Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/676

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


1981 К» ա չ ի J ա ն նեոնիդ Հտենրիխի՝ գծա– յին ծրագրավորման մեջ բազմանդա– մային ալգոռիթմերի վերաբերյալ աշ– խատանքների 2արքի համար․ Պողոսյան Տրաչ Գրիգորի, Զ ա– Քարյան Մարտին համբարձումի, Թարխանյան Արթուր Արտավազ– դի» խ ա չ ի Կ J ան Մպարտակ Երեմի, Բաղդասարյան Սերգեյ Միքայելի, Գևորգյան Գերասիմ ՎաղարշաԿԻ, Ծա տ ուրյան Իգոր Գուրգենի՝ Երևանի երիտասարդական պալատի ճարտարապետության համար։ 1982 Գասպարյան Ռուբեն Սարգսի՝ «Մագիստրալային գագանավթամուղների շինարարության արդյունավետության և հուսալիության բարձրացումը կազմա– կերպական–տեխնիկական լուծումների օպտիմալացման շնորհիվ՝ հաշվի առ– նելով Արևմտյան Սիբիրի առանձնա– հատկությունները» աշխատանքի համար (հեղինակակից)․ Վարդապետ յան Անդրեյ Բորիսի՝ «էուկարիոտային բշիշների ՌՆԹ պա– րունակող վիրուսների և ՌՆԹ կապող սպիտակուցների մոլեկուլային կենսա– բանություն» աշխատանքների շարքի համար (հեղինակակից)․ Չունախյան համբարձում Խստերե– սի՝ Ռոստովի մարզում անձնական օ– ժանդակ տնտեսություն վարելու նպա– տակով բակային շինություններով տնա– մերձային տիպի գյուղական բնակելի տներ ստեղծելու համար (հեղինակա– կից)* Հովսեփյան Սերգեյ ԻսրայեւԻ, «Մանկական աշխարհ» և «Ֆոտոցուցա– հանդեսում» նկարների համար․ Զաքարյան Փայլակ Գարեգինի՝ աշխատանքային մեծ հաջողությունների, սոցիալիստ, մրցությունում նախաձեռ– նության, արտադրության արդյունավե– տությունը և որակը բարձրացնելու գոր– ծում ռեզերվներ հայթայթելու և օգտա– գործելու համար։ 1983 Մ ո մ շ յ ա ն Ալեքսանդրս! Վասիւի՝ արդի գաղափարական և քաղ․ պայքա– րի, հասարակական զարգացման բուրժ․ ըմբռնումների քննադատության, Փիլ․ և սոցիալ–տնտ․ խնդիրներին նվիրված աշխատանքների շարքի համար (հեղի– նակակից)․ Մովսիսյան Գեորգի Վիկտորի՝ կոմերիտմիության և երիտասարդության մասին երգերի համար․ Քանաքեռի ա լ J ու մ ի ն ի գոր– ծարանի մշակույթի պալա– տի «Կ ա ն Ա Զ» պարի անսամբլ՝ կատարողական բարձր մակարդակի հա– մար․ Սիմոնյան Արսեն Ռազմիկի՝ սո– ցիալիստ․ մրցությունում բարձր ցա– ցանիշների, արտադրական կարողու– թյուններն օգտագործելու հիման վրա մե– տալուրգիական արտադրության և հան– Քարդյունահանման տեխնիկայի արդյու– նավետության բարձրացման, հումքի և նյութերի համալիր օգտագործման, գի– տատեխ․ ակտիվ գործունեության համար․ Ա ղ և կ յ ա ն Ռոմիկ Սերյոժայի՝ էներ– գետիկայի օբյեկտների կառուցման գոր– ծում մեծ ավանդ ներդնելու, շինարա– րության մեջ աշխատանքի կազմակերպ– ման առաջադիմական նոր ձևեր կի– րառելու, շինարարական–մոնտաժային աշխատանքների արդյունավետությունն ու որակը բարձրացնելու, օգտակար հա– նածոների հետախուզման ժամկետները կրճատելու, գիտատեխ․ ակտիվ գործու– նեության համար․ Չիւինգարյան Վոլոդյա Շաքա– րի՝ սոցիալիստ, մրցությունում մեծ հա– ջողությունների, գիտության նվաճումները և առաջավոր Փորձը ներդնելու միջոցով գյուղատնտ․ բույսերի կայուն բարձր բերք ստանալու համար։ 1984 Մ ա դ ո յ ա ն Իգոր Արտյուշի՝ «Գենե– տիկական կոդի իրականացման արտա– ռիբոսոմային փուլը ամինոցիդ–տՌՆԹ– սինթեզի, տՌՆԹ–ի և դրանց փոխազդե– ցության կառուցվածքաֆունկցիոնալ վեր– լուծություն» աշխատության համար․ Վանց յան Նիկիտա էդուարդի՝ «Վե– րականգնող միկրովիրաբուժությունը վնասվածքներ, վերջույթների հիվանդու– թյուններ և ջարդվածքների հետևանքներ բուժելիս» աշխատության համար․ Խաչատրյան Հովհաննես Մկրտչի՝ ԱՄՏՌ և ՋՋՌ ռեակտորներով ատո– մային էլեկտրակայանների անվտանգու– թյունը բարձրացնելու համար, վթարա– յին հովացման արդյունավետ համակար– գերի գիտական ապահովման, նախա– գծային մշակման և ներդրման համար (հեղինակակից)․ Աբրահամյան Հրաչյա Վազգենի՝ սոցիալիստ, մրցությունում մեծ հաջո– ղությունների, շինարարական աշխա– տանքների արդյունավետությունն ու որակը բարձրացնելու, աշխատանքի կազմակերպման նոր մեթոդներ և ձևեր կիրառելու, գիտատեխ․ ակտիվ գործու– նեության համար․ Մարգարյան Գոհար Քաջիկի՝ սո– ցիալիստ․ մրցությունում բարձր ցուցա– նիշների, գիտության և առաջավոր Փորձի հիման վրա գյուղատնտ․ բույսե– րի բարձր կայուն բերք ստանալու հա– մար։ 1985 Տա րությունյան Ռաֆայել Վառ– նազի՝ «Միկրոմետալուրգիական պրո– ցեսները մետաղների և համաձուլվածքնե– րի մակերեսին Լազերային ճառագայթ– ման իմպուլսային և իմպուլսա–պարբե– րական լազերային ճառագայթման ազ– դեցության դեպքում» աշխատանքի հա– մար (հեղինակակից)․ Բ ա ր ա մ ո վ էդուարդ Վլադիմիրի՝ «Գենային ինժեներիայի համար ուղղորդ– ված մուտագենեզի, ԴՆԹ–ի մոդիֆիկաց– ման և ռեստրիկցիայի նոր ֆերմենտա– յին ու քիմիակաև մեթոդներ» աշխա– տության համար (հեղինակակից)․ Գրիգորյան Գևորգ Նարդոսի՝ սոցիալիստ, մրցությունում բարձր ցու– ցանիշների, արտադրվող ավտոմեքենա– ների հուսալիության, երկարակեցության բարձրացման գործում անձնական մեծ ներդրման, ծովային և գետային ռեսուրս– ների բարձրարդյունավետ օգտագործ– ման համար․ Մ ա ն ու կ յ ա ն Տիգրան Գուրգենի՝ սոցիալիստ, մրցությունում բարձր ցու– ցանիշների, ժող․ սպառման ապրանքնե– րի արտադրության ավելացման, որակի բարելավման, ինքնարժեքի իջեցման գործում անձնական մեծ ներդրման հա– մար․ Գաբրիելյան Գագիկ Սերյոժայի՝ սոցիալիստ, մրցությունում բարձր ցու– ցանիշների, գիտության նվաճումների, աշխատանքի կազմակերպման և խթան– ման առաջադիմական ձևերի ներդրման հիման վրա գյուղատնտեսական բույսե– րի բարձր կայուն բերք ստանալու հա– մար․ ԹեՓեգենջիև Աշոտ Սերոբի՝ տեխ– նիկայի բարձրարդյունավետ օգտագործ– ման, աշխատանքում մեծ հաջողություն– ների, արտադրության ռեզերվների հայտնաբերման և օգտագործման, սո– ցիալիստ․ մրցության մեջ ցուցաբերած նախաձեռնության համար։ 1986 Մ կ ր տչյան Վահան Ռոբերտի՝ «Արյունատար անոթների շրջանառության սուր խանգարումների ախտորոշման և բուժման նվաճումներ» աշխատանքի համար (հեղինակակից)․ Տ ու ր պ ա և Կիրիլ Տիգրանի՝ «Սպի– տակուցների ադենոզին 3՝,5, 5՝ ցիկլո– ֆոսֆատ կախյալ ֆոսֆորիլացման ֆի– զիկաքիմիական և կենսաբանական մե– խանիզմները» աշխատանքի համար (հե– ղինակակից)․ Շահնազարով Կարեն Գեորգիի՝ «Մենք ջազից ենք» և «Ձմեռային երեկո Գագրայում» կինոնկարներում երա– ժըշտական կոմեդիայի ժանրը զարգաց– նելու համար․ Պ ա պ ո յ ա ն Սամվել Բաբկենի՝ սո– ցիալիստ․ մրցության մեջ մեծ հաջողու– թյունների, գյուղատնտ․ տեխնիկայի օգ– տագործման արդյունավետությունը և արտադրության որակը բարելավելու համար։ 1987 Բաբայան Գրիգոր Վազգենի՝ սո– ցիալիստ․ մրցությունում բարձր ցուցա– նիշների, մեքենաների և սարքերի որակի բարձրացման գործում անձնական մեծ ներդրման համար․ Հարությունյան Արթուր Եսայու՝ սոցիալիստ, մրցությունում մեծ հաջողու– թյունների, կոմպլեքսային մեխանիզա– ցիայի հիման վրա մելիորատիվ և գյու– ղական շինարարության արդյունավե– տությունն ու որակը բարձրացնելու, գի– տության և առաջավոր պրակտիկայի փորձը օգտագործելու համար։