Էջ:Իմամաթ.djvu/227

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


իսկ բանակով։

18. Այս պատճառով Ահարիվարաֆագազի հաքիմը (նա հանդապհար), համաձայն նոյն իսկ գահաժառանզի պարբերական հրամաններին, չըկարոդաւ հԱ որ ակտ լեյ Րահիմ՝ ի» ահին՝ Չէրէբի անների առաքնորդինւ սմբողֆ տարւս՚ն ընթացքում %արաֆաղաղի նահանդապետը մինչև անգամ իրեն համար բան չկարողացտւ կորզել այո յանդուզն առսղակապետից՝. Րահիմ խանը, որ մի Պարսկական <*է*Ոէք&1 է՛ նուորէթ ելլ-Սուլթան տիտղոսով, Պարսկական անսսնական սահմանապահ դնղ ի հրամանատար է Արտքսի ափին: Աա ոչ թէ սահմանն է սլահ պանում մաքսանենգերից, փաիւստ ականն երից, այլ երկու ոահմանու մ էլ ազատ աւազտկա թիւններ է կատարում և բըս՛ նաբարաթիւննե բով սգացնում ող9 %աբաֆադաղի աղգաբնա կութիւնը։ Այս աւազակապետը. յափշտակել է երեսուն-քա ռասուն գիւղ, ստրկացրել է ամբողջ նահանգի ազգաբնակութիւնը և կառավարութիւնը հնարաարութիւն չունի սրան զբո-ւդելու։ Օրա ձեռքից միշտ 30*40 գանգատաւորներ շրջապատած են իրենց նահանգապետին, (1տրպատականի կառավարչապետին, շահին, միւջթէհիդներին, բայց ով կարող է ղււպել աւազակապետինւ նիզամի Սալթանէն թէև չը. կարողացաւ զսպել, կալանաւորել Րահիմ-խանին և ոյոպ1|ել ինչպէս հարկն է, բայց այնպիսի միջոցների դիմեց, այնքան ձիտւոր֊ներ ուղարկեց նրա դէմ* այնքան զբգոեց շրջակա աւազակ ներին և ուղարկեց Րւսհիմ-իւանի յափշտակած կալէածների վրա, որ աւազակը անճարացած, Թսորիզի իւր Սաբրաֆի* հւսֆի-ֆարաֆի միջոցով մի մեծ գումար հասցրեց փիշիքաբին, շահեց նրա սիրտը և ազատւհց հալածանքներից։ Հաւատացնում են, որ Րահիմ խանը բանտից ազատւելսւ, Հիւսէին Վալի խանի ճիրաններում չը դողդողալու համար, Իոսբովի վ»էշ