Էջ:Իմամաթ.djvu/160

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


կաբարում, թաւիչ հագցնում, իսկ իւր մերկ ու րորիկ մատղաշներին գարի հացով էլ չի կարողանում սնուցանել—գա գիւ ղական համայնքն է։ Մէհմէդ-հահի Ռուււաց հետ կապած դաշնաղրի V յօդւածի ծանօթ ութեան մէկ ասւած է —թէ Իրանի կալւածներին տիրելու (յայտ^՞էաա) երեք կողմեր իրա-ւսլնք ունին.—ա, Պհտութիւնը, բ. Կապա/ատէրը և գ. համայնքը։ Կապալատէրը առանց սլետութեան ու ղիւղական համայնքի հաճութեան չի կարող կալւածքը փոխանցել մի ուրիշի»։—Գրական օրէնքի բացակայութեան, սլետութեան վար չութեան թուլութ եան, կալւած ատէրների անկօնտրօլ իշխանութեան շնորհիւ, թ էհ գիւղական համայնքի իրաւունքները կալւածների վրա ներկայումս գրեթէ բոլորովին ոչնչացած է, բայց ուժեղ շինականները շէրիաթի և խսոաններին հասցրած կաշառների շնորհիւ, երբեմն կարողանում են իրենց իրաւունքները սլաշապանել թոյլ կալւած ատէրների դէմ։ Այսպիսով ամէն մի կսզլածք—գիւղ, Րա*յի վերոգրեալ երկու տէրերը, ունի մի երրորդ տէր, թ էհ աննշան և կաշկանդված իրաւանքներով—Գխւյսւկուն համայնք բ։

7. Կալւածների վրա պետութեան իշխանութիւնը, շնոր հիւ օրէնքների բացակայութեան, տիրող անորոշականութ եան, պետական պաշտոնակալների անասելի տղիտութեան ու շա համոլութեան, ման ա լան ղ կա պա լա տէր—կալւած ատէրների խորամանկոլթեան, գրեթէ չէղոքա^սծ է։ Ոչ միայն գիւղա կան գործհրի, ժողովրդական վէճհրի ղատավարութիւնըէ պետական հարկի ու տուրքի դանձումը իրենց ձեռքն են ա ռել կալւած ատէրները, այլ մինչև անդամ գիւղհրի սահ մ աններում կատարւած քրէական գործհրը սրանք են վերկացնում ու խաղաղացնում։ Կարածատէրները պետութեան Հասանելի հարկը մտլիէի (ֆինանսական) պաշտօնակալին