Էջ:Իմամաթ.djvu/168

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Կղերը՝ աղատ ոլ և ա ութիւն ունի պհաութ ետ)ւ մէԳ։ Մի րո ղռրսղի կամ ումրաստտնողի աղերսի համաձայն միւ շտէիղբ անսզւղեւ ուղարկում է իւր սպասաւոր «ոէիղներին » սււ1րաս • աանւածին քաշելու, րերելու, ծեծելու և մինչև անգամ ար-ղե/ելոլ կամ սպանելու՝. Կղերը իրենց վճռով քւսնղսլմ են, կործ ահս ւմ են, խլում այս ու այն անհատի ձեռքից աունր, խանութը, կայքր, կալւածքր և ղանդատաւորին յանձնամ Կղերի, յանուն շկրիտթ ի տւած վճռին, անպայման խսնւորհ ւում են վարչականը ոլոր պաշտօնակալները. IIյս պատճառով 1\ար սլա տական ում ամենամեծ կապիտալիստ—կալւածւս ակրը, և ամենաղլխաւոր պաշտոնականն անգամ, իւր ղլխր և դ ոյր ի ապահովութեան համար, հովանաւորութիւն է փնառում կղերի սպիասւկ արա 1։ տակ։ Աէեքի նպաստս։լոր է կղերի, ,րւսն թէ կառավարչական հովանաարութիւնը, թ էև խոհեմ

ւքարղիկ երկուսն կք փայփայում են։

15. Կղևրը և զօրեղ կալւած տակրները ոչ միայն պաշտոնականների անկոչ ալցերից, անորոշ հարկերից, փկշքետշ ներից, յր էական պատահական տուղանքներից, ղ ատական պահանկներից աղատում Ան իրենց ռայաթին, ոչ միայն մասնակի յարձակումներից, սսարաոութիւններից, բարձր ւղաշ՝ տօնսւկաՍհերի Պոկ երից, կարաւաններից և հօաերից ուղղա (լի ոլաշապանսլմ են և ասլւսհովում իրենց ղի։ ղերի սահմահները, այլ մինչև անգամ կառավարչական սպէտ, ապիկար և ղռսշի ետևից ընկած պաշտօնականներից հետղհետկ խրււմ են պե տութեան իրենց կալւածների վրա ունեցած իրաւսլնքները Կ ենղրսնական վարչութիւնը ամէն մի գիւղի ստանալիք սլետական տրղիլնարերական և ղրամտկան հարկի գանձումր յ անձն ում է .նահանղապետներիհ։ Ցսւճախ ղան աղան պաշ տօ՚1 ւեաներին, կամ ծ աո այողներին իրենց ռոճկի կամ թ ո շտկի