Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/681

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


մության վերաբերյալ աշխատանքների շարքի համար․ Վարդանյան Ալբերտ Եղիշի՝ <Ո– րակյալ աշխատուժի ընդլայնված վերար– տադրություն» աշխատության համար․ Ավետիսյան Տիգրան Աշոտի, Ստե– Փան յա ն Վիգեն Կորյունի, Կա կո– յ ա ն Ալֆրեդ Բա գրատի, Դարբին– յան Արշավիր Աշոտի, Մինասյան Լեոնիդ Եղիշի՝ գլանային մագնիսական թաղանթների U նրանց հիման վրա ԷՀՄ հիշող սարքերի տեխնոլոգիայի մշակ– ման և ներդրման համար։ Պետրոսյան Նելլի Արտաշեսի, Զախարյան Ռոբերտ Բաբկենի, Ղ ա ր ի բ յ ա ն Լարիսա Արամայիսի՝ 1յումինեսցենտային լամպերի 0,5–100 ՄԿՖ ունակության ԼՍՄ տիպի փոքրա– չափ կոնդենսատորների սերիա մշակե– լու համար․ Պողոսյան Վլադիմիր Իոսիֆի, Դրիգորյան Վիլենա Հրանտի, Վ ա– հ ա ն J ա ն Լաուրա Դուրգենի, Հով– հաննիսյան էվելինա ․ Աշոաի, Սարգսյան Զոն Սարգսի՝ «Կեղե– վային և ենթակեղևային կառուցվածքա– յին և ֆունկցիոնալ կազմակերպվածու– թյան փոխհարաբերությունները» կոմպ– լեքսային աշխատանքների համար․ Հեռուստատեսության և ռ ա– դիոյի պետ․ կոմիտեի ջ ու– թակահարների անսամբլ (գեղ․ ղեկավար4 Դ․ Վ․ Աճեմյան)՝1969– 1971-ի համերգային–կատարողական գոր– ծունեության համար․ Տ և ր–Մ երկերյան ժան Երվանդի՝ 1969–71-ի համերգային կատարողական գործունեության համար․ Ամիրխանյան Ռոբերտ Բաբկենի՝ լարային քառյակի համար գրված վա– րիացիաների և երիտասարդական երգե– րի ստեղծման համար․ Դավոյան Ռազմիկ Նիկողոսի՝ վեր– ջին տարիներին մամուլում հրապարակ– ված գրական ստեղծագործությունների համար․ Մելիքյան Արսեն Արտուշի, Հ ա ս– ր ա թ յ ա ն Մուրադ Մարգարի՝ երի– տասարդական օբյեկտների նախագծման և իրականացման համար․ Վարժապետյան Մարատ Ռուբե– նի՝ վերջին տարիների օպերատորական և ռեժիսորական աշխատանքների հա– մար․ Անանյան Վախթանգ Մտեփանի՝ ակտիվ հասարակական գործունեության, հայրենիքին և հայրենի բնաշխարհին նվիրված ստեղծագործությունների հա– մար․ Ղ ա զ ա ն չ յա ն Երվանդ Խաչիկի՝ Ալ․ Շիրվանգադեի «Պատվի համար», Ն․ Պոգողինի «Հրացանավոր մարդը», Ֆ․ Դոստոևսկու «Ոճիր և պատիժ» ներկայա– ցումների ռեժիսորական մեծ վարպետու– թյան համար․ Խ ա ն շ յ ա ն Դավիթ Հակոբի՝ համեր– գային–կատարողական պրոֆեսիոնալ վարպետության համար․ Չ ա ու շ յ ա ն Լևոն Ալեքսանդրի՝ «Կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի հա– մար» և «Սոնատ թավջութակի և դաշ– նամուրի համար» ստեղծագործություն– ների համար․ Երևանի ալյումինի գործա– րանի մշակույթի պալատի ժող․ անսամբլ՝ երիտասարդության գեղագիտական դաստիարակության, ՍՍՀՄ ժողովուրդների պարարվեստի պրոպագանդման գործում ձեռք բերած հաջողությունների համար․ Արփ ա–Ս նան հորատանցողների կոմունիստական աշխատանքի բրիգադի կոլեկտիվ՝ արտադրական բարձր ցու– ցանիշների և սոցիալիստ, մրցությունում ձեռք բերած հաջողությունների համար․ Իսաբեկյան Նաիրա Հրայրի՝ «Անիզոտրոպ ու տրամբոդուլ նյութից պատրաստված պտուտաթաղանթների լարված դեֆորմացած վիճակի հետա– զոտումը» աշխատանքի համար․ Հովհաննիսյան Սերգեյ Շահե– նի, 6 ա ղ ջ յ ա ն Վիգեն Գևորգի՝ «Կոդավորման հանրահաշվական տեսու– թյան մի քանի հարցերի մասին» հա– մատեղ կատարած աշխատանքների շար– քի համար․ Գեորգյան Սերգեյ Ռուբենի, Տ ա– ր աս ո վ Ալեքսանդր Վասիլևիչ՝« Մաս– նիկների բազմակի վերացրման էֆեկտ– ները մեծ էներգիայով ատոմային մի– ջուկների վրա» համատեղ կատարված աշխատանքների շարքի համար․ Երևանի No 9 տեխնիկական ուսումնարանի կոլեկտիվ՝ բանվոր դասակարգի երիտասարդ հեր– թաՓոխի պատրաստման ու կոմունիս– տական դաստիարակության գործում ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության համար։ 1976 Մովսիսյան Վիլեն Մկրտչի՝ բազ– մաչափ պատահական տատանումների կառավարման թվային համակարգերի գործողության ալգոռիթմների մշակմանն ու հետազոտմանը նվիրված աշխատանք– ների շարքի համար․ Ղազարյան էդուարդ Մուշեղի՝ կի– սահաղորդչային միջավայրերում էքսի– տոնային ֆիզիկայի տեսությանը նվիր– ված աշխատանքների շարքի համար․ Լ և բ և դ և Վալենտին Վիտալիևիչ, Կ լ ի մ ու կ Պյոտր Իլյիչ, Զաքար– յան Աշոտ Զավենի, Այվազյան Ռաֆիկ Ռուբենի (վերջին երկուսը՝ խմբի ղեկավարներ), Հովհաննիս– յան Զուլիետա Բենիամինի, Ա ռ ա– ք և լ յ Ш ն Նորայր Նորիկի, Կակոս– յան էդուարդ Ղուկասի, Մուրադ– յան Ցուրիկ Սմբատի, Հ ա ր ու թ յ ու ն– J ա ն Շոթա Մամիկոնի, Հար ու– թ J ու ն յ ա ն Միքայել Հարությունի, Զաքարյան Արտավազդ Անդրանիկի՝ «Օրիոն–2» տիեզերական աստղադիտա– րանի մշակման ու շահագործման հա– մար․ Գ ա լ ա յ ա ն Ալեքսանդր Եղիշի, Գ ե– վ ո ր գյ ա ն Հովհաննես Սիրակի, Ե– ղիազարյան Աշոտ Գրիգորի, Մ ա– կ ա ր J ա ն Գոհար Արարատի, Մ ու– վեդյան Ռուբիկ Անդրանիկի4 զանգ– վածային թողարկման պայմաններում ինտեգրալ միկրոսխեմաների ու ինտե– գրալ մեծ սխեմաների միջօպերացիոն հսկման համար «Անահիտ–11» և «Անա– հիտ–16» ավտոմատ հսկիչ–չափիչ համա– կարգերի մշակման համար․ Գրիգորյան Հովհաննես Երվանդի՝ «Երգեր առանց երաժշտության» ժողո– վածուի, 1974–75-ին կենտր․ ու հանրա– պետական մամուլում հրապարակված ստեղծագործությունների և թարգմանչա– կան գործունեության համար․ Հովնաթանյան Ռուբեն Հայկա– զի՝ «Հավերժական միություն», «Իմ Քաղաքի շինարարները», «Հաղթանակի օրը» և «Կոլեգաներ» կտավների համար․ Երևանի Կ․Մարքսի անվ․ պոլիտեխնիկական ինս տ–ի կամերային անս ա մ բ լ՝ հա– մերգային ակտիվ գործունեության, երի– տասարդության գեղագիտական դաս– տիարակության, կատարողական վար– պետության համար․ Հայաստանի պարի պետ․ անսամբլ՝ երիտասարդության գե– ղագիտական դաստիարակության ուղ– ղությամբ կատարած մեծ աշխատանքի՝ սովետական պարարվեստի պրոպագանդ– ման ու հասարակական գործունեության համար․ Երևանի մանկական պատ– կերասրահ՝ մանուկների և պա– տանիների ստեղծագործության ակտիվ պրոպագանդման համար։ 1978 Մ արտիրոսյան Շիրազ Մարգսի՝ «Արդի էկոլոգիական իրադրությունը և հասարակական սիստեմները» (1977) մենագրության համար․ Ե ր և մ յ ա ն Շահեն Սուրենի, Ս և դ– ր ա կ յ ա ն Արա Գրիգորի՝ «Կոմպլեքս մոմենտների տեսությունը և նրա կիրա– ռումը մեծ էներգիաներով ուժեղ փոխազ– դող տարրական մասնիկների ցրման պրոցեսներում» աշխատանքի համար․ Ավետիսյան Համլետ Կարոյի՝ ու– ժեղ դաշտերի ոչ գծային էլեկտրադի– նամիկայի ասպարեզում աշխատանքնե– րի շարքի համար․ Հովհաննիսյան էլեոնորա Աշո– տի, Բաղդասարյան Գուրգեն Հովհաննեսի, Հովհ ան նիսյան էմմա Անդրանիկի, Սարգսյան էդ– վարդ Գևորգի՝ «Օրգանական գերօքսիդ– ների ցածր ջերմաստիճանային հետե– րոգեն–կատալիտիկ ռադիկալային քայ– քայման երևույթի հայտնաբերումն ու ուսումնասիրությունը» աշխատանքի հա– մար․ Կոչիկյան Արտաշես Վահրամի՝ «ճշգրիտ վիբրամեխանիզմների ստեղ– ծումն ու հետազոտությունը» աշխատան– քի համար․ Մարտիրոսյան Արմեն Արամի՝ «Թռչուններ» (1978) բանաստեղծություն– ների ժողովածուի համար․ Վարդանյան Վարուժան Վռամի՝ «Հայկական ռեքվիեմ» շարքի, «Հրա– ժեշտի ռեքվիեմ» ու «Կամավորները» կտավների համար․ Դևորգյանց Ռուբեն Մտեփանի՝ երիտասարդության կյանքին նվիրված վավերագրական ֆիլմերի համար․ Օ հ ա ն յ ա ն Կարինե Ռոբերտի՝ 1976– 1977-ի համերգային ծրագրերի համար․ Տ և ր–Գ ու լ ա ն յ ա ն (Հակոբյան) Մե– րուժան Մարգսի՝ «Մնացող հողն ու գնա– ցող մարդիկ» վավերագրական վիպակի համար։ 1980 Մկրտչյան Վարդան Մուրենի՝ «Ծխախոտի հետբերքահավաքային մը– շակման տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացման միջոցների և համւս– կարգերի մշակումն ու հետազոտումը» աշխատանքների շարքի համար․ Հակոբյան Գելբիկ Դերենիկի, Փիրումյան Գևորգ Պետրոսի, Խ ա– չ ո յ ա ն Արմեն Վարդանի, Բ ա բ ա– խ ա ն յ ա ն Աշոտ Վարդգեսի՝ ^Մակե– րևութային ակտիվ նյութերի ջրային լուծույթների ֆիզիկաքիմիական հատ– կությունների հետազոտումը և ժող․ տըն– տեսության մեջ նրանց կիրառման տար– բեր հնարավորությունները» աշխատանք– ների շարքի համար․ Ղարիբջանյան Բագրատ Գևորգի՝ «Բուրժուական հասարակության ճգնա– ժամը և ամերիկյան ֆուտուրոլոգիան» մենագրության համար․ Գրիգորյան Վալերի Գրիգորի, Մինասյան Հայկ Ռոբերտի, Գ լ ու շ կ ո Բորիս Ալեքսեևիչ, Դ ր ա մ փ– յ ա ն Ռաֆայել Խաժակի՝ «Լազերային ճառագայթման և տարբեր նյութերի ռեզոնանսային փոխազդեցությունը» աշխատանքների շարքի համար․ Բաղդասարյան Ռուբեն Արարա– տի, Գրիգորյան Ս վետ լա նա Վիկ–