Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/328

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


լու միջոցառումներ, ընտրում ԴԱ իսկա– կան և թղթ․ անդամներ, որոնք այնու– հետև հաստատվում են ակադեմիայի ընդ– հանուր ժողովում։ Բաժանմունքի ղեկա– վար մարմինը ԴԱ իսկական և թղթ․ ան– դամներից կազմված բյուրոն է (ընտըր– վում է երեք տարի ժամանակով)։ ՀՍՍՀ ԴԱ բաժանմունքները միավորում են գիտության համապատասխան բնա– գավառների ԴՀ հիմնարկները․ Ֆիզի կա մաթեմատիկական գիտություն– ների բաժանմունքը միավորում է՝ Բյու– րականի Լենինի շքանշանակիր աստղա– դիտարանը (աստղաֆիզ․ սարքավորման ՀԿՏԲ), մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի կի– րառական պրոբլեմների ինստ–ները, հաշ– վողական կենտրոնը։ Ֆիզիկատեխնիկական գիտություննե– րի և մեխանիկայի բաժանմունքը՝ մեխա– նիկայի (ՀԿՏԲ), ռադիոֆիզիկայի և էլեկ– տրոնիկայի (ՌՖԷԻ) (ռադիոէլեկտրոնա– յին սարքավորման ՀԿԲ), ֆիզ․ հետազո– տությունների, հատուկ փորձակոնստրուկ– տորական տեխնոլոգիական ինստ–ները, ավտոմատ էներգահամակարգերի հատուկ կոնստրուկտորական բյուրոն։ Քիմիական և երկրաբանական գիտու– թյունների բաժանմունքը՝ Ա․ Սնջոյանի անվ․ Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքա– նշանակիր նուրբ օրգ․ քիմիայի (հատուկ քիմիադեղագործ․ տեխնոլոգ․ բյուրո), օրգ․ քիմիայի, ընդհանուր և անօրգ․ քի– միայի, կենսաքիմիայի, քիմ․ ֆիզիկայի (դժվարահալ միացությունների ՀԿՏԲ), երկրբ․ գիտությունների (երկրաբան, թանգարան), Լենինականի Աշխատանքա– յին կարմիր դրոշի շքանշանակիր երկրա– ֆիզ․ և ինժ․ սեյսմոլոգիայի ԴՀ ինստ–նե– րը։ Կենսաբանական գիտությունների բա– ժանմունքը՝ բուսաբանության ինստ–ը և բուսաբան, այգին, մանրէաբանության, Լ․ Օրբելու անվ․ ֆիզիոլոգիայի, կենդա– նաբանության (կիրառական կենդանա– բանության կենտրոն), ագրոքիմ․ պրոր– լեմների և հիդրոպոնիկայի, վւորձառ․ կենսաբանության ԴՀ ինստ–ները, Սետ նի ջրակենսաբան, կայանը։ Պատմական և տնտեսագիտական գի տությունների բաժանմունքը՝ տնտեսա գիտության, պատմության, հնագիտության և ազգագրության, արևելագիտ․ Գ^ ինստ–ները, հասարակական գիտություն ների գիտ․ ինֆորմացիայի կենտրոնր․ սփյուռքահայ համայնքների պատմու թյան և մշակույթի բաժինը։ Փիլիսոփայական և բանասիրական գիտությունների բաժանմունքը՝ Հ․ Աճաո յանի անվ․ լեզվի, Մ․ Աբեղյանի անփ գրակ․, արվեստի, փիլ․ և իրավունքի ԴՀ ինստ–ները։ ՀՍՍՀ ԴԱ նախագահությանն առընթեր գործող գիտ․ և գիտակազմակերպական հաստատություններն են՝ խմբագրական հրատարակչական խորհուրդը, ՀՍՍՀ գիտ․ հիմնարկների ու բուհերի բնական ն հասարակական գիտությունների բնագա– վառում գիտ․ գործունեության կոորդի– նացման խորհուրդը, գիտատեխ․ և սո– ցիալ–տնտ․ կանխատեսման պրոբլեմնե– րի հանրապետ․ գիտ․ խորհուրդը, տիե– զերական էլեկտրւսռադիոտեխնիկայի և ՏՍՍՀ ԳԱ թղթակից անդամներ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Բնագավառը Թղթակից անդամ Աբրահամյան Աշոտ Արսենի (1918–85) լեզվաբանություն 1977 Աբրահամյան Բենիամին Լևոսի (ծն․ 1913) մեխանիկա 1971 Ագատյան Տայկ Նահապետի (1881 –1964) urtiinhy տգիտություն 1958 Աթայան էդուարդ Ռաֆայելի (ծն․ 1932) լեզվաբանություն 1986 Ալեքսանյան Արարատ Մարտինի (1907–62) բժշկություն 1960 Ալեքսանյան 6ուրի Թադևոսի (ծն․ 1938) կենսաբանություն 1986 Ալեքսանդրյան Կտրեն Վռամի (ծն․ 1934) մեխանիկա 1982 Ալեքսենսկի Վադիմ Վսեվոլոդովիչ (ծն․ 1917) էլեկտրատեխնիկա 1960 Առաքելյան Նորայր Հունանի (ծն․ 1936) մաթեմատիկա 1974 Ավւսգյան Ռոբերտ Չովսեփի (ծն․ 1931) ֆիզիկա 1986 Ավագյանց Գեդեոն Մովսեսի (1919–84) ֆիզիկա 1965 Ավետիսյան Չբանտ Ալեքսանի (ծն․ 1927) պատմություն 1986 Ավդալբեկյան Աուրեն Խաչատուրի (ծն․ 1920) բժշկություն 1977 Արեշյան Դեորգի նեոնի (ծն․ 1926) էլեկտրատեխնիկա 1982 Արևշատյան Աեն Աուրենի (ծն․ 1928) աղբյուրագիտություն 1982 Բաբայան Դարյա Նիկոլայի (ծն․ 1904) կենսաբանություն 1960 Բադալյան Դուրգեն Հովհաննեսի (ծն․ 1923) բժշկություն 1982 Բակուեց Աևադա Ալեքսանդրի (1925–83) ֆիզիոլոգիա 1968 Բաղդասարյան Անդրանիկ Բախշիի (ծն․ 1918) աշխարհագրություն 1971 Բարխուդարյան Վլադիմիր Բախշիի (ծն․ 1927) պատմություն 1986 Գաբրիելյան էմիլ Աամսոնի (ծն․ 1931) բժշկություն 1977 Գասպարյան Արծրունի Մարտիրոսի (ծն․ 1908) քիմիա 1968 Գևորգյան Իվան Քրիստափորի (ծն․ 1907) բժշկություն 1962 Գրիգորյան Աերգեյ Վաղարշակի (ծն․ 1934) երկրաբանություն 1986 Դավթյան էղուարդ համբարձումի (1903 – 79) կենդանաբանություն 1956 Դավթյան Վահագն Արմենակի (ծն․ 1922) գրականություն 1986 Դավթյան Միսակ Արշամի (ծն․ 1934) քիմիա 1986 Դովլաթյան Վռամ Վաղինակի (ծն․ 1923) քիմիա 1986 Երիցյան Խորեն Ահարոնի (1882–1956) անասնաբուծություն 1945 Թադևոսյան Դուրգեն Տիգրանի (1906–73) քիմիա 1968 Թալալյան Ալեքսանդր Անդրանիկի (ծն․ 1928) մաթեմատիկա 1965 Թամրազյան ՝՝Հրանտ Սմբատի (ծն․ 1926) գրականագիտություն 1986 Թառայան Վերգինե Մակարի (1905–85) քիմիա 1956 Թերգյան Հարություն Արտաշեսի (ծն․ 1932) հաշվողական տեխնիկա և կիրառական համակարգեր 1986 Ինճիկյան Մայա Տրանտի (ծն․ 1930) քիմիա 1986 Խանջյան Գրիգոր Սեպուհի (ծն․ 1926) արվեստ 1982 Խոջաբեկյան Վլադիմիր Եղիշեի (ծն․ 1929) տնտեսագիտություն 1982 Կոստանյան Կոստան Արտավազդի (ծն․ 1926) քիմիա 1977 ՝Հասրաթյան Մորուս (Մարգար) Ստեփանի պատմություն, բանասիրու– 1963 (1902 – 79) թյուն Բերունի Պարիս Միսակի (ծն․ 1933) ռադիոֆիզիկա 1982 Ղազարյան Ռաֆայել Ավետիսի (ծն․ 1924) ռադիոֆիզիկա 1986 Ղամբարյան Ստեփան Պողոսի (1879–1948) քիմիա 1944 Ղարագյոզյան Կոնստանտին Գրիգորի (ծն․ քիմիա 1986 1927) Մաթևոսյան Արտաշես Ալեքսանդրի (ծն․ 1904) բուսաբանություն 1971 Մադաքյան Չարություն Կարապետի (1902– բուսաբանություն 1945 1954) Մայսուրյան Նիկոլայ Ալեքսանդրի (1896– բուսաբանություն 1945 1967) Մատինյան Սերգեյ Հայկի (ծն․ 1931) ֆիզիկա 1982 Մարտիրոսյան Ռադիկ Մարտիրոսի (ծն․ 1936) ռադիոֆիզիկա 1986 Մելիքսեթ–Բեկ Լևոն (Լեոն) Մելիքսեթի (1890– բանասիրություն, պատմու– 1945 1963) թյուն Միրզոյան Լյուդվիկ Վասիլի (ծն․ 1923) աստղաֆիզիկա 1986 Միրզոյան Սիմոն Հակոբի (ծն․ 1910) դեղաբանություն 1966 Միքայելյան Ալեքսանդր Լևոնի (ծն․ 1928) բժշկություն 1986 Մխիթարյան Վահան Գրիգորի (ծն․ 1910) կենսաքիմիա 1968 Մկրտչյան Ալպիկ Ռաֆայելի (ծն․ 1937) ֆիզիկա 1986 Մկրյան Մկրտիչ Մամբրեի (1907-83) գրականություն 1956 Մովսեսյան Մելիստ Եղիշեի (ծն․ 1929) ֆիզիկա 1977 Մովսիսյան Սեդրակ Գարեգինի (1932–79) քիմիա , 1977 Մովսիսյան Սերգեյ Հովհաննեսի (ծն․ 1928) կենդանաբանություն 1982 Մովսիսյան Ռաֆայել Չակոբի (ծն․ 1925) գեոդեզիա 1986 Մուրադյան Ռուդոլֆ Մուրադի (ծն․ 1936) ֆիզիկա 1986 Նալբանդյան Վաչե Սմբատի (ծն․ 1919) գրականություն 1971 Ներսեսով Իգոր Լևոնի (ծն․ 1920) սեյսմոլոգիա 1982 Ներսիսյան Անրի Բարս եղի (ծն․ 1936) մաթեմատիկա 1986 Շահինյան Մարիետա Սերգեյի (1888–1982) գրականություն 1950 Չալթիկյան Հովհաննես Տակոբի (1902–72) ֆիզիկական քիմիա 1965 Ձալոյան Վազգեն Կարապետի (1905–81) փիլիսոփայություն 1965 ՋանՓոլադյան Լևոն Միքայելի (ծն․ 1912) քիմիա 1971 Ջիվելեգով Ալեքսեյ Կարապետի (1875–1952) արվեստաբանություն 1945 Ջրբաշյան Վաղարշակ Հակոբի (ծն․ 1929) ֆիզիկա․ 1982 Ռշտունի Վահան Հարությունի (1894–1970) պատմություն 1956 Սարգսյան Ցուրի Լևոնի (ծն․ 1941) մեքենագիտություն 1986