Էջ:Misak Metsarents, Collected Works (Միսաք Մեծարենց, Երկերի լիակատար ժողովածու).djvu/410

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է

հոդվածներով։ «Մաքին երկվորյա՜կ» արտահայտ ութ յամր ակնարկված է Մ. Պ արսամ յանի նոր ժողովածուն' «Պ ատրանքի ծաղիկները», որ չույս տեսավ aՄասիսի մատենադարան» մ ատենաշարով, 1907-ին։ 55—56* .. .Տտլսւննյան դեո. չէ տրցակած իր երկին նսւիաւնունձքը— էդ. Գոլանճյանը թեև պարբերական մամոլչում տպաղրված պործերով ճանաչված բանաստեղծ էր, բայց դեռևս պրքի հեղինակ շէր։ Նրա քերթվածների առաջին ժողովածուն «Արևելքի ծաղիկներ» վերնադրով հրատարակվեց 1910-ին։ 58—59. ...«Մրմունշք»ին և «Հիշատսւկաց ծսւգիկներ»ուն հեղինակները. «Մրմունջք (պատանեական խոհեր) ը» Վ ահ ան Մալեզյանի (1871 —1967) առաջին ժողովածուն է, որ չույս է տեսել 1890-ին Կ. Պոչս ում «Զեփհյուր» կեղծանվամբ և պարունակում է չափածո ոլ արձակ գործեր։ «Հիշատակյաց ծաղիկներ. ոտանավորներ և արձակ դրվածք» ժողովա- ծոլի (U. Պոլիս, 1893) հեղինակը Ռուրեն Որբերյանն է (1874 —1931)։ 59. ...ւ/եկը իր հատորին.. Վ. Մալեզյանը 1900-ին պատասխանելով «Մասիսի» հարցերին («Ի՞նչ եղած է ձեր առաջին հրատարակոլթյոլնր... ի նչ պարապաներոլ մեջ հրատարակած եք զայն և ի՞նչ տպավորություն կամ հիշատակ թողած է ձեր վրա») ցան֊ կոլթյուն է հայտնել, որ մոռացվի իր առաջին հրատարակութ յոլնը' 1888-ին վերաբերող մի քրոնիկ, և ավելացրել է. «Անոր համար արդեն պրավաճառներուն քովեն հավաքած եմ Մոքունշք և Անիծյալը (սա հրապարակվել է 1892-ին — Ա. Շ.) զրքոլյկներս որոնց կծոլ քննադատը կը դառնամ այսօր, ավելի քան ներողամիտ ընթերցողները» («Մասիս», 1900, թիվ 6, էջ 86)։ 60—61. ...իսկ մյուսը... — Ռ. Որբերյանը ի պատասխան «Մասիսի» հարցումն երին «Հիշատակաց ծաղիկների» մասին զրել է. «Անբույր ու խամրած ծաղիկներ, կամ մորուտի սևզեր պարզապես» | («Մասիս», 1900, թիվ 8, էջ 117)։ 100—101. ...Սեն-ժոոժ տը Պուեիլե' ընութենսւպաշւոներուն ոանվիրան—Ստեֆան Ժորժ դը Բ ոլեիլե-էեպելիտիե (1876—1947)—ֆրանսիացի բանաստեղծ, արձակազիր ու թատրերղակ։ 1897-ին Մորիս Լե Բլոնի հետ հիմնել է նատյուրիզմի դրական ուղղությանըv հրատարակելով «Ռեվյոլ նաթյուրիստ» հանղեսը։ Նա տ յոլրիստներր հակադրվում էին սիմ- վոլիզմրն ու նատոլրալիզմին, ձպտոլմ էին կյանքի ճշմ ա րտացիութ յան, ունէին բնապաշ- տական ակնհայտ հակումներ։ Այս ուղղութ յան ամենից ճանաչված բանաստեղծը Աննա դե Նոայն էր (տե'ս „История французской литературы", հ. III, M.։ 1959, էջ 409, .Литературная энциклопедия", հ- s, էջ 137), 118. «Ցայգերգը» տպաղրված է «Մասիսում», 1904-ին (թՒՀ 1%) > Մեծարենցը դուրս է թողել «Ծ իածանից»։ 120. «Եկո4րը», «Վայրկյանները» — հրատարակվել են 1904-ին «Մասիսոլմ» (թիվ 30 և 49)։ «Ծիածանում» զետեղված է վերջին բանաստեղծությոլնր։ 120—121. ...«Երկու «Աշնանային»ները նկատի ունի и Աշնանային խոհեր» («Մասիս», 1905, թիվ 34) և «Աշնան Ծաղիկներ» («Մասիս», 1904, թիվ 23) քերթված- ները, որոնցից միայն առաջինը տեղ ղտավ «Ծիածանում», «Աշնանային հեծծութ յոլն- ներ» խորաղրով։ 121. «Սեոենատը»—տպագրվել է «Մասիսում» 1904-ին, «Ծիածանում» զետեղված է «Տայղանվաղ» վերնադրով։ 123—127. Մեջբերված տողերը չեն հանդիպում ոչ «Ծիածանի», ոչ Մեծարենցի կեն գան ութ յան օրոք կամ Ւտմահու հրապարակված տազերում (տե՜ս «Պատառիկներ» ենթաբաժինը) ։ 410 —