Էջ:Իմամաթ.djvu/9

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


* ա՛հ ի* ի ՞ս

Թէն սաաներկու դար հայերս ապրել ՝Ծնք էփա >պսգ սի՝կննրի Դհա, նրանց դրացի կամ իշխահաքՏՒհէէմե աօփ լհչ ննք Այդ. ժողովրդի հևտէ տարել ՕիԱհ նրանց 4Խո աւնթփւ չար ուրար՛ի, բայց ոչ միայն մթղն օրս մենք ^փէքնա^ին չեԴկ> Նանօ՚թացեղ այդ ղրացթքերի կր*)աքկան 6աքեէսցաներն հհսւ, հ՝ե*հյ> ըմրոնել նրսձւց դաւսձաէկսԻ։ վալպւաղե*ոութիւնը, չենք ունեցել մի ամփոփ դրւահ^ նրւմեց կրօնքւ ՜էական կէսէեվքի ն աշիարհայ՝եցութեոճւ մանքին, մեր պ^ևլլիդէնտ դասը շատ թխքւ կարծիք ոճդ Իսլամի այս ադանդի վրա., պլ սամնըփեց դարի մեր գրսքկանութԴաձւ մէջ ել որհէ ոյաշ գորէ* ՝չուԳ*8նրք ււրմեց ւթղոսրերևալ։ Րրպէալի կարողէմեամրա Տաաւէղ, թէ-քհ ՚յ+ ունֆ շիա կւքեղւը, որ կարսղսԽոմ է ննրղորհՒաւթիւն ունենալ Իրանի ոչ միայն ներքին դորձԽրի, այէ մքհշե ոձսրոք սքրառաջթՍ ջւպաջսքկանււսթԽսն վրա, հարկ աԽա սոքն յփղ՜ւածովս ծ^սնօքւՒվԱցնեղ հայրՕհոսկքւցնէղփս չխս կղերփ կսպթի և դասւԽան^ի %Ոէ

1 հհւքաէՓի վսգդոպետի-Մ՚աԿքէդի մահից յԽոո, բպտևի է, որ Նքրս հԽոև/քքքԱերբ սգար ական ոո1խրու)թիւնների համե Խա հաւար* հցան & %՝ուրսհհի որոշ այաթփ, հանդայցեաքի սոաՒ ալանալու թն՛ան համաձաի իրաՊէց Կարդար էին յա ֆորդ (փա/քիֆ^ ձ համակրօԿ/ համաքհքի ա*<ովնոհպ (իմամ) ընտ-րե