Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 11.djvu/307

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված չէ


Թեժառույք (Թայչարուխ), Թթենաձոր, Խորձոր, Ծաղկունք, Կաղս կամ Կակաղս (Քաղսի), Կորբել, Կորկոտան, Հարպանտ, ճապուտիկ (Չիբուխլու), Մասրիս, Մաք– րավանք, Մեծտափ, Ցայջի (Ցայջելար), Նէսխամար, Շալիս (Շահրիգ), Շխեր, Շո– րաղ, Չամանկուա, Ռնդամալ, Սոլակ, Վարսեր (Չըրչըր), Ցամաքաբերղ, Ուռի– ծառ, Քուրտակ, Օղրաձոր, Ֆառուխ։ Գրկ․ Սիմեոն Երևանցի, Ջամբռ, Վաղ–պատ, 1873; Ալի շան Ղ․, Այրարատ, Վնտ․, 1890։ և ր և մ յ ա ն Ս․ S․, Հայաստա– նը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Ե․, 1963; Գ․ Բադաչյան

ՎԱՐԱԺՆՈՒՆԻՔ, գավառ Մեծ Հայքի Վաս– պոլրական նահանգում։ Հիշատակվում է VII դ․ «Աշիւարհացոյց>-ում։ Տեղադրու– թյունն անորոշ է։

ՎԱՐԱԿ, ինֆեկցիա (ուշ լաւո․ in- fectio – վարակում, < լաւո․ inficere – վարակել), ախտածին մակաբույծի թա– փանցումը և բազմացումը մարդու, կեն– դանու և բույսերի օրգանիզմներում, դը– րանց փոխազդեցության բարդ կոմպլեք– սի հետագա զարգացմամբ4 վարակակրու– թյունից մինչե հիվանդության առաջացու– մը։ Թափանցելով օրգանիզմ՝ Վ–ի հարու– ցիչը տեղակայվում է որոշակի օրգաննե– րում և հյուսվածքներում։ Օրինակ, էվոլ– յուցիայի ընթացքում քոսի տիզը հարմար– վել է, մակաբուծվել մաշկի էպիթելային շերտում, բծավոր տիֆի հարուցիչը՝ մանր զարկերակներում և արյունատար մա– զանոթներում, գրիպի վիրուսը՝ վերին շնչառական ուղիների լորձաթաղանթում։ Վ–ման պրոցեսը, վարակակիր օրգանիզ– մի ֆունկցիաների խանգարումները և ռեֆլեքսային ռեակցիաները կազմում են վարակիչ հիվանդությունների էությունը։ Վ․ դրսևորվում է հիվանդության սուր կամ քրոնիկական ձևերով կամ վարակակրու– թյամբ։ Վ–ի դրսևորման ձևերը պայմա– նավորված են հարուցիչի հատկություն– ներով՝ վարակելու ունակությամբ, էքսո– և էնդոտոքսիններ առաջացնելու հատկու– թյամբ և հարուցիչների քանակությամբ։ Կարևոր նշանակություն ունեն օրգանիզ– մի վիճակը, ընկալունակության կամ տվյալ հիվանդության հանդեպ նախատրամա– դրվածության աստիճանը։ Օրգանիզմում որոշ հարուցիչների առկայությունը չի ուղեկցվում ախտաբանական պրոցեսի զարգացմամբ, եթե չկան լրացուցիչ որո– շակի պայմաններ։ Այդպիսի հարուցիչներն անվանվում են պայմանական ախտածին (օրինակ, վերքային Վ–ի հարուցիչների խումբը, հերպեսի վիրուսը ևն)։ Դրանք կարող են երկար ժամանակ գոյություն ունենալ մաշկի մակերևույթին, աղիքների խոռոչում և միայն վնասակար գործոն– ների (վնասվածք, ցրտահարություն, արե– վահարություն) առկայության դեպքում դրսևորել իրենց ախտածին հատկություն– ները։ Վ–ի աղբյուր կարող են դառնալ հիվանդ մարդիկ կամ վարակակիրները։ Յուրաքանչյուր վարակիչ հիվանդության բնորոշ է փոխանցման որոշակի մեխա– նիզմ։ Ստամոքսաաղիքային համակարգի վարակիչ հիվանդությունների (դիզենտե– րիա, որովայնային տիֆ ևն) հարուցիչն արտազատվում է արտաթորանքների և մեզի միջոցով, շնչառական ուղիների հի– վանդությունների դեպքում հարուցիչը ար– տազատվում է հազալիս, Փռշտալիս, խո– սելիս և օդի հետ ընկնում առողջ օր– գանիզմ (փոխանցման կաթիլային մեխա– նիզմ)։ Բծավոր տիֆի, մալարիայի և մի շարք այլ հիվանդությունների հարուցիչ– ները փոխանցվում են արյունածուծ մի– ջատներով (ոջիլ, մոծակ, մլակ)։ Քոսի, սնկային, վեներական հիվանդություննե– րի հարուցիչները փոխանցվում են հի– վանդի հետ անմիջական շփմամբ։

ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՄԱՆ ԿԱՅԱՆ, ՍՍՀՄ–ում սանիտարա–հակահամաճարակային հիմ– նարկություն, որը որոշակի տարածքում իրականացնում է վարակազերծման, մի– շաւոազերծման և կրծողների ոչնչացման (տես Դերաաիզաց իա) բոլոր տեսակի աշ– խատանքների կազմակերպումն ու իրա– կանացումը։ Վ․ կ–ի բացակայության դեպ– քում քաղաքային կամ շրջանային սանի– տարա–համաճարակագիտական կայան– ներին կից ստեղծվում են վարակազերծ– ման բաժիններ կամ բաժանմունքներ։

ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ, դեզինֆեկ– ցիա, արտաքին միջավայրում վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների, դը– րանց փոխանցողների, ինչպես նաև կըր– ծողների ոչնչացումը ֆիզիկ․, քիմ․ և կենսբ․ մեթոդներով։ Ֆիզիկ, մեթոդի դեպ– քում օգտագործում են լույսը, ուլտրամա– նուշակագույն ճառագայթները, բարձր ջերմաստիճանը, չորացումը, եռացումը, արդուկումը, այրումը, օդափոխությունը, խոնավ մաքրումը, փոշեծծիչներով մաք– րումը ևն։ Ցուրահատուկ տեղ են գրավում Վ–ման խցիկները, ուր ազդող գործոններ են չոր, տաք օդը, ջրի տաք գոլորշիները (սովորական, բարձր և ցածր ճնշման պայ– մաններում), ինչպես նաև դրանց զուգակ– ցումը քիմ․ նյութերի (օրինակ, ֆորմալի– նի) հետ։ Քիմ․ միջոցներից են քլորակիրը, քլորամինը, դիքլորամինը, լիզոլը, ֆե– նոլը, ֆորմալինը, նատրիումի մետասի– լիկատը ևն, որոնք օգտագործվում են գազային, հեղուկ կամ պինդ վիճակում։ Գործնականում առավել հաճախ կիրառ– վում է խոնավ մաքրման եղանակը։ Վ–ման կենսբ․ մեթոդն առայժմ լայն կիրառու– թյուն չունի և օգտագործվում է միայն կենդանի փոխանցողների ու կրծողների դեմ պայքարելիս։ Տարբերում են կանխար– գելիչ, ընթացիկ և եզրափակիչ Վ․։ Կա ն– խարգելիչ Վ․ անցկացվում է անկախ վարակիչ հիվանդությունների առկայու– թյունից և նպատակն է արտաքին միջա– վայրում հարուցիչների և դրանց փոխան– ցողների ոչնչացումը։ Հիմնականում կի– րառվում է բուժական, նախադպրոցական և դպրոցական հիմնարկներում, սննդար– դյունաբերության ձեռնարկություններում, հասարակական սննդի օբյեկտներում, կո– մունալ տնտեսության հիմնարկներում (վարսավիրանոց, հյուրանոց ևն), երկա– թուղային, ջրային և օդային տրանսպոր– տում։ Կանխարգելիչ Վ–ման խմբին են դասվում նաև կենտրոնական ջրամատա– կարարման ջրի ախտահանումը, տնտ․ թափոնների, աղբի ժամանակին հավա– քումը, տեղափոխումը և վնասազերծումը, արյունածուծ երկթևանիների դեմ պայքա– րը։ Օգտագործում են 0,5–1,0%-անոց քլորակրի, 0,2–1,0%-անոց քլորամինի լուծույթներ, գազային քլոր, խոնավ մաք– րում, եռացում, ստերիլացում՝ բարձր ճնշման տակ։ Ընթացիկ Վ․ պարբերաբար անց– կացվում է հիվանդի շուրջը (տանը կամ ստացիոնարում), նրա վարակելիության ողշ շրջանում։ Կախված վարակի բնույթից՝ ախտահանում են օդը, սպիտակեղենը, անկողնային պարագաները, ամանեղե– նը, սննդի մնացորդները ևն։ Եզրա– փակիչ Վ․ կատարվում է հիվանդին (բացիլակրին) տվյալ շինությունից տե– ղափոխելուց անմիջապես հետո։ Վ–ման համար օգտագործում են տարբեր կառուցվածքի փոշեցրիչ և հեղուկացրիչ գործիքներ։ Տես նաև Վարակազերծման կայան։ Մ․ Ջամ բա զյան

ՎԱՐԱԿԻՉ ԴԵՂՆԱԻՏ, համաճարա– կային լյարդաբորբ, վիրու– սային լյարդաբորբ, Բոտկի– նի հիվանդություն (առաջին անգամ նկարագրել է ռուս կլինիցիստ Ս․ Րոակինը, 1888-ին), մարդու սուր վի– րուսային հիվանդություն՝ լյարդի ախտա– հարման գերակշռությամբ։ Հարուցիչը ֆիլտրվող վիրուսն է, որը շատ կայուն է արտաքին միջավայրի ազդակների նը– կատմամբ։ Հիվանդության աղբյուրը հի– վանդ մարդն է կամ վիրուսակիրը, որը վարակիչ է համարվում հիվանդության գաղտնի շրջանի վերջից մինչև հիվանդու– թյան երրորդ շաբաթը ներառյալ։ Վիրուս– ներն օրգանիզմ են թափանցում հիմնա– կանում բերանի խոռոչով և արյան միջո– ցով (վնասված ծածկույթներով) կամ Վ․ դ–ով հիվանդացածների արյունը առողջ մարդուն ներարկելիս (շիճուկային լյար– դաբորբ)։ Հիվանդի արտաթորանքի հետ արտազատված վիրուսները կեղտոտ ձեռ– քերի, կենցաղային իրերի, ջրի և սննդա– մթերքների միջոցով Փոխանցվում են առողջ մարդկանց։ Հարուցիչի փոխանց– մանը նպաստում են նաև ճանճերը։ Վ․ դ․ նկատվում է տարվա բոլոր եղանակներին, հատկապես աշնանը և ձմռանը։ Հիվան– դությունից հետո առաջանում է կայուն անընկալունակություն։ Գոյություն ունի նաև բնական (մարդկանց 45–60%-ը ան– ընկալունակ են այս հիվանդության հան– դեպ) և ձեռքբերովի (առաջանում է հի– վանդության թաքնված ձևերով հիվան– դանալու դեպքում) անընկալունակություն։ Հիվանդությունն արտահայտվում է սուր և քրոնիկական ձևերով։ Սուր ձևն ընթա– նում է 3 շրջանով․ 1․ նախանշանային, 2․ հիվանդության լրիվ զարգացման (դեղ– նախտով կամ առանց դրա) և 3․ առողջաց– ման շրջան։ Հիվանդությունը սովորաբար սկսվում է մարմնի ջերմաստիճանի բարձ– րացումով՝ մինչև 38–38,5°C և ավելի, որը պահպանվում է 2–3 օր։ Հաճախ առա– ջանում է սրտխառնոց, փսխում, լուծ կամ Փորկապություն, աղիքներում գազերի կուտակում ևն։ Կղանքն անգունանում է, մեզը՝ մգանում (գարեջրի գույնի)։ Հի– վանդության լրիվ զարգացման շրջանում առաջանում են նյարդային համակարգի խանգարումներ, թուլություն կամ գրգըռ– վածություն, քնի խանգարում, գլխացավ, մաշկի քոր։ Աչքի սպիտակապատյանը, տեսանելի լորձաթաղանթները և մաշկը սովորաբար դեղնում են, սակայն դեղ–