Էջ:Իմամաթ.djvu/250

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հ6ՂԻ1<Ա.ԿԻ ծՕ*ք&ՐԸ ԾԱԽԻՈԻՄ էն

<1 0 1 II 1 Ո V

ծքկ&Րհ «հՈԼՈՎ^ԱԻն

^&81|էք1|եք Տա սա Պատ. թուրլւահայերի կհածրից 1 //.

<Լ1>|է*1Տ էնԼ&6Ա 1 Ր

սուտ.ւ հատոր ,, ,, ՛է 1 /*•

8Լ0*ն18 ^ *» >՝ ♦* ” ^ /ք*

տա 77—78 թ. Ռուս* Թուրը, կ^իքք արկած. 1 ր.

աՈՈհք ծ/ւ//»ւ ւ/է«/* թրբահայերի կեանյփւյ 1 ր.

Ր^ՓնւՒււէքէ ծ/ք^/1 պատկեր ,, ,, կեանբից 1 ր.

1|նքէԼ1»՞ I1 •►քէԼ պատմական ւ/էպ 1 /».

Ընտիր թւվՕի իւրաքանշիւր ոստ % 2.չս

աեհ-էնք^եՏ Թրրահայ. կԱահրիւյ ,, ,, 1 /».

<1ՒհէՈ •• >, .. 30 կ.

Տ1®ն88 >* •>> »* »» 30 կ*

♦աԻ&՚ծԳււեք >> *> ,, ,, յօ կ.

աւա աաս,, քյասատ^,, ,, ,, ,, ւօ//.

է1)|ՈԱ|՚|յեք երգիծ ւսկան արկածներ 50 կ. Ո ՚Լ ^ և I* Գ 0. «1 Ա Ն

3||ա երեր արարւած. թրրահայ կես/երիդ ,, 1 ր.

,, ,՝. ,, .. Յօկ.

II ւ> Ս 0 |« Մ ն II I) 1> Ր II Ի Թ Ի 1> ՚1՚

ւ»ւասփնԹ Պատ մ, տեււուէ) իւհ 0իւն)ւթւերի մառին 50 կ.

»ՈՈԹ >, .. Շիաների ,, 1/ւ.

հատա#)Ոէ ԱՍԱՈք 10 Կ

Դիմել Թիֆլիս Կենտրոն ակտ՛ն և Գուահմբհբզ գրավաճառանոցները

Կ՝ բու վաճառն երբ կարող են դիմել նոյնպէս.

Ճ7ՃՐՕ՝ ճեՒ;ճձ^ռււօւյօւ ւատտա

Որոնց կը լինի սովորական 20 % զիկում։