Էջ:A story of a generation.djvu/195

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

ԱԶԻԶ ԹԱՄՈՅԱՆ • ՍԻ ՕէՐԴԱՍՏՍՆԻ ՊԱՏՍՈէԹՅՕէե օէճոտտօտ տտշ&տտաւօ ձյւաաշոօճ ՇՇՏ (տ»« տքտաոոօ օր^օրտՅոօտշտ).՛ ձայօրատօ ճշ*շաս ջյ ձ36քճ8$ոշտսճ1(0& նՇք տօսսա տ տօտՅաւօօէւ» ոօ– / • * ՜ ՜ ՞ . ՜՚– • ՝ ՝ . . ր օւօաաօրօ ԾտշտՅտաա օօօճջոօՋ յ^օոյձաօօւ. • . ■ ■ - ■ ՕօրյոՅՇ«Օ 7ր0°1։3։տտ®1Օ1* ,։Փ91<Բ®^տ<® Ձձ«շօրր.<ՋօՏ Ծ0ր«աշր տտշտյտւրւո ■ ւ ։ * ՚ * . •*•,:•, ՚ • -" . . ՚5. * 1989 ր. ճյտօփ տ օօօրտՅօ փքոօտ, տ 1*33x11379 ոտրօ, ւտյնծ–. .. ՚ . ՚ .) ՚ . • ► • է»քճ97»Թծ յճ շօւքՋՅա>–ՋՏ«օրրճ<1մՈ€ շճ© տօ«8830«յա եա^տաւ, օօտ-1 ՚ աօոօ. Օոոտոօ, 7^™տաւ «տօրօ՚աօյւէւատտ ՚օճբտտտտտտ 6յտօփՃ օ տտտ»– յյօաա ա ո՚>օսւ«ո«7տ Յսորէօօյ^տ րբյացր, տցտյատ ոօօտօ ո6^$։օ>( 1926 րօՔՅ> 20 տբ«աւ ոօՅօքօՏ. 12,2 ր^շ. 032ՋՕՏ,ճ։սա; ոօյրյՀՏ– , 1 … ••. • է.–- –՛ ■ ■ ;" ոտ յյտոոտօ օ<$ տշ ^աշյրտաաօրշ, Ոօ– ուբօոօտ 1989 ր. տո&տոաօճրւ. որօ– ևէաքւէ«ւ«ո օ բճճՈ7ճո»(6, «տոփ» շօշէտտատ 51976 Հ&Ո026Ո. տ «ա«օ^ր 26310 «օրտոտ» X 25666 տօտօօէո^ ատ 11402 ՝16յրօտ6* 7դ>օտ*ՏտԸէ՜3,|րօ– յտւօօօ ոօօսաաստէ տ 40567 ոտտօտօտ - ։ օտյրւօէօճ «օրոօշրշ. նջօքօտւտ ոօբոօոս օօոտբճտ^Ձ 25 տօհջօշշՅ. & ւսո՚ոտ 20 օօորօօօտ I . • - ■ ՜ * . Հ ՝՛ • .• յ *•* 0է2«7Տ ՇատՅ սօյէյտՑՈՅ օէտշօէծ աօսւօօս (օատօաւծո ոօյաաշւ), էա •

  • .■.•■- ./. 5 * • .4

5 տօօքօօօտ Օէ 252 ոօճձօտոոօէ՚օ։ 8306Ո6Ո9» (տտճծյտօոոտճ ոօքտէաօյյ ■՚ ՜.՞, 3–^շօօ». տօ ^օւօօա օտ»ատտօյւօօ« տօ «տշտյէօււհ՚տ ՜ • ՞ • * • ՜է . I Հ ՚ " ՚ I « . է 1. Օօոօաաաօ X տքւաօՅաա*7 տօրտաւ, . ՚ ր. ՝>։ I՛ ■: . 3. ՏքՕէ48ՏՈՕ 0«7*0Ո>Տ»է»՚։ր– - <ե ճթճ^օաւօ տքօտոտփ»,*՝ • Տ. Ջտրս քօոսւտէԾա.^ : . ՚ 6. Ատշէ'6 ՝»3^4ւճա. (^«էդրճձսճ,՚ւՓ9&էօՓոօ»). ։ ՝/• 7, Օօօէժւօո» ո մյյջյ^ք. .«… * - 8, 1Աւ1Ա<Հ՚ՅՀնձհ>ՀՈՀ&111 ՅՈՕՇւյճւԱՕՈ՚յՈԱՅՔրյք 18«էճ ։^«ՈՈ1ր0ճ։Տ^ », ՀօՏւ՝.<ճ; Ո3էւ;ք 1/ր;սՅՏւ«> ք»ափ յփ71՝օՅ ոտա։ «տյյօ^օօ ՇՕ01, ^ «րօճօ*։».22^66*),^ւ •.: ■■. ■ ՚. ՝;.– –՛ ՜ւօ, Օճյ^Յօո-Յսյ;*.^՜ ՜ ՝–; ՚՜ ֊> ՚ւ ՛ . • - •■ • ՜՜ . 11Ն Օէէօոօ^յր /րտ 7«ճ«օ• յյ։840»1տ^. 12,–.^*;/։<^սօրօ «է։յ^տօւօւոէ » յՀօւօյ»*։ 7՜ճ*ոօյ* . 13, >;օ/ր՚;տ; ^ օյէ^շրտ էյզէ^ՅՀՏճԱՀՏ. ,։ ՚յճ, 1ն։.53է<>4 ոօօ^յօւ» ^օա*–;՛՛*՜–.՝ |;։ ք՜ ՜. 20, Աօր«բ»ճյլ այ^ցօճ շ-ոտ ոօսՅ.1 ՚ .՝

ր  . . . • ՚ - *՝ , …..
  • )

Յօռքօօս, ոօ տօւ՚օբ»։ օէդասայւօ» տտօստօւօօ– տօա Հ^^շոտո;։ -199-