Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 10.djvu/191

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված չէ


կահատվածներում (միջսառցադաշւոա– յին) մայրցամաքային սառցադաշտերի զգալի մասը հալվել է։ Ս․ ժ–ներ եղել են ստորին պրոտերոզոյում՝ Հս․ Ամերիկա, վերին ռիֆեյում՝ Աֆրիկա և Ավստրա– լիա, վենդում՝ Եվրոպա, Ասիա և Հս․ Ամե– րիկա, օրդովիկում՝ Աֆրիկա, կարբոնի վերջում և պերմի սկզբում՝ Դոնդվանա մայրցամաքների վրա։ Առավել լավ է ուսումնասիրված պլեյստոցենի Ս․ ժ․։ Տես նաև Անթրուցոգենի ժամանակաշըր– ջան։ Պ․ Մուրադյան

ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ, սառցա– դաշւոի եզրային մասում գոյացած, ռե– լիեֆի օրինաչափորեն տեղաբաշխված սառցադաշտային ձեերի և սառցադաշտա– յին նստվածքների ամբողջությունը։ Ս․ հ․ բաղկացած է սառցադաշտի ծայրամասը գոտեորող եզրային մորենների թմբերից, որոնց արտաքինից հարում են ջրասառ– ցադաշտային նստվածքները և առաջաց– նում զանդրային հարթավայրեր։ Ներքին կողմից եզրային մորենին հարում է բլրա– մորենային հարթությունը, որը նախկի– նում զբաղեցված է եղել սառցադաշտի եզրային մասով։ Այստեղ հաճախ հանդի– պում են լճերի վերածված փակ գոգավո– րություններ (լեզվակային ավազաններ)։

ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐ, երկրբ․ նստվածքներ, որոնց առաջացումը կապված է ժամանակակից կամ հնագույն լեռնային ասռց աղաշաերի և մայրցամա– քային ծածկոցների հետ։ Ա․ ն․ բաժան– վում են՝ բուն սառցադաշտային (սառցու– թային կամ մորենային) և ջրասառցա– դաշտային տեսակների։ Բուն Ս․ ն․ գո– յանում են սառցազանգվածում գտնվող և տեղաշարժվող բեկորային նյութի՝ սառ– ցադաշտի հատակին անմիջականորեն նստեցման ճանապարհով։ Կազմված են չտեսակավորված փխրուն բեկորային ապարներից, ավելի հաճախ գլաքարային կավերից, կավավազներից, ա վազա կա վե– րից, ավելի սակավ՝ գլաքարային ավազ– ներից։ Ջրասառցադաշտային նստվածք– ները գոյանում են սառցադաշտերի ներ– քին և եզրային հատվածներում, կազմված են տեսակավորված և ձնհալքի ջրերով վերանստեցված մորենային նյութերից։ Տարբերում են սառցադաշտագետային կամ ֆլուվիոգլացիալ (շեղաշերտ ավազ– ներ, մանրախիճ, գլաքարեր) և լճասառ– ցադաշտային կամ լիմնոգլացիալ (գըլ– խավորապես ժապավենաձև կավեր) նըստ– վածքներ։ Բոլոր տիպի Ս․ ն․ առաջացնում են բարդ զուգակցություններ (համալիր– ներ կամ ֆորմացիաներ)։ Դրանք հատկա– պես հատուկ են անթրոպոգենին, երբ լայնատարած ցամաքային սառցադաշտե– րը ծածկել են ժամանակակից բարեխառն գոտիների հսկայական տարածություն– ներ։ Վերին պալեոզոյի և մինչքեմբրիի Ս․ ն․ խիստ կարծրացած, ցեմենտացված, հաճախ էլ մետամորֆացված են (տիլիտ– ներ)։

ՍԱՌՑԱԴԱՇՏ ԵՐ, երկրի մակերևույթին մթնոլորտային պինդ տեղումներից գո– յացած, շարժվող ասռցի բնական կուտա– կումներ։ Առաջանում են մերձբևեռային շրջաններում և բարեխառն կամ արևա– դարձային լայնությունների լեռների բարձ– րադիր մասերում (ձյան սահմանից բար– ձըր), որտեղ տարվա ընթացքում տեղում– ներն ավելի են, քան դրանք հալվում ~ու գոլորշիանում են։ Զեաբանական տեսա– կետից Ս․ բաժանվում են ցամաքային սառցադաշտային ծածկութային, ծանծա– ղուտային (շելֆային) և լեռնային տի– պերի։ Ձյան վերածումը ֆիռնի, ֆիռնա– յին սառցի, ապա սառցադաշտային սառ– ցի, տեղի է ունենում կուտակման վերին շերտերի ճնշման, վերաբյուրեղացման, մասամբ հալքի ու սառելու հետևանքով։ Ծանրության ուժի ազդեցությամբ Ս–ի մարմնում առաջանում է լարվածության դաշտ, Ս․ ձևափոխվում և շարժվում են թե– քության ուղղությամբ։ Ս–ի կարևոր հատ– կություններից մեկը շարժումն է։ Լեռնա– յին երկրներում Ս–ի շարժման արագու– թյունը տատանվում է տարեկան մի քա– նի */-ից մինչև մի քանի հարյուր մ։ Հիմա– լտյների որոշ Ս–ի շարժման արագությու– նը տարեկան մինչև 700–1300 մ է, Ան– տարկտիդայի ծանծաղուտային Ս–ինը՝ մինչև 7–13,8 կմ։ Դրենլանդական մի քանի Ս–ի շարժման արագությունը օրա– կան 40 մ է։ Ս–ի արշավի դեպքում շարժման արագությունը մի քանի անգամ ավելա– նում է։ 1963-ին Պամիրում՝ Վանչի հով– տում սառցադաշտի լեզվակը առաջ մըղ– վեց 1600 մ։ Ս․ ենթարկվում են աբլյացիա– յի․ ծախսվում են հալվելու, գոլորշիանա– լու կամ մեխանիկական հեռացման (այս– բերգներ) ճանապարհով։ Լեռնային Ս–ի աբլյացիայի հիմնական ձևը հալքն է, որից առաջանում են սառցադաշտային ջրեր, և սկիզբ են առնում գետեր։ Ս–ի չափերը պայմանավորված են սըն– ման ու աբլյացիայի վւոիւհարաբերու– թյամբ։ Սնման մեծացման դեպքում Ս․ արշավում են, պակասելու դեպքում՝ նա– հանջում։ Անթրոպոգենում Երկրի վրա նկատվել են Ս–ի արշավի ու նահանջի մի քանի փուլեր։ Հնագույն սառցապատում– ների հետքեր պահպանվել են նաև Հայ– կական լեռնաշխարհում (Արագած, Դե– ղամա և Զանգեզուրի լեռներ)։ Շարժման ընթացքում Ս․ կատարում են քայքայիչ (առաջացնելով կրկեսներ, կառեր, տրոգ– ներ, խոյի ճակատներ, գանգրահեր ժայ– ռեր) և կուտակումային (մորեններ, օզեր, դրումլիններ, թմբաշարեր) աշխատանք, իսկ Ս–ի եզրերին առաջացած լճերում նստում են սառցադաշտային ջրերի նըստ– վածքներ։ Ս–ի ժամանակակից տարածումը Երկ– րի վրա 16,1 մլն կմ2 է (ցամաքի մակե– րեսի 11%-ը), ծավալը՝ մոտ 30 մլն կմ3։ ՍՍՀՄ–ում Ս․ գրավում են 71665 կմ2 տա– րածություն։ Ամենամեծը Անտարկտիդա– յի ծածկոցային սառցադաշտն է (14,4 մլն կմ2)։ Բերինգի լեռնային սառցադաշտը (Հս․ Ամերիկա) ունի 170 կմ, Ֆեդչենկոյի– նը (ՍՍՀՄ–ում)՝ 77 կմ երկարություն։ Ս․ ամբարում են քաղցրահամ ջրի վիթ– խարի պաշարներ։

ՍԱՌՑԱՀԱՏ, սառույցներում լողալու հա– մար նախատեսված նավ՝ սառչող ջրավա– զաններում նավարկությունը չընդհատե– լու նպատակով։ Ս–ի հիմնական նշանա– կումն է ինքնուրույն նավարկության հա– մար սառցածածկույթի ջարդելը, ուրիշ, նավերի համար ուղի բանալը և սառույց– ներում նավարկելիս դրանց օգնություն ցույց տալը։ Ս–ները լինում են ծովային, այդ թվում նաև արկտիկական (բևեռային), որոնք նախատեսված են բևեռային ավա– զանների առավել հաստ սառույցների հա– մար, 1ւ լճային ու գետային։ Ըստ հզորու– թյան Ս–ները բաժանվում են դասերի (խմբերի)։ Սառցադաշտին հանդիպելիս Ս․ քթա– մասով բարձրանում է սառույցի եզրակտո– րի վրա և ծանրության ուժով ճեղքում այն։ « Լենին* ատոմային սառցահատը Շարունակելով շարժումը Ս․ հաղթահա– րում է ջարդված սառույցի դիմադրու– թյունը գոյացած անցուղում և, կողամա– սերով կոտրատելով սառույցի եզրակտոր– ները, լայնացնում անցուղին։ Ս–ի, այս– պես կոչված, սառցային հատկություննե– րը բնութագրվում են սառցային արագըն– թացությամբ, մանևրայնությամբ և որոշ կառուցվածքային առանձնահատկություն– ներով։ Ս–ի իրանի քթամասի և խելի վեր– ջավորությունները սրված են։ Սառույցի վրա բարձրանալու համար Ս–ի քթամասի վերջավորության ստորջրյա մասը ջրա– գծի նկատմամբ 20–30° թեքություն ունի։ Ս–ի իրանի երկարության և լայնության հարաբերությունը (3,5–5) ապահովում է Ս–ի լավ մանևրայնությունը և անցուղու ուղղագիծ լինելը։ Որպես հիմնական շար– ժիչ Ս–ում օգտագործվում են դիզեչներ և շոգենՂուրբիններ (երբեմն գազային տուր– բիններ)։ Ատոմային էներգիայի կիրառու– մը հնարավորություն տվեց ստեղծելու մեծ հզորության էներգետիկական տեղա– կայանքներով Ս–ներ։ ՍՍՀՄ–ում 1957-ին ջրարկվեց աշխարհում առաջին «Լենին» ատոմային տուրբոէլեկտրական եռապը– տուտակ Ս․՝ 1600 ա ջրատարողությամբ և 32,4 Մվւո հզորությամբ (նկ․)։ ժամանակակից տիպի առաջին Ս․ 44,2 կվւռ հզորությամբ «Փայլոտ» շոգե– նավն էր (1864), որը նավարկում էր Կրոն– շտաւ; տի և Օրանիենբաումի միջև։ 1899-ին կառուցվել է աշխարհում առաջին՝ արկ– տիկական «Երմակ» Ս․ (հզորությունը՝ 6,6 Մվւո)։ Արդի խոշորագույն Ս–ներից սովեւոական «Արկտիկա» (1975, 1982-ից՝ «Լեոնիդ Բրեժնև») և «Սիբիր» (1977) ատոլքագնացներն ունեն 23,4 հզ․ ա ջրա– տարողություն և գլխավոր տուրբինի՝ 55 Մվա հզորություն։ Առավել խոշոր uumt ահաաային նավատորմեր ունեն ՍՍՀՄ–ը, ԱՍՆ–ը, Կանադան, Ֆինլան– դիան, Շվեդիան, Դանիան։

ՍԱՌՑԱՀԱՏ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ, կամուրջնե– րի I պատվարների հենարանների վրա տեղադրված առանձին կոնստրուկցիա– ներ լամ սարքեր, որոնք սառցահոսի ժա– մանակ կառույցները պաշտպանում են սառույցի հարվածներից առաջացող վնաս– վածքներից և կանխում սառցակուտակնե– րի գոյացումը։ Ս․ կ–ի հիմնական տարրը