Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/251

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ՀՍՍՀ մեքենաշինության նեբճյ աղային կառուցվածքի դինամիկան %-ներով Աղ․ 3 1950=1 1960 1970 1980 1985 1960 1970 о 00 о» 1985 т Pi С? Э В л В ■S в А В а •р & В в V * Արդյունաբեր, արաա–՝ դրական անձնակազմ Հիմնական արտադրա– կան ֆոնդեր Համախառն արտադը– րանք Արդյունաբեր, արտա– դրական անձնակազմ Հիմնական արտադրա– կան ֆոնդեր Համախառն արտադը– րանք Արդյունաբեր, արւոադը– րական անձնակազմ Հիմնական արտադրա– կան ֆոնդեր Համախառն արտադը– րանք Արդյունաբեր, արտա– դրական անձնակազմ․ Հիմնական արտադրա– կան ֆոնդեր Մեքենաշինություն և մետաղա– 100 մշակում այդ թվում՝ էլեկտրատեխնիկական արդյու– 6,9 31,8 100,8 170,3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 նաբերություն հաստոցաշինություն և գործի– 9,8 83,2 66,6 87,3 63,7 39,8 45,1 47,1 32,8 32,5 32,4 26,6 27,8 25,9 22,7 22,2 քաշինություն պոմպերի, կոմպրես, և սառնա– րանային տեխնիկայի արտա– 9,3 66,0 207,7 357,7 5,4 12,5 17,4 8,5 9,1 13,4 10,5 10,3 17,2 10,0 10,0 13,9 դր․ ավտոմոբիլային արդյունաբե– 9,1 307,2 686,1 – 4,7 3,2 4,9 3,6 2,9 4,8 3,4 2,8 4,2 2,8 2,5 3,4 րություն 4,8 24,1 43,6 59,2 3,4 6,1 7,1 3,7 3,4 5,0 4,1 4,5 6,9 3,8 3,8 9,4 սարքաշինություն մնացած ճյուղերը 25,9 192,4 1141,7 2682,9 7,8 15,0 14․7 23․7 10,2 15,3 12,7 24,5 16․9 34․9 11,0 33,3 12,4 37,2 12,2 43,6 6,5 37,4 5,8 52,4 10,1 50,9 4,1 47,3 ճյուղի աեխ․ բազան համալրվել է բար– ձըրարտադրողական ավտոմատ, կիսաավ– տոմատ, հատուկ U ագրեգատային հաս– տոցներով ու մեքենաներով, կատարելա– գործվել է արտադրության տեխնոլոգիան, մեքենայացվել ու ավտոմատացվել են բազմաթիվ պրոցեսներ։ Մեքենայացված հոսքային և ավտոմատ գծերի ձեռնարկություններում Աղ․ 4 թիվը ՀՍՍՀ Մեքենայացված հոսքային գծեր Ավտոմատ գծեր 1971 1975 1977 1981 1985 1971 1975 1977 1981 1985 Ամբողջ արդյունաբերու– թյուն 638 1063 1261 1539 1744 40 140 173 287 403 Մեքենաշինություն և մե– ւո աղամշակում 148 251 342 505 553 14 48 49 102 179 Այս ամենի շնորհիվ կտրուկ աճել է աշխատանքի արտադրողականությունը մեքենաշինության և մետաղամշակման արդյունաբերության բնագավառում։ մեքենաշինության արտադրանքի տարբեր տեսակներ (էլեկտրոնային հաշ– վողական մեքենաներ, ագրեգատներ, տրանսֆորմատորներ, էլեկտրաշարժիչ– ներ, հաստոցներ) միջազգային ճանաչում ունեն, դրանցից ավելի քան 80-ը արտա– հանվում է աշխարհի մոտ 60 երկիր։ ՍՍՏՄ տնտ․ ու սոցիալ․ զարգացման 1986– 1990 թթ․ և մինչև 2000 թ․ ընկած ժամանա– կաշրջանի հիմնական ուղղություններում Աղ․ 5 Աշխատանքի արտադրողականության աճի տեմպերը (մեկ ա շ խ ա տ ո ղին ընկնող համախառն արտադրանքը, 1940=100) 1940 1965 1970 1975 1980 1985 Ամբողջ արդյունաբերությունը Մեքենաշինությունը և մետաղամշակումը 100 100 315 1276 412 1807 523 2655 630 3572 736 5037 նախատեսված է առաջնահերթ կարգով մեքենաշին․ համալիրի, նախ և առաջ հաստոցաշինության, հաշվողական տեխ– նիկայի արտադրության, սարքաշինու– թյան, էլեկտրատեխ․ և էլեկտրոնային արդյունաբերության արմատական վերա– կառուցումն ու առաջանցիկ զարգացումը։ Մեքենաշինության U մետաղամշակման արտադրանքի թողարկումն ավելացնել 40–45% –ով, 1990-ին սարքավորումների հերթափոխության գործակիցը հասցնել 1,6– 1,8-ի, աշխատանքի արտադրողա– կանությունը բարձրացնել 33–43% –ով, արտադրանքի ինքնարժեքը նվազեցնել 9–11%–ով։ Լ․ Վարդանյան էլեկտրատեխնիկական արդյունաբե– րություն։ Թողարկում է էլեկտրատեխ․ արտադրանք (տուրբա– և հիդրոգեներա– տորներ, էլեկտրամեքենաներ, հաստա– տուն և Փոփոխական հոսանքի էլեկտրա– շարժիչներ, ուժային տրանսֆորմատոր ներ) էլեկտրաէներգիայի արտադրության, հաղորդման և սպառման համար։ ՀՍՍՏ–nuf հատկապես բարձր զարգացում են ստացել էլեկտրամեքենաշինության, կաբելային արտադրանքի, էլեկտրալու– սավորման սարքերի, էլեկտրատեխ․ արդ– յունաբերության են ենթաճյուղերը։ էլեկ– տրատեխ․ արդյունաբերության արտադը– րանքի ծավալով Անդրկովկասում գրավում է առաջին, իսկ ՍՍՀՄ–nuT եր– րորդ տեղը (ՌՍՖՍ^-ից և ՈԻՍՍՏ–ից հե– տո)։ ЧииЧ-ում էլեկտրատեխ․ արդյունաբե– րությունը արագ տեմպերով զարգացել է հատկապես հետպատերազմյան շրջա– նում, երբ 1946-ին շարք մտան Երևանի կա– բելի, իսկ 1947-ին՝ Վ․ Ի․ Լենինի անվ․ «^այէլեկտրո» և Երևանի էլեկտրատեխ․, 1950–60-ին՝ Երևանի էլեկտրալամպերի, լուսատեխ․, «էլեկտրաշարժիչ», էլեկտրա– ապարատների, Լենինականի հիդրոտեխ․, էջմիածնի «Պլաստմասսա», Ստեփանա– վանի բարձր հաճախության սարքերի, Լենինականի միկրոէլեկտրաշարժիչների և Գորիսի միկրոշարժիչների գործարան– ները։ 1960–85-ին էլեկտրատեխ․ գործա– րաններ կառուցվեցին Կիրովականում, Ար– թիկում, Մարալիկում, ՂաՓանում, Սի– սիանում, Մարտունիում, Կամոյում։ հարահոս գիծ Երևանի էլեկտրալամպերի գոր– ծարանում