Էջ:Իմամաթ.djvu/191

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ւորւած է և կղևրը րսնաթ համր քաշում աս/հում են իրենց բսւժր, այլ նւս տալիս է բանւսբի վարձ առնւաղը *12Տ լիու բր։ կամ յյ ղրան, որով ապրում են նրա ՚շէնքի կից «ւլարաները»։

Զ. Ինչպէս վերեն յքդևցի, ամեն մի չութի տէր ծուխ չի կարող 7 խարար հողից աւել վարել—ցանքիք խսղանի և առւոյաի համար։ Գիւղա կան համայնքի անասունների ուրօ-աատեղլկ եթէ հաշւհնք մօտաւորապէս ամէն մի րնաանիքի համար 2 խարար, այն ժու մ տնակ իւրաքանչիւր չութ ունեցող ծխի օգսււած հողը 9 1սակա1,1,Ա (20 դեսհատինից) աւելի չի կարելի համարեր Ուրեմն երկրամշակի վարած հողերի, արօ աաահղհբի և խսահարքի համար վճարումէ իւրաքանչիւր խտլ ւուր տարածութեան 41 ղրան մի-արասի (մօտաւորապէս 8 րուբլի), կամ ամէն մի ղհսհատինի համար 3 է,րւրլի 17 կոսր մօտաւորապէս, որ շատ ղղալի է հողաղոբծի համար։ Իսկ բանջարանոցների, բօսաանների, պարտէղների, այգեստանների և պտղատու ծառաստանների հողի համար ամէն մի խար լարին 6 թուման, կամ մօտաւորապէս II րուբլի 2օ կոպ. որ իւրաքանչիւր ղեսեատինի համար կաղմում է մօտաւորապէս

5 ւ։"լոՒ

39 Թէև ծանր է Ատրպատականի երկրամշակի լածր, անչափ է նրա տւած հողայինը էն ա ան, գմւարատար է նրա վիճակր։ քանի որ հրկիրը պառաւել է, ոչ պարարտացնելու միջոց անի, ոչ էլ հւրոպական գործիքներով աշխաաանքր թեթևացնելու հհարաւորութիլկ. ոչ երկաթուղի, ոչ գսնէ ոայլի ճանապարհ ունի, որ կարողանա հեշտութ համր՛ փսխա ղբել իրեն բերքր մեծ վաճառանոցներ ծախելու, բայց աւհ րւ տանելի է, քան թէ գրաւյի Տաճկասատնի հողագործի վիճակր; Սրա գլխաւոր պատճառն այն է որ Տաճկասատնի գիլ-