Էջ:Իմամաթ.djvu/183

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


«&Ո7>նծ0ՏԻՐՈԻԹՒԻնԸ ԱՏՐՊԱ8Ա՝էԱնՈՒՄ 175

թուման։ Պատճաոր ևսղ ի ծ աւաքհ ու որսւկն էք որովհետև 2 թուման վճարող զիւղի արօար վաքը կ3 մարգաստան չանի, այն ինչ 8 թուման վճարողը մեծ քւսնակա թեամբ անասուններ սլահելուց զատ, խոտ ու առւոյա կ ծախում իւր ղըացի զիւղացիներին և քաղաք կ տանում մեծ քանակութ եամբ աուոյա։ Բացի այս կան գիւղեր, ուր չորս եզո մի չութ է հտշ ւումք տեղ տեղ երեքշ և յսւճախ երկուսը մի չութ կ հա մտրւում և հարկը հաւաքւում։ Այս բոլորը կապ ուհի զիւղի ծաւալից, հողի սրակիւյ ու քանակից:

32 Թէել ամեն ղիւղի սահմունում հրարրի տեղերում գտնւած բանջարանոցները, րօստանները, պարտէզհերը և բրնձի արտերը կտլւածտակրները տիրանում են և իրենք են մշակեչ տալիս, կամ վարձու տալիս, բայց եթկ զանւում են երկրամշակներ, որոնք կարողացել են զիւղի սահմաններում բանեարանոցներ, բօստաններ և պպրտկզներ աո ահացնել, կարւածատէրները ղրանց համար յատկացրած ամկն մի խարար հողից (2*/4 ղեսեատի մօտաւորապէս՝) վեց թուման (12 րուր լի՝)։ Հարկնն ստանում Գբեի1 կ Ատրպատականի ամեն մի կող-մում, բոլոր խաղողի այգեստաններից, նշի, խնձորի, սաւորի և ամեն տեսակ մրղեղկԿների պարակզհերից կալւածատկրները հողի չափով են հարկ ստանում։ Այս հարկը կարելի կ համարել ընղհանրական, որովհետևւ զրեթկ ամեն կողմ խտլւարից*

  • ) Ատը Ազատականում հողհրը չափւում են լարով։ Ամեն 20 արշին էք կահնութիւն և 10 արշին չայնու^ին, կամ 200 քառակուսի արշին տարա-ծութե ա մր հաչը կազմում է մի |^սւ|ււ Այս լիար հողը (ր աղման) կոչւում է 200 զինտրանոց լիար. կամ տրբասի բաթման։ Հարիւր լիտր ^ողբ կազմում է մի խարար։ Տեղ տեղ 1 ՝հ5 րւսռակուոի արշինն է համարւում մի Աւտր (բազման), որ կոչւում է 125 դինարանսց, կամ երկուոուկէս շահա նոց լիտռ՝. Սրա իւարարբ դուրՏեալ 100 լիար և կոչւում է 125 ղիրանոց իւա\ւար. պարսկական արշինր Ա ար սլա տու կան ում ռուսական մի արշին և 9 վեբչոկ է։ Տեղ տեղ մեծանում է այս արշինը, կամ փոքրանում*