Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/329

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Ազգանուն, անուն, հայրանուն Բնագավառը Թղթակից անդամ

Սարգսյան Վլադիմիր Սարգսի (ծն․ 1935) մեխանիկա 1986 Սապոնշյան Օգսեն Մուրադի (1908 – 87) մեխանիկա 1960 Աեդրակյան Դավիթ Մհնրի (ծն․ 1938) ֆիզիկա 1982 Սիմոնյան ՝՝Հրաչիկ Ռուբենի (ծն․ 1928) ՍՄԿԿ պատմության 1986 Սիմոնով (Սիմոնյան) Միքայել Զաքարի շինարարական նյութեր 1966 (1906 – 86) Աաամբոլցյան Ռաֆայել Պարույրի (ծն․ 1922) բժշկություն 1971 Վարդանյան Իրմա Արմենակի (ծն․ 1939) ֆիզիկական քիմիա 1986 Վարդանյանց ԼԱոն Արսենի (1893–1971) երկրաբանություն 1945 Վարշամով Ռոմ Ռուբենի (ծն․ 1927) մաթեմատիկա 1977 Տեր–Ղազարյան էդգար Ղազարի (1912 – 61) քիմիա 1960 Տեր–Սաեփանյան Գևորգ Եսայու (ծն․ 1907) սեյսմոլոգիա 1977 Փանոսյան Չարություն Կարապետի (1906–73) մանրէաբանություն 1956 Քարամյան Արտաշես Իվանի (ծն․ 1908) ֆիզիոլոգիա 1963 Քոչարյան Նորայր Մարգարի (1906 – 67) ֆիզիկա 1956 Քուչուկյան Արման Թագվորի (ծն․ 1932) հաշվողական տեխնիկա 1986 Օսիպյան Լիա Լևոնի (ծն․ 1930) բուսաբանություն և բույսերի ֆիզիոլոգիա 1986 <,ՍՍՏ ԳԱ պատվավոր անդամներ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Բնագավառը ՍՍՉՄ ԳԱ թդթ․ անդամ ՍՍՀՄ ԳԱ իսկական անդամ ՉՍՍՉ ԳԱ պատ– վավոր ակադեմի– կոս Ալեքսանդրով Անատոլի Պետրովիչ (ծն․ 1903) ֆիզիկա 1943 1 1984 Բոգոլյուբով Նիկոլայ Նիկոլաեիչ (ծն․ 1909) ֆիզիկա, մաթեմատիկա 1946 1953 1984 Իսակով"Հովհաննես (Իվան) Ստեփանի (1894–1967) աշխարհագրություն 1958 1967 Կելդիշ Մստիսլավ Վսեվոլոդովիչ (1911–78) մաթեմատիկա, մեխանիկա 1943 1946 1963 Կոմարով Վլադիմիր Լեոնտևիչ (1869–1945) բուսաբանություն, աշխարհագրու– թյուն – 1920 1943 Մուսխելիշվիլի Նիկոլայ Իվանովիչ (1891 – 1976) մաթեմատիկա 1933 1939 1961 Նեսմեյանով Ալեքսանդր Նիկոլաեիչ (1899–1980) օրգանական քիմիա – 1943 1952 Վավիլով Սերգեյ Իվանովիչ (1891 – 1951) ֆիզիկա 1931 1932 1946 Վինոգրադով Իվան Մատվեեիչ (1891 – 1983) մաթեմատիկա – 1929 1963 Ֆեդոսեե Պյոտր Նիկոլաեիչ (ծն․ 1908) փիլիսոփայություն 1946 1960 1984 ՏՍՍՏ ԳԱ արտասահմանյան անդամներ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Բնագավառը Երկիրը Տարե– , թիվը Բո]աշյան Արամ (1888 –1949) էլեկտրատեխնիկա ԱՄՆ 1945 խանզատյան Զատիկ "Հակոբի (1886–1980) աշխարհագրություն, Ֆրանսիա 1967 քարտեզագրություն Սանասե Սևակ (Կարագյոզյան) (1897–1967) կենսաքիմիա ԱՄՆ 1960 Մանվելյան Երվանդ (1872–1949) մանրէաբանություն Ֆրանսիա 1945 Տեր–Ներսեսյան Սիրարփի Միհրանի (ծն․ 1896) արվեստաբանություն, Ֆրանսիա 1966 հայագիտություն Փափագ Չարլզ Չրաչ (ծն․ 1918) էլեկտրատեխնիկա ԱՄՆ 1974 էլեկտրոնիկայի գիտ․ խորհուրդը (ՍՍՀՄ ԳԱ գիտ․ խորհրդի մասնաճյուղ), գիտ․ կադրերի պատրաստման խորհուրդը, բնագիտության և տեխնիկայի պատմու– թյան խորհուրդը, արտասահմանյան գա– ղափար․ հոսանքների պրոբլեմների գիտ․ խորհուրդը, մշակույթի հուշարձանների պահպանման, նորոգման և ուսումնասիր– ման գիտամեթոդ․ խորհուրդը, միջազգա– յին գիտ․ կապերի հանձնաժողովը, կեն– սոլորտի պրոբլեմների գիտ․ խորհուր– դը, կուրորտային և տուրիստ, ռեսուրս– ների ուսումնասիրության գիտ․ խորհուր– դը, մեքենագիտության պրոբլեմների խոր– հուրդը, կիբեռնետիկայի և ռադիոէլեկ– տրոնիկայի խորհուրդը, գիտատեխ․ հե– ղափոխության տնտ․ պրոբլեմների, հիմ– նական ֆոնդերի տնտ․ արդյունավետու– թյան և կապիտալ ներդրումների գիտ․ խորհուրդը, կիսահաղորդիչների խորհուր– դը, քարտեզագր․ աշխատանքների կոոր– դինացման գիտ․ խորհուրդը, ատոմային էներգիայի և տեխնոլոգիայի օգտագործ– ման գիտ․ խորհուրդը, գրադարանային խորհուրդը, ցուցահանդեսների խորհուր– դը, սոցմրցության պրոբլեմների գիտ․ խորհուրդը, սոցիալիստ, ազգերի զարգաց– ման և մերձեցման պրոբլեմների գիտ․ խորհուրդը, ֆիզիկաքիմ․ կենսաբանու– թյան և կենսատեխնոլոգիայի պրոբլեմ– ների միջգերատեսչական գիտատեխ․ խոր– հուրդը, աշխարհագրագետների, արևելա– գետների, ֆիզիոլոգների, բուսաբաննե– րի, կենսաքիմիկոսների, գենետիկների և սելեկցիոներների, սերմնաբույծների և այլ ընկերություններ։ ՀՍՍՀ ԳԱ կազմակերպման, գիտ․ հե– տազոտությունների պրոբլեմների ընդ– լայնման, գիտ․ նոր ուղղությունների հիմ– նադրման շնորհիվ ՍՍՀՄ ԳԱ օգնությունը դարձավ ավելի համակողմանի՝ ընդգըր– կելով գիւո․ հետազոտությունների կա– տարման ոլորտը, կադրերի պատրաստ– ման ու նրանց որակավորման բարձրաց– ման հարցերը։ Հայ գիտնականները ակտիվ, գործնա– կան մասնակցություն են ունենում տար– բեր գիտությունների գծով Սովետական Միությունում և արտասահմանյան երկըր– ներում կազմակերպվող միջազգային գի– տաժողովներին, կոնֆերանսներին, նըս– տաշրջաններին, սիմպոզիումներին, կոնգ– րեսներին ու համագումարներին։ ԳՀ ինստ–ները և առանձին գիտնականներ փոխադարձ կապեր են պահպանում ար– տասահմանյան երկրների ԳՀ հաստա– տությունների և գիտնականների հետ։ Աստղաֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, գեո– մեխանիկայի, ֆիզիոլոգիայի և հասարա– կական գիտությունների պրոբլեմների համատեղ ուսումնասիրման նպատակով ՀՍՍՀ ԳԱ երկկողմ գիտ․ համագործակ– ցության պայմանագիր է կնքել (1968-ի ապրիլի 24) ՀԺՀ ԳԱ–ի հետ։ Հրատարակ– վել են գիտ․ համատեղ ուսումնասիրու– թյունների առաջին արդյունքները։ ՀՍՍՀ ԳԱ ինստ–ները գիտ․ սերտ ու բազմակողմանի համագործակցության մեջ են ՍՍՏՄ ԳԱ և միութենական հանրա– պետությունների առանձին քաղաքների (Մոսկվա, Լենինգրադ, Կիև, Նովոսի– բիրսկ, Թբիլիսի, Բաքու) համապատաս– խան հիմնարկների ու գիտնականների հետ։ Հայ գիտնականների միջազգային ու համամիութենական գիտ․ կապերի ու համագործակցության արդյունքները հրա– պարակվոււք են հանրապետ․, կենտր․ ու արտասահմանյան գիտ․ պարբերական– ներում, տպագրվում առանձին ժողովա– ծուներում։ ԳԱ ունի հրատարակչություն, որը տա– րեկան լույս է ընծայում 92–95 պար– բերական հրատարակություն, տեղեկա– տու ու մատենաշարային գրականություն, մոտ 100 աշխատություն՝ ավելի քան 2 հզ․ հրատարակչական մամուլ ընդ հանուր ծա– վալով։ ԳԱ հրատարակում է՝ «Հայաստա– նի գիտությունների ակադեմիայի զեկույց– ներ» (1944-ից, հայերեն և ռուս․), «Աստ– ղաֆիզիկա» (1965-ից, ռուս․), «Պատմաբա– նասիրական հանդես» (1958-ից), «Լրա– բեր հասարակական գիտությունների» (1966-ից), «Հայաստանի կենսաբանական