Բառգիրք հայկազեան լեզուի/Մնացորդք գրաբառ բառից հայկազեան լեզուի/Ա

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Բառգիրք հայկազեան լեզուի Ա

Մխիթար Սեբաստացի

Բ
Մ Ն Ա Ց Ո Ր Դ Ք
ԳՐԱԲԱՌ ԲԱՌԻՑ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ԼԵԶՈՒԻ
ՀԱՄԱՌՕՏ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՄԲ ։
Ա Բ
ԲԲԱՍ ․ ԿԱՄ աբաս ․ սու ․ ու ․ ուց ․ ուք || տե՛ս 'ի ա՟․հատ․ զԱբբայ ։ 'ի վարս հր՟ց․ ժգ՟․ և իզ՟ ։

Աբբասուհի ․ հւոյ ․ ւով ․ եաց ․ եօք ։ || պետ հաւատաւոր կուսանաց , որ և կոչի մայրապետ ։ ռամկ. հաւատաւորաց գլուխ ։ 'ի ճառս ինչ ։

Աբեղայաբար ․ (մկբ՟յ ։ ) || իբրև զաբեղայ ․ որպէս զկրօնաւոր ․ միանձնապէս ․ տաճկ․ տէվրիշ կիպի ։

Աբեղայակերպ ․ (նախդրիւ ։ ) || ունօղ զկերպ աբեղայի , կամ որ զգեցեալ ունի զտեսակ կրօնաւորի , և կամ նման միայնակեցի ․ 'ի ճառընտ ։

Աբեղայանամ ․ ացայ ․ ացիր ․ ալ ․ (ը՟միջ ։ ) || աբեղայ լինիլ ․ կրօնաւոր գոլ ․ միանձնանալ ․ տաճկ․ տէվրիշ օլմափ ։

Աբեղայացուցանեմ ․ այացուցի ․ այացո՛ ․ անել ։ (անցող ․ ) || աբեղայ առնել ․ կրօնաւոր գործել ․ միանձնացուցանել ․ ռամկ․ հաբեղայ ընել ․ տաճկ․ տէվրիշ էթմէփ ։

Աբեղայուի՟ ․ թե՟ ։ || աբեղայ գոլն ․ կրօնաւորուի՟ ․ միանձնուի՟ ․ ռամկ․ հաբեղայութի՟ ․ տաճկ․ տէվրիշլիփ ։