Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/39

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


Զգայազրկոդ բժիշկի վկայականով զինուած, 1970ին վերադարձան Հալէպ, հռաժարած դրախտը այս երկրի վրայ ստեղծելու ցնոր¬ քին: Համոզուելով, որ առաւել օգաակար կրնայ ըլլալ իր ազգին ու հայրենիքին. անդւսմագրուե- ցաւ «Փոքր Ածուին» մե- ծագոյն ու հրաշագործ կազմակերպության' Հ.Բ.Ը. Միույծեան, տարիներուի ծառայեց անոր որպիս վարչական անդամ, բայց մանաւա նդ իpրեւ բեմբասաց, դասիւօս, եւ գովերգոդ: Շուտով հրաժարեցաւ իր Մարտիրոս Սարեանի հետ, Երեւան, 1970 մասնագիւոութիւնը կիրարկելի եւ դարձաւ հայ գիր ու բնի շրջուն գործիր: Ու կր զառմանաս, թէ իր անվերջանալի այցոկութիւններուն, երկրւսգունդի վրայ հոն ուր հայեր կան. երբ եւ ինչպէս ժամանւսկ կը գտնի աշխատակցելու աշխարհի գրեթէ բոլոր հայաթերթերուն, եւ տակուային փոքր գրադարան մը լեցնելու չափ իր հեղինակած, հրւսաարակած. իւմբագրած եւ յառաջաբունը գրած շուրջ երկու հւարիւր հատորներուն: Տք. Թորոա Թորւսնեանը որուն ծննդեան 75 ամեակը եւ ազգային, գրական եւ հասարակական գործունիութեան 55 ամեայ յոբելեանը տօնելու հրաւիրուած ենք հոս' շնորհիւ ՀԵԸ-ի Մշկթ. ցանձնաիւումբի նախաձեռնութեան, պետք է արդարօրէն խոստովանինք. թէ սփիւռքահայ մեր կեանքին միջ եզակի երևույթ մըն է 20րդ դարու երկրորդ կիսու սփիւռքահայ գրական անդասաանին մէջ, իր ուրույն տեղը գրաւած է ան' իր բացաւորութեաւփ' ւ1եծւսգոյն հայուն' «Մեսրուզ Մաշւոոցի Բեռնակիր»ր: Գրական իր վւսւււուսկին ւ1իջ գուցի քանակը կր գերակշռի որւսկր: Բայց ւսրժանիօրին պիւոք ի գնւսհւսւոել իր նուիրումր, հեւ ի հեւ վաւլքր յանուն հայ գ[ւլ ill բանին, հւսյոց հայրենիքին, որոնց ւսնիւոնջ ու ւսնւյհաւո շեւիորահարն եդւսծ ի ւսն, ու լաւաւոես ու լռււււսշոդ ւիարոււր: Բիւր ողջոյն եւ անխառն հիւսցոււԼ 1ւսյրենւսւզւսշւո մեր վասւուսկաւոր Ցոբեյհարին: 8.2.2003 Հււդիւգ Վ11ՐԴ11Ն ՍՎԱՃԵԱՆ 38