Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/34

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


գաւաճման եւ ծաղկման: Թողանեան, Հալեպի աղժանաւող ղաւակն է եւ աղժանի է;, որ անող յոբելենականը տօնուի համամիութենական տաղողութեամբ: Չկա] հալէպեան հայկական միութիւն մը, ոըուն յաըկին սոսկ դասախօսած չ՚րլլայ Բժ Թոըանհան Անող գղական վաստակեն օգւոուած են բոլոըր, ղլլւսյ դասւսխօսութեամբ. |օդուածով. գիղքի յաոաջաբանով, հըատաղակութեամբ կամ նոյնիսկ բաշխումով Ան ազգային եզակի դեմք մղն է; մեղ գըականութեան մեջ. ող ունի եւ պիտի ունենա] իղ ուղոյն տեղը Թողոս Թողանեանի ծննդեան 75 եւ գղական վաստակի 55 ամեակի աոթիւ, կը շնողհաւողենք գինք եւ կղ մաղթենք յաջողութիւն, բեղուն աշխատանք եւ աղգասաւող գղիչ ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈԻԹԻԻՆ ԳԵՐՄԱՆԻԿ ՎԱՍՊՈԻՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈԻԹԱՅԻՆ ՄԻՈԻԹԻԻՆ Հալեպ, 10 Փետղուաղ 2003 ՈՒՐՖԱՅԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ. ՄԻՈՒԹԻՒՆ Սղտանց կղ շնողհաւողենք Տքթ Թողոս Թողանեանի ծննդեան 75 ամեակը, ող լի է բեղուն մշակութային, գղւսկան հւ հւսսաղակակւսն գողծունեութեամբ. իղ 55 աաղինեղու տքնաջան բանագիտական աշխատանքով յատուկ փայլք եւ եղւսնգ տոււսւ հալեպահայ մշա- կոյթին, ամուղ խաղսխուելու[ անող ւգատւ1ութեան եջեղուն մեջ Նշենք մեծաղեւսլի կաղգ մղ յատկանիշնեղղ. ողով ան զինուած է; եւ օղինակելի տիւգաղն ե հւսյ եղիտասաղդ սեղունդին - ■Բազմածաւալ եւ բագմւսքանակ հղւստաղւսկութիւննեղ. յատկապէս հալեպահայ կեանքին հետ աոնչուած - Մասնագիտութեամբ բժիշկ հայագիտական աշխատանքը եղաւ իղ եղկղողգ մասնագիտութիւնը Ան իղ աչքի լոյսը դաղձոլց ղայն եւ իղ ամբողջ էութիւնը նուիղաբեղեց հայ մշակոյթի զաղգաց- ման, անընդհատ գըելով գիըքեղ եւ բաղում անհամաը յօդուածնեը - Ան իղ բոլող ճամբողդութիւննեղը նուիղեց հայ ժողովուղդի աշխաղհասփիւո բեկողնեղուն. իղ անձնական ժամւսնակղ տղւս- մադղելով հայը գտնելու, հայ հոգին փղկելու անխոնջ աշխա¬ տանքին, Հայաստանկն Սփիւոք անւղաշտօն բա|ց իղւսկան ղեսւգւսնի դեղով: - Ան կամուղջ հանդիսացաւ Սփիւոքի տաղբեղ գաղթօճախ- նեղուն միջել, նպաստեց հւսյ գիղի եւ գղակւսնու թեան տաղածմանն ու մեղձեցմանը, գղի աոնեյով ա|ն ինչղ տեսաւ. ապղեցաւ հայ ւոա- ղագիղ ժողովուղդին մեջ յանձնելով այդ թուգթին. գիղքին, թեղթին - Ա?հւուժ ԱեոաոԱ մւսսնակցութհւնո րեյսսւ հա| նոր սերունդի