Էջ:Իմամաթ.djvu/239

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ատրպատականի ադմինիստրացիան

2։ւ ւ

րատեսչի գրոլահր: Սաստի վ ևը ա կ ւսցոլ և հ լ> լլ իր և հ ։յ բային հանելու համար պարասսոլււած էին ցորենի—զարու մէջ քիչ հալ խաոնել, քիչ էլ փթած ու ապականւած մթերք; հացա հասւիկը յանձնամ էին ո ովոր ական կարգերի համաձայն (1ոօ) մի աասնևվեցերորդ յաւերպծով, իսկ հացթուիւներին յան ձնե-1խւ այդ աասնևվեցերորդ ականիցրաժ էին վերցնում ոաոլւին պաշտոնակալները։ Սրանց հակառակելը կարող էր հացագործին էլ մեծ տուգանքի մաանել, քանի որ նլւանք ամէն օր գի մերս էին ա մրարը մթերք վերցներււ։ Ցորենի մաղ, մաքրող մեքենաները այո երկրում չոայրոթեան գործիքներ դարձուն վերջին քոան աարւուն ընթացքում, ուստի կարելի է երեակայել, թէ իԴչ խառնուրդ էին յանձնամ կառ ավարչա կան ամբաբից հացագործներին։ Եթէ պարաաարեցնէին հացթուխներին այդ հացահատիկհերը մաքրելու, սւոնւաղը այդ ցսրենի—գար ի ի միթից 20°/.ւ հող, քար և այլ անպէսւք նիւթ կարող էր զարս ղալ Եթէ մրոած—կա սլա սւկւսծ ցորենը, որոմը և արիշ նիւթեր էլ դարս թ ափուէին, մի Այդքան էլ պակասելու էր։ Իսկ 40°/օ սրսկասսրղ որտեղից լրացնելու ենաբաւս րութիւնը ղան էին։ Բացի այո% ամբաբից թրաղաց և ֆուռը կրսղ բեռնակիրներո3 հրազացները նոյնպէս բային էին հանելու այդ մթերքից, քանի սր թ անղսլթեան տարին նրանց վճարած վարձով անենարին էր ընտանիք կերակրել և սովա մտե չւիեել՝.

30. նիղամի-Սաչթտնէն մթ երահարկի վախարէն ղլխա լոր վարչութեահ վճարելու էր իւրաքանչիւր խարար ցորեն — ղարիի համար 60 ղրան. իսկ միթին թւով մթերքը գիւղերից քաղաքի ամբարը վաիսսղրև լան 20 ղրան։ Այլեայլ ծաիւոեր, պակասորդ չէ կարելի խարարին 5-10 ղրանից աւելի հաշ ւել,բայց 90 ղրանի իրեն վրա նստած հացահատիկը "կա