Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/126

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Բրուտոսներոլ Հռռվմը՝ Կուոձելիա մի* Գաղղիո հեղափոխությունն ալ տիկին Ռոլանը և Շարլոթ Քարտ են։

Վայրենվույն զավակր մոր մի ծնունդ չէ" արդյոք, և սա-կայն կր վաճառե զն\ա չորաբեկ աչոք, կազատի անկե իբրե տաղտուկ բեռե մը։

Այս մի քանի օրինակն երեն դյուրին է հետևցնել թե կինր զանազան երևույթներու ներքև հակառակ պատկերներ կը ներ– կա յացն ե։ Ինչպես արդի ժամ անակնե բուն դալով կր նշմար ենք թեթևսոլիկ կինը միայն զվարճություններով զբաղած* ինչպես անբարո յական կինր՝ բււր շահով* աշխատասեր կինը՝ իր պճնասիրությամբ, վաճառական կինը յուր ապրանքով♦ քաղաքացի առաքինի կինր՝ յուր ընտանյոք* ուսումնական կինը՝ յուր դիրքերով. բարձրաստիճան ազնվական կինն ալ յոլբ տիտղոս֊ ՚ներով։ Երբ այսպիսի խտիր մի կա կանանց բաբո յա կան և ըն -կերային վիճակնեբոլն, մեջ, ո՞ր կարգին կր պատկանին կանանց վերաբերյալ ընդհանուր խոբհյւդածություններն։ Արդյոք որոշվա՞ծ է թե ո՛ր ձևով, ո՛ր ղայն\սվ ւիաւիագելի է որ կԻ յԸ հանղիէէանաէ Ւնշպե՚ս կուզեն զինքր տեսնեի տ ան տի կի՞ն՝ թե ուսումնական, գերի՞՚ թե աղատ, րնկերությա՞ն կին՝ թե քաղաքացի կամ մայր։ Հայտնվա՞ծ Է թե ինչպե՞ս բաղձա լի Է որ նա րչչափ ո չ։ Կնոջ ընդունած դաստիարակությունն ո՞ր նպատակին կր համապատասխանն, առ ի՞նչ կը ձգտի։ Անոր միտքը կը խանգարեն, սիրտր կր մոլորեն, առանց որևէ հաստատ և ուղիղ սկզբունք և գաղափարներ տալու անձնական կաոավա– ր ութ յան համար, որով նախ ապա շար մՀունքե կառաջնորդվի, և կրլլա նահատակ մի։ Մարդիկ չըմբռնելով թե ինչմեծուժ, կարողություն և գործունեություն կրնան արտագրել կնոջ բանա–, կանությունր մ շտկելով և զգացումները գրգռելո վ, կը դատա– պարտեն զինքը։ Բնությունը գեղեցիկ և րնտիր հանգամանքով օժտած է կինը, բայց բռնությունն և օրենքն այս հանգամանքր խանգարեցին։ Ֆիզիկական ուժնՀ այսինքն անասնական առավելություն ր գերի ըր\ավ կինը, և օրենքր հաստատեց ասոր շղթան երբ։

Իրոք ի՞նչ կընե օրենքը։ Օրենքը կնոջ վիզը էվան մի կանցու– նե, զոր կը սեղմե և կը թուլցնե ըստ հարկին։ Եվրոպայի ա՛մեն են քաղաքաՎլրթյալ ազգին օրին,աց առջև ի՞նչ է կինն, եթե

104