Էջ:Հայբուսակ.pdf/565

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

- 514 -

>> է. մէկն Վայյփև մէկն գաղչ^ի»։– Վայրին –թ^պ^րի^ ^ Կ՞Ժ և վէամաճ Հասքէշի, իր»փւրոց**ց ՀամաՕ. սեւ սեւ Հունաերսվ, փ. Օսա1Ո է*Ա– Ը.աա I*** Է ե. Աճդյփ աակ. ուրիլ ֆժշկարան Հա,

պայի Համանը զ—֊գէ ^յաճախուի Հեա. ուրիլ մ՚այլ ղսա կոչէ

3438. — 2սււքսւն Թագաւորի• սա Հացիգեղն է կամ՛ ՀացՀամեՏե. թ. 1«66<

3438. - շամ՛ան Հսպոց.

<5^ " Ո/՚ է +»1*ա*իա)(է՝ ըոա Հկթ> ե. Ամիրա. սպիաակ ծազկով

Լ Անիսոնի ղօրութեամլա, Լ. Օսատսա ճռտմօսա, որ լ

3440. - 2աԱնւն Հնգի.

Որ Ս^ Համարուի նոյն ար ինլ Հսնիղն*

2441. — շամնւն Հոոմցի.

այլ ղսւգսւի \,աֆր»յի Գ Հեա, րայց այս եպքինս ՝ք*սրալիսւյի և կրաիման Հեա նսյն գրեն ֆժչկարա՚կ, որով աեսնուի շփոթութիւն մի կամ գմարութիւն ղան աղան ելու ահեակները ւ

2442. - <իս մանուկ.

Գալիենու րաոից մէէ այսոր ՀոմաՆիլ գրուած է | կայագիճ, որ է ((Համան), րաււին նուազական կամ ած՛անցն՝ ըսա Հայերէնին է

3443. 2սւԱիչ.

կայանի Է իաղողի չիր ըլլալն, և շսա այն մ « չաա ցեղ Է . լաւն այն Է որ խոշոր » Լ մոլի լինի •♦ կակղացընսղ Է և եփող.. ղփորն էլ ղկուրծյքե կակզացընէ, և ոգաէ » Հով Հաղին, և կուան օգաէ արուն թքնողին.., և թէ ղ^ամի^ ՀաՅնով ծեծեն » և գնեն ի վերայ Հով ուաէ ցին* օգաէ.. աոգ> բնութեան ղեն աանէ է և գիր » չարութիւնն աանի |կնճուպինն և թթու մրգերու Հուրն՝ որ յեաեւն այնսր խմեն . • » և թէ զ<լ ամիչին միսն խաանես Հդպեզով Լ է որ ե կին ալուրոֆլ աապկես և » մեղրով խաո-նես Լ ոլաեո՝ ղպաչղաՅե ի րերնէն ի դուրս քաշէ. Լ թէ խաս.ա » նես ի Հակլայի ալուրն և ՀԼամանն՝ և աիմէա աանես, զթչ որ կաշին ըեա » ծայի՝ թէ ճաաար թէ չաեր թէ րոր թէ քսր… թէ ըղունկն որ շարժի• Նա » կպցըՀԷ ե. շուա ողքացրնէ * իւ. շամիշե աղէկ կերակրէ ղանձն քան ղ\»աղողն Ո 1ւ քան ղՓ՚սւզև, 1լ աղէկ ճլէ աայ անգինն» էւ ֆամշին լուծուՏԼ պակաս Է » քան ղքՒդին •>, ե ւ այլնէ - ֆ. 8*1810 Տ60. |Լ/« • (Էոսքիսք, •

□ւցւէւ26ժ Ե^