Էջ:Իմամաթ.djvu/32

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


\

միքիանները եա էին դաանաւմ շիա ժազավրդի ամենաթ շւաոների աաւհր և դադարեցէւաւմ արաաաաւնքները: Միրզա- ռ,«

հՒքաԳՒ՚*՛ *է •է՚սհ ՜—8 աաբՒ »*»յ մե*աւ *էքթէքա

յում, համարեա ամրազԳ շիաներից պաշալած մի անձհաւո քալթիւե էր, աքից ատակալմ էք Նտաք-էգ-պքւհ ;ակ։ Իբա՚Խի ժագավալքդդ տարեկան երկալ.^ մի^ե ևքԱք մի,իա% ք,ք1ի փադ էր աւղարկամ նրան, որը աաանց ձեաք աալաւ ետ էր դաքՈ.ւմ այդ գումարը Պարակաաաանի աղե պիտի շքաւաբներք&, սրանց արժան էր համարում։ Շյա մարգր ար 20—30 տաքէի այսպիսի ահաւոր դամար էր ստացել, Գալցէ աշխարհի ամենատակաւապետ ան+եաւարաւթիւնն էր։ Հաացնելավ այդ իաշար գումարները թշւաո ալ կտրատ հատին, ինքր աասկ ՛արմալով էր կերակրւում, դիշերաւմ էր Քէրրէլայի մզկիթի դալթում խաիրի վրա, որտեղից պա սպա մ էր տււլիս թ աղալարներին, իշխաններին, կղերին ու րոլար հաւաաացե ալներին։ Մեոնեքիա հա միայն միերկու րօւրլօլ զոյք թադեց իր ժա ոանդներին այն ա հա դին միլիօններից. այն ինշ Լէոն ԺԳԻ. ժառանգները ահաւոր կապիտալ ղիդեցին՝ շծսրհիւ իրենց պապ ազգականի։

ներկայիո միլհթ էհիդներից նշանաւարներն են հէլի հաղի Թէհրանցի, Մոլւա Քեազիմ Իորասանցի, հազրլի Չէլէրիանի Ղյարադադցի, Շէյխ Հասան Մամաղանի, ՝ա9ի Միրդա հիւ սէյն֊հահի Ի ալի լի Թէհրանցի, Շէյխ Արդ իւչ հիւսկն—Սա ղրի Ւսֆտհտնցի և ուրիշները* Թէև ամենից շատ հետևող ունի Շէյխ հաղի Թէհրանցին, բայց ամենից ազդեցիք է ♦«-ՂՍ1Ւ ԶէէէբԻ^ւ* %արադաղցին և <*էյխՀասան Մամադանցին, (մեռան սոյն տարա ա ընթ ացքամ՝) որովհետև սրանց հետևող Ատրպատականի ժողովուրդը բոլորը րորբաքւադ քժիւրքեր են և իրենց Միւ^թէհիդների հրամաններին կազմ ու պատրաստ