : ւէ մ ՚յ/լ յւ ւ ս է* ա հ հ ւս ղմյ^սոք ւքմասւո հաջ –ման Ալյզւհ| յւ ասաք աք ոէաւհո քւսւսէւյէ ւ)(| ու1ոու ##հ մ ւէ յղ յւ ա ե ա հե ամղ յււսմէոամյքւ 9*յ ւէ մ յ V11 ոք էքկաղւքեղ տ կ ր ա Հէոա րամյ ի ւէ է ւք ղա ր եմ

էկէՈքքք էսղա յւհւէայք 1)1| զ ւ1 լ| ։ ղմ յղո *>քյ* 1 ւք մ էւ աղւէ կ ղւէկսւ ե ւք // ւկ ա // քկ •"Որ
  • յււսմ^մամյի ղ*յ Տ էկու յ յ>ք * ուկէոկ րուէ ե մ ՚րէ մ աս։ մմ ՚րկղ • ւ/ յք է սղա ր ե մ այՀ

էսեյէամ ատ ւքմմե ղք սղ 19ք*1 ձ ՝ ,^է^էքէկէկ ,էքքք ւսղակամհ կ յւ ւոսււոհ ւէ ս 4 կ ղ՜ահ՚յ^Է : ^րուա//> քա աեյէ ւկու ւ4 անկում յաք ղւք է ու կ հէ1ւոյւ կ ; յ ս ղժ ղւք ո -/ #ո ^ւղվէ ) ն սմա հ ՚ժր ահհէո էկք աւյ յ9ւք ր ւ/ւկ 1 *ք ք*ք # սւկ ա կ ու մ ե քա ո ու V ա ուհւ կաք ոէ ա • ւք ւսհյէ կւղմս ւքյ յւ է ակու կ սւ աէո ւ1եււ1՚ւկ ւկու ՚յ յք է ո ււ ու հ ա մա է ճղամղ ւ ս ղմդսամ եԻՈ ՝■ ,յՂ"/մ ւսեկամա* եէկաւ/էկ ւ/ւքյժոօոք ա ւկւ1 յ ո –աւ/ զո»ւսյւսմե խսմք» նք ա /քու Հէկւ^եո^ ւկւք ք ու կ I* ւ1 ու ր Հ յււոուքուքւոսււ1ւո յ ս Հսաէս%էկոէ ^ ։Աւ/.քք : կ ք ո է ՚յ // յ ւկու կ ա / ս հ յ ք ւ1 ւկ ւ ւք քՀ ւ ո դա կ ու ւ1

  • *
ժղւրէ

ա յաւ «* յք է ս ւ –յմյսւմու ։քմաոքա ղւքԺմ ղղ եէկոււէէկ ու •յ էկո է ո կ մ յ ժղ*յ յէ մս 4 էկ՚յ ժէ յ հմա

/>7՛ ՝ս

մ ՚1*կղ ,,քքք ւսմ *րէ ւէաէո էք է *ք * էկաժո ւէ ւկու ո ա սւ մ 1ՈՀ7 ^էսէք ր ւ ս ղւք էէ ոէ կ մ յմ ոսոք մ ա սւակէկա ղկ է սւկէո ր ւէ ս * ւէժէկւո րա հղա*. ղէ ՝Ա : էամքէ •1ւ՚ V1 ՚1։,՚րւ -յւ՜էս յ>մա% մս աւքք ւսո*կ /«/*» ւսւ)ւոհւ էէ սա ր ա հւէա յւ էկուկաժ րոէւուժ կչք 1 Սժ ւ սամկսէաէա $ս ղժւկուխւ ջքտւ ք>ֆ ւ^կւսէկույւ սաւոէուկ կ էկք Ղ^ք ^,յ 1 –ղմղսէմաո ւք հ ւէ որ ոք * ա ւկուէւ^էւս** : #/ յւ # ս ւէ ս / յ ր։է ա էրող*րկւււ հսւէուկ ւք է 1ւյսւ յ ^ ւք յւ աղա յ1<.ուո ւք ւէ ափ ահա էւ «ղ ւ/ք է ս ղա կ ա ւէ *քք» : Հ կ յ> *ք էՒ հ ու ւ ս ուաք ւպ ղաղ յՀ ւ սղակոււէ հ ղւ^ժուսււէու կ րաւկսաե »էժ զ ու ւ ս ղւք ւէոէ մս 1 կ քամէ» ~ւս /, ս սաաէ ւ յ ւէղւյժւէ՚րկ յւ ւս ւղւքւէօք կ ք* ս սա : ւքէ յէ սաւյէ ^ւէ եէ սսաւ յոկո*

  • ղւքԺաաոմա ղյաաղ^ւէահ ւհկւյժւէյղ ժւկոււհկ *^կյ* ղա յ (Հ է ս ղու էրաէ էւ ւէւէւքե

՜ա ղսամ մս %ղ»ք 4 ր է սեւուկ ղյ ղւէ յ ե ղէսղ Հկյ* */*էուէո ^ւհէ յղր ւս քոէա* 1՚ք է^նաաղ Ս ւէ էկք ու յ* « Հ կ յ* ւքւէուկւկ ւ/ղէսե է ւյւկաՀււէու էկհասէյր ա

ղւքեսԿ ղ§յէ ակ եմա ր ղղ յւ ասւքուէ ուաւէա ոկէողքսղ ւէաէո ւք յւ * էւսււսղ ւք յ*

հմակղ ւք յւ 4 ղա^ւէա ւք ր *կ ղւէւքե ղոոՒ ւէ՚րէւէաէո էւքւսուքաէ –աամ ա ղյ Նսմակ ւէ ւէ ղկ ու ւք քւ էէ^,ւղր*ք,ք(է ա ե ս <. ղ»քք ու կ եւէ ու յֆ յ ւկէէք յք աաք աք աաւէ ա |1ա ասԱյ •քյ*՚1*ձ –որհՆ ՜§պ ւքժյաւկ 4 ւքժսւ յւ ղւք է ակ ե մ ա ր ղաժ ղ՚ք՝ ղաւէ %ւքւէա ղււքյքամէոն յ՚ակ ղ1*ք ք>ք աղակամ հ մս Հ ղյւղմ ա էրյոա *Ւղ ՚յ նսմակ : զաէ* ւակմ ատ մա ղ՚ր