Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/71

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


tj**/w էմմաՆոէ i չի սրագրոէ (մ Լան թերթերիէք {Հսչրիչի '2<l* ա/սոր շատ վաստակահ L*T և րաւական /У*// ♦ 4*կ**րա թի,նս րա* ական թեթև Լ ձ ««ԱյքՀւ որագրո* թի*!'* զարու աա Լ այն իասակէչա թԼամրր , որ պատազձրաէ ի*ք և «*| > ք»» • * . պ» րե դղԼ>Ր ամե եաքն քաղ այ* ավարա թ Լ ան ձկձք_ ձրի՛* '^տ 4^2^՝ րաղդեսաով {խաչաթ«վ ՛. {Բարեկամական կերպով իք ձար ոդիոէնե/ո* *ք ,/i*»?/։ ի*? էի* 1ֆք ասածին իէէԱՀքք աքն եղա* , որ զարչչաՆՀ՝ ինձանից' դաեա չան նորս* թձն ների մավն. ձ»* **t մի աքնպիսի nt շագրութեաե ար մանի քան շր զի աէխՊ- խ. սկսեց խք իէօսակց»* թիրնր իմ' հետ սէքսպԼս*

  • . ս/րդացե'չ ե ա Հպքաոտանի քեդ։*էի Jf»եր**րդ զա մարր - I

Դ( . էձմ' կարղացեչ - պատասխանեցի ձս է՝ ■• որովզեահ *ձմ и աՆ ■ ■, tf' ք <■■ Հիսոս, որ շես կարդացել « նորա զրաաարակ*»դյ> < £աձդիք1*Լս&»ւ տե *ի-»մ}» .»a ք ահանան * ա/նպկս տդամարգի պես հանգես ձ Լկեք և խաք տաոակո* Л, *|#юь> ц »սրե անցին և *էաչրահդ.Լ անցին , ոք ասեք *ե կա ք է* չի Լ^ա*. ատս* ի%, ա/% պ*% Լ ձգեք նորանց, ոք կարհեմ' թե W 1гк*՝‘4'1 ևս դղի-ացաՆ չինթ* էէ րեահց գրաֆների վերպչ ♦ մաեա* ա%գ պեսպիսի հր ^ հ զիս» К ակէ»ն հակսաակոքգիպատահելով ■ ■<

 :v лНш?”4 թենների կա քղացող շեմ, և-„ժամանակ շո*%իմ

՚ 4* и nt շադիր չինէքո, *ոէքե սէ մարգերի չխորամիա վո*քք***խ> ***** իմ Լ աՆ „ Հ t > * մ կաքհոէմ* ■, որ *ւէադարեանցր և. *1» այրանդ L սնզր գղՀԱ**/***^ քիեՀիձ ի* քԼ անց մթյշև էքքմէՐ զրահների վերա;, ինչպես դս* шип* Л. и . զ*ս% գի զնրսք մի պ/գպիեի հղպ* և գիտնական հակառակորդի * ձեր ՝***մ*,“ մրՀ ճշմարիտ >գ».<ք1 մի անկիրթ և քխք տեսակ նախապ»*^1սԱՀ%^վ շէքՈէ ահ մարդ ա՛հի մի ^յարդ W արմանա* է*րո* քմիէն ե- կարող К(ц գո*Ք պրքՓփ մի մարդ դիանական անվանեք, իսկ իմ՝ կարհիրր ^ձդո Ա Վր*րաարակ”ղի մասին չաա *մէ*շա'^ Հ,

  • ՀՀ*աէէդինՀ,ան*ք մեք }ֆաե*իո*}*ր մասին

— ես զարմանամ'- ք%շ մի երևեչի մձքԳ ձ 4* • Հ И'**նղթ*ձանէք $Հր զտեփանր * * ՛» »

t.v •' ■ •՝•; |*յ», %ա. ր%շ պաաճաոսվ *Հ/*(4* ան շատ հ**ր#*&ո' *& *

լ^.- -/" ^ ‘ Հ ա մար. »ր նա ուս»*. *£ակաՆ. խձչ**ք ^ մար %Л Նփ-Ц?^ Հր֊աարակաձ ?եդո*ն -սսոէ>'&ական *' ”?*+ jf* Ы-№&fduLu,4«x&» **ччя֊л«. ճձ* -՝* '■