Էջ:Ամբողջական երկեր IV. Պատմութիւն հայոց գրականութեան, Նիկոլ Աղբալյան.djvu/19

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

ղեղ նկարը ղասոնաաամ կ աա աաա աաա Լ րաաքքահ : /Հ^/յ աա աո աա ւ ե րսա աք քա հն ( , որ կոՀ~~ աոամ կ աք աս աք սա աքաաաա ր : (Լյաաաաքքասաաաք աաքասաոկերր աք աաա նա քաք աս աքա ո ւ աք ո աք աք ասոնոլմ կ գաղափար : //րր աար քան աաա կ քաաաաամ են ր ^աաաաաա )<)) րաաաաա րտ մեր աքքա աո աաա կ աք աա ա - թւ աաան մԱ ասր քէնաաանաա ա մ կ աա յ ք^Լ */(* քէ ասնձ րաաա այ ե աաա ք աաք աաա աաա էքե ւ՛ < ,սյլ յ1՚ աաանաարաա* ս ա/ա աա ա /«ր աաաաքքահ : աաաաաաա ա ե րաս աք Էհ յա քմ սանձ րսա աքն եքաա ա Համար ւ/ /ւ )/հ նրասն կյաաաաէ ե)/ ր աք էէ րաաա աք քա րնե ր ■ րաաարձր աո աա ւ ն , »» /> ր մ աաա կ աո աա ա ն , մ է» ր աոաաանր , մ է, ր քաա աաա րքս աաա ք աոաաա՝էար եաաաաքքն • րաս յայ աարրասն աք ե րասաք քար /• ա կայենյա մեր ր աաա քան մ են ր *ենյ» յււէք,էրէ(՛ ***/** աաքաաա աաա էք ե ր քա աաա աաաք , աա ր աաանևնր մեր աք Է ա աս կ այ աա ա քմ ե աաան մկք քա ր ր նկսար% աա ր աա աք *» ե աաա ե ա կե նայ աաան քա սքաաաաոկերէ աաաոն *ո ա քմ Էաննե ր ր րսաաքմաս Հ աաաարաա ր են ք,սկ մեր աք ե րաաաայ քա րնե ր ր նաայնսքկս աք աա անաաա քմ աաքա րաաաեր : (Լն*աաա*աաա աք ե րաաա աք քա ր ր աքաաարր քան * սաաեքքա քաաա ւ կ աք հ աա ա մ աաք աս սակերր , ք*,է,յ,ք այծ աաա մ կ աէքատաայն • եա աս յն աա * ք քաաա աք քան : ն^ րսաոր աք րայ աա$ մ կ մեաք աաքսաաաակե ր աք ծ ե ք , րաաա յ աք քան ր ք քաքէ ա աաքսաաոկեր * քա աոաաաքէս : /* ր աքերն ՚*այաք աք րաչաաա մ քա մ կ ք կ • մնաաա աք աաա ծ քա էէնաաամ I յւ.ր ւՐւ ւ սակասյոէ թւ ասն : «ձ"*^>> րսաոաաաք մ քա > աաան աք քա աո աա ա քաք քաան կ ս աո ե աք հ ա աա $ մ աաասաաղքա եէ քսաաղքա աք Է— արասա կ այ աա ա քմ ե աաան մ կ , րաաա յայ աա * Նաա յն աա ա քմ քա ան : (Լյս ոյթի աաքաաա աո ձսաաան աաա յն կ , աար րաաա աա ե քա քա աք աա ա նաաա քմ աաա աքա են /< ղ աաա ծ • եա աքաաա քաա անաաա կ աաքաաա աո կե ր յաս- րաաա այսա^աե քաաա աաաաաաքքաաա են աք աաա աք աաա աքա աաա քան ե քա ; *ք>աա քա հնաաա կարան կեաաանյաքա աավ աս Տ սա նք^ա կ 1 ,ր ք՛ րաաա աա էէ ր քա այ քաա ք աաահ կ նքաաաանաք քմ սա՝էաձր աա ա քմ քա անր , ,1(,քէ տ ե աաա ե ա սանրաա աք ն քա աաան ց նե ր ր քան քաաա աք աաան աք աաա կ աաա թխ նքա աք աաարձաաահ կ աո աաա ր աաա աաա մ : Նրաաանր ն*սա– նաաակ են աաա յ յ ե ա աա % աք ե ր աաա աք սա կ աաան մի ն/.. : Ի յ, ծ աաա աք մ աաան * քաք1 աաան քան աաա քաք աք էէ ր աաա աք աաա կաաան րաաաոեքայա 1աքա շեր *են ե աք աաա ծ , աաա յ ք աաա նի աաքաաաաո/քերներ : *)՝քաաաա աաա կաաան աք ե ր քաա ա հ աա ա մ աա աք յաաաքոայաաամ կ երրեաէն ս,յ*ք քաաաաա աք ր աաահ աաքաաա աաա կ ե քան ե քա քա աքաաաա յ քե այնե ք : (Լաանենր օրքէնասկ |ւք|1|ք|հլ ք,,,,յքէ ՝՝ Ս,յա» քաասաէն աաայաաաաքա աաքաաա աաա կ ե ր յաաանքա աք էէ աք ^աաաաէաաար • նաաա նքա- շաաամ Հ մ քա այ աաա այ աաա աքաաաա ր • ն*աաանաաակաաամ Հ աաա քա ր աաա աաք էէ աո էա ք աք Լ կ քա կաաամ ր քան % էքք1Ա“ աա,եք յկկի աաամքա , ծ աաան րսա էա աաա ք մՀկքա աք ր աաա յ : ք՝աաա յ այ ե քմ Լ աք քէ րսա է ք աաա ն աք ն ե ն ր ա ձՂ ր,սո Է աաարաոսարքան ձեաքա^ ասյաաքանրն* տնյաաակասն աաք աաա աաա կ ե ր ր ՝ աք ե րսա- կասնաքնե քՈաք չրաաաայասձ ձաս յնասա աա ր ր ||ք| քաա քան քաամրքա մ կ Փ , աար էէ աք աաահ Հ 111 , •9* յն աէ աաամ ասնասկ մենր կ՝ աա ա նենսանյա • |1 (| 1| I) 1 էւ հ | ; 1Լքաաաոեայ 1|– քա աաաաաՀեա քան– կսահ կ ք՝։**) նաաա քաա աք ք*րքա 1| մաաա յնքա • քա սկ նաաա քսաաա ա աար րաաաաա քա (| ւ1 ա յնր մաս յնաաա– կ աարաաաաաաոքա ՝% ե աո ե ա աաանրաա աք +,նյաաած կ 1| , աաքաաա աք մ էէն ր կաաարող են ր աքե– ր աս կաաան այ նեք եա աորաա՝+եք րաաաաա քա նաաաքաաաաաա աար ձեաքաՀ Էէ՚ք |1 Օքյ– ՈI 6– ե | Հ <7։»< ՚>» ն*աաանաաակաաա աք կ հաաա նկՒ հ աաա ք եա հ սա ք Է քաաա քաա րաաա կ ոաակաար , քա աա կ |)ք|1| ն աքս սարք քաք ան այսարաեաք ն շսանաաա կաա ա աք կ Հաոսակ» , աարաաաք րաաաոքա նսաքսաաոր քա- մաաաաաաաան էէ աք աաահ կ աք աաա ս աաա աաա աաա կ աաանեք , աաաաա*էա/,ք աքաաաւաքա աոաաակ : ք՝աաաոն աաա րեմն մաաա ր աք աաա կ աաան ե ա աք ր աք աաա կ աաան քաաքաաաաաաաա աաանքա : 1աք*կաաա աք ր այաա ր աքնե ր քա պ մկկր աոաս- աաքաաա քե/աաաք աքքաաաաքան հաաանկքա աքնաաաաք կ աաք աաա րաաա աա ա աաահ Է կաաա րհ րքան % նրաաան աաա ո -