Էջ:Manuk Abeghyan Collective works vol. 1.djvu/147

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


սեր, կամ շատ կան ամբողջ նախադասությունների փոխարինող յուրահատուկ նորահնար բարդ բառեր, այլև բառերի կիրառություն ոչ մեղ ծանոթ սովորական նշանակությամբ։ Վրան ավելացրեք և բնագրի մասամբ աղճատված լինելը, և պարզ կլինի, թե ինչու այդ փոքրիկ գիրքը շատերի համար դժվար հասկանալի է եղել։ Հեշտ մատչելի չի եղել այդ գրվածքը նաև միջին դարերում, ուստի աոաջ է եկել մի նոր խմբագրություն, գրքից քաղվածորեն կազմը վածյ Հևալէ միացրած նաև Մովսես Խորենացու էՀայոց Պատմությունից* տե¬ ղեկություններ, նույնիսկ փոխանակ կորյունի Հաղորդումներին։ Գա յա¬ նի է Սուտ Կորյուն անունով։ Գրա վերնադիրն է՝ էՒ յիջաաակի պաամսւ֊ թեան Վարոլց երանելոյ սուրբ վարդապետին Ծեսրոբայ, զոր ասացեալ է նորին աշակերտի կորեանյ. գտնվել է էի սաոլար և Հնագիր (Ժք՝ ղաբոլյ ճոաընսւրիյյ Շատ պարզ է, որ այդ խմբագրությունը եղել Է՝ Մաշտոցի տոնի որը եկեղեցիներում կարդալու Համար։

Ագաթանգեղոս

1. Բովանդակությունը։ - Աոաջին երկն Է սա, որ կրում է էՊատ՚մու– թիւն Հայոց* վերնադիրը1։ կարճաոոա բովանդակությունը Հետևյալն է։ Սասանյան Արտաշրի ձեսով իշխանությունից ձգվում և սպանվում կ պար¬ թևական տոհմի Արտավան թագավորը Պարսկաստանում։ Հայոց թագավորը, Արշակունի Խսսրովը, տասը տաբի պատերազմում է Արտաշրի դեմ, սա պարթև Անակի ձեոով դավաճանությամբ սպանել է տալիս Խոսրովինւ կո¬ տս բում են Անակի սերունդը, ազատվում է միտքն մի երեխա, Գրիգորը, որին փախցնում են կեսարիա ւ Նա այնտեղ մեծանում կ իրրե քրիստոնյա։ Արտաշիրը տիրում է Հայաստանին, կոտորել է տայիս Խոսրովի սերունդը։ Սրա որդիներից աղատվում կ միայն մանկիկ Տրդատը, որին փախցնում են Հոոմայեցոց կողմը։ Տրդատն այնտեղ մեծանալով դաոնում կ մի ուժեղ այր, մեծ քաջագործություններ կ անում և վերքը Հոոմայեցիների օգնությամբ դալիս պատերազմում ՝ կ պարսիկների դեմ և տիրում իր Հայրենիքին։ Այղ ժամանակ Գրիգորը գալիս, ծտոայության կ մտնում Տրդատի մոտ. սա իմանալով, որ նա քրիստոնյա է՝ ստիպում կ նրան թողնել քրիստոնեու¬ թյունը. Հետո նրան չարչարել և Արտաշաաի Խոր Վիրապն կ ձգել տայիս։ Ապա պատմվում կ Հոիփսիմյան կույսերի նաՀաաակությունը, Տրդատի խե¬ լագարվելը և Գրիգորին Խոր Վիրապից Հանելը, որպեսզի Տրդատին բժշկի։ Երկրորդ մասի վերնադիրն կ՝ էՎարդապետսւթիւն սրրոյն Գրիգորիէ. սա ընդարձակ քարոզ կ. Երրորդ մասն կ՝ էԳաբձ փբկութեան աշխարհիս Հա¬ յաստանէ, Այստեղ պատմվում կ Գրիգորի տեսիլը, ապա կույսերի Համար վկայարաններ շինեյը, Գրիգորի ձեսնագրվեյը Կեսարիայում, Հայերի քրիս֊ 1 0գաթանգեղայ Պաամսլթիլն Հայոց, սշիաաււթեսյք Գ. ՏԷք-Մկբալեան ե Տա. Կանայէան,, Տվղիօ 1000. Հբաաարակված է բազմաթիվ 1եաոպքւր%էքքւ բազգաաօլթյաժբ. կչ ԿԳ, Ծաաենագըսւթյսւն, ապագքսւթյուններ,– թաըգժանությսւննե, և .ւս.ւ*ա.թ,.ւ֊ թյաւնեեբւ էՊաամագԷքէ Հ“1ա0* էբաաաբակսւթյաւն, 157