Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/480

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


4. ԹումւսՕոս(ւ|ւ հաւքւ1պււա|ւպ||ւ |>ь»ф 11խյԱւհխ, (мЦ 1 »՝1мГ| է|«««է■«.«1ւ|« («Արտուսփ երգը»), իսկ гнщи րիսհու |.1»ւ|ւ«ւփ пмифм мИм|Ы»й * = » п<"1н<*>:

5. Արեելքում հոչակփոծ рт. յ ւ1սւքսքք м и1 Ր<1|ւ

8. ՄԱՐԻՍ.Մ ԹՈ1՝Ա*ԱՆ*1ԱՆհՆ

Ինքնագիրը պահվում Է ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնղ, յտ1ս :гл>.

1. իյոսբը բանաստեղծի կողմից վերջնականապես չմշակված - 1<>՝պււ(ա՝ ա մուկը» ավանդության մասին Է, ոբն աոաջին անգամ տպագրվ1ղ I.՝ Հ. թաման– յան, «Գեղարվեստական եբկեբ», խմբ. Ե. Չաըենցի, 1934, Էջ 119—120:

9. ՓԻ1ԻՊՈՍ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆԻՆ

413

Ինքնագիրը պահվում Է ԳԱԹ, Փ. Վարդագարյանի ֆոնդ, TeakyBot ա։ Գրության տարեթիվը (այս, ինչպես ե հաջորդ նամակի) որոշվում Է Կոլցովի «Сяду я за стол, да подумаю» բանաստեղծության Թումանյանի թարգմանության (1899) ժամանակով։

1. Պապայան Նադեժդա (1869—1906) — նշանավոր հայ երգչուհի։

2. Ինչպես երևում Է Փ. վարդագարյանին գրած հաջորդ նամակից, «Сяду я за стол» (բնագրում՝ «Раздумье селянина») բանաստեղծության «Տարագին» ուղարկած Թումանյանի թարգմանությունը գրաքննիչի կողմից 1899 թ. արգեյվել Է ե տպագրվել Է միայն 1900 թվականին (Տգ, № 45, Էջ 66) «Գեղջուկի մտորմունքը» վերնագրով։

10. ԱՐՍԵՆ ՂԼՏՃՅԱՆԻՆ

Ինքնագիրը պահվում Է ԳԱԹ, ՀԹՖ, № 389:

1. Ավետիք Իսահակյանը։

2. Ակնարկում Է հայ բարեգործների կողմից Ռաքվի հայոց թատրոնին տը– րամադրված գումարը։

11. ՓԻԼԻՊՈՍ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆԻՆ

413

Ինքնագիրը պահվում Է 4՝ԱԹ, Փ. Վարդագարյանի ֆոնդ, — բ։ Գրության տարեթիվը որոշվում Է ըստ բովանդակության։

1. Տե՛ս «Աոակք Էաֆոնտենի», թարգ. Մեսրոպ Նուպարեանց, Թիֆլիս, 1899, Էջ 233, «Չղջիկ, մացաո և բադ» աոակը։

2. Նկատի ունի իր «Անբախտ վաճաոականներ» բալլադը։

3. Խոսքը 1901 թվականին Մոսկվայում հրատարակված «Վտակ» գրական ժողովածուի մասին Է (խմբագիր՝ Վ. Փափազյան), որտեղ տպագրվեց նաև Թումանյանի «Պոետն ու Մուսան»։

46Ց