Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/46

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


Խօլարշաւ վազքին հետ ուրիշներուն քնանալու կւա1 հանգիաոի պահը իրեն համար ստեղծագոըծելու, աըւոադըելու պահ է: Իը քսանչորս ժամը համապաւոասխան չէ սովոըական մահկանացուի մը քսանչոըս ժամուան Վկւսյ իը հեղինակած, իւմբագըած, հըա- ւոաըակւսծ գիըքեըուն հսկայական շարքը Ականաաես եղած ենք ձեոնաըկէ մը ետք' ուշ գիշերին. տուեայ ձեռնարկին մասին թղթակ- ցութիւն գրելով, ղայն փռապանին տաք հաց հասցնելու փութկո- տութեւա1բը, յաջորդ աոաւօտուն թերթի խմբւսգրութեան հասցնելուն Եթե, իր բժշկական մասնագիտութիւնր թմրեցնեյո վ բուժել է, իր ազգային ծաոա|ութհան ծիրր թմրածները արթնցնելս ճարւոա- րութեամբ միայն կարեյի Ւ, բնորոշել Ֆիւյիքական կառոյցի բոլոր գաղտնիքները դաւսսգրքերէն սորվեխ, ետք. անտեսել սորված Ւ, ֆիզիքական առողջութեւսն հետ կապ ունեցոզ գրուած օրենքները, ինքզինք նուիրելու հոգեմտաւոր վերելքի րսւերժութեան տւսնորլ անգիր օրկնքներուն, հայ գիրի անձնդիր ծաոայութեւսն: Շատ յաճախ կրկնուած իւօսք է, թէ ամէն յաջողած տղամարդուն թիկունքին որոնելու է շուքի մէջ կեցած կինը: Բժշկուհի Տիկին Ար- մինէն Թոըոս Թորանեանին տուած իր պատասխանատու «Այո»էն ետք' կեանքի ընկերուհիի չկաշկանդող գիտակից անհատի ներո- ղամտռւթեամբ, անուղղակիօրէն իր ալ նպաստը կը բերէ հւսյ գիրի ու մշակոլթի գոլատեւման ՀԲԸՄ-ի Յոբելենական Ցաս»նաիւոււ1բին միջոցաւ հանդերս ընտանեօք մեր սէրն ու յարգանքր կր փոխանցենք հայ գիրի ջահակիր, առատաբաշխ հալան Կորու| անսպա ո. Յոբե|եար լարգե|ի aiirMThlit; Գ ՊՕՂՈՍԵ11Ն Փետը 15, 2003 - Պրուքփն. Նիւ Շորք 45