Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/675

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Ազարյան Ներսես Նիկոէայի՝ աշ– խատանքային ակնառու նվաճումների, գազի արդյունահանման տեմպերն արա– գացնելու գործում անձնական մեծ ներ– դրում ունենալու համար․ Մկրտչյան Վալենտինա Նիկոլայի՝ աշխատանքային ակնառու նվաճումների, արտադրության տեխնիկայի և տեխնո– լոգիայի կատարելագործման մեջ անձ– նական մեծ ներդրում ունենալու համար․ Բալասանյան Արկադի Աշոաի՝ աշխատանքային ակնառու նվաճումների, ժոդսպառման ապրանքների թողարկման և դրանց որակի բարելավման գործում անձնական մեծ ներդրում ունենալու հա– մար․ Սարգսյան Պողոս Ղազարի՝ աշ– խատանքային ակնառու նվաճումների, շինարարության և շինանյութերի ար– տադրության արդյունավետության բարձ– րացման, նյութական և ջերմաէներգետիկ ռեսուրսների ծախսերն իջեցնելու գոր– ծում անձնական մեծ ներդրում ունենա– լու համար․ Վարդանյան Վարդան Հարությու– նի՝ աշխատանքում ակնառու նվաճում– ների, շաքարի ճակնդեղի, կարտոֆիլի, բանջարանոցային և գյուղատնտ․ այլ բույսերի կայուն աճն ապահովելու, աշ– խատանքի արտադրողականությունը բարձրացնելու, արտադրանքի ինքնար– ժեքն իշեցնելու համար։ 1986 Ալեքսանդրյան Ռաֆայել Արա– մի՝ «Պատվող հեղուկի որակական տե– սության մաթեմատիկական հետազոտու– թյուններ» աշխատանքների շարքի հա– մար (հեղինակակից)․ Շահգիլդյան Վահան Վահանի՝ «Փուլային համաժամանակացման տե– սությունը ռադիոտեխնիկայում և կա– պում» աշխատությունների շարքի համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Մամիկոնյանց նեոն "Հրազդանի՝ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ռեժիմների կառավարման մեթոդներ մշակելու համար (հեղինակակից)․ Գ ա ս պ ա ր J_ui ն Լեո Ալֆրեդի՝ էլեկ– տրոնային սարքերի տարրերի լազերա– յին մշակման տեխնոլոգիայի գիտական հիմունքների վերաբերյալ աշխատանքնե– րի համար(հեղինակակից)․ Рш լա յան Գալին ա Գրիգորի՝ լեռ– նահանքային բարդ պայմաններում նավ– թագազային պաշարների յուրացման արդյունավետությունն ապահովող գիտա– տեխ․ լուծումներ մշակելու և ներդնե– լու համար (հեղինակակից)․ Բադալյան Լեոն Հովհաննեսի՝ «Մանկական նյարդաբանություն^ 1984) գրքի համար․ Նահապետով Ռոդիոն Ռաֆայելի՝ «Տորպեդակիրները» կինոնկարի համար (հեղինակակից)․ Ղազարյան Նասետ Բաբկենի՝ աշ– խատանքային ակնառու նվաճումների, շինարարական արտադրության ներքին ռեսուրսների որոնման և օգտագործման գործում անձնական մեծ ներդրում ունե– նալու համար․ Հակոբյան Հակոբ Տիգրանի՝ «Իմ հայրենիքը» նկարաշարի համար։ ՀամԼԿԵՄ մրցանակի դափնեկիր– ներ 1967 Քարամյան Սարգիս Արշավիրի՝ ծանր իոնների հետ ռեակցիաներում գերծանր միջուկների առաշացման ու քայքայման որոշ առանձնահատկություն– ների ուսումնասիրության համար (հե– ղինակակից)։ 1968 Ք J ո ս ա J ա ն էդմոնդ Գարեգինի՝ «Անորսալի վրիժառուները» և «Անորսա– 1իների նոր արկածները» կինոնկարնե– րի համար։ 1970 Առաքելյան Նորայր Հունանի՝ ֆունկցիաների տեսության բնագա– վառում կատարած ուսումնասիրություն– ների շարքի համար․ Գրիգորյանց Ալեքսանդր Գրիգո– րի՝ զոդելու պրոցեսում դեֆորմացիա– ներն ու լարվածությունները որոշելու և վերացնելու մեթոդներ մշակելու և ներ– դնելու համար (Վ․Մ․ Սագալովիչի հետ)։ 1971 Մուրադյան Հենրիկ Վահանի՝ ՏեՐ նեյտրոններով գրգռվող միջու– կային մակարդակների նույնացման և А/>Л 00 ատոմային կշիռների տիրույ– թում միջուկների նեյտրոնային ուժային ֆունկցիաներն ուսումնասիրելու համար (հեղինակակից)․ Ք և յ մ և տ լ յ ա ն Հակոբ Ասատուրի՝ ցամաքուրդային խողովակների արտադ– րության մեքենայացման ու ավտոմա– տացման և «Ազերի» տեսակի բեռնար– կըղներով փոխադրման առաջավոր տեխ– նոլոգա մշակելու և ներդնելու համար (հեղինակակից)։ 1972 Ագատյան Վանիկ Գեղամի, Ա ս– Լ ա ն յ ա ն Հենրիկ Շահենի, Գ յ ո լ և ց– յ ա ն Արյսսմ Գրիգորի, Գոնչոյան Վահան Հրաչի, Գյանջուլյան է– դուարդ նեոնի, և ր մ ա Կ ո վ Իգոր Նի– կոլաեիչ, Կարապետյան նեոնիդ Վահրամի, Օ հ ա ն յան Գերման Ար1 տաշեսի, Ն և մ ց ո վ Վլադիմիր Բորիսո– վիչ՝ «Նաիրի–3» համապիտանի ԷՀՄ–ի մշակման և այն սերիական արտադրու– թյան մեջ ներդնելու համար։ 1973 Ս ի ս ա կ յ ա ն Ալեքսեյ Նորայրի՝ մեծ էներգիաների ֆիզիկայում դաշտի քվան– տային տեսության մոտավոր մեթոդներով աշխատանքների շարքի համար (հեղի– նակակից)։ 1974 Հ ա ր ու թ յ ու ն յ ա ն Ջոնիկ Սուրենի՝ անտենաների պարամետրերի մոդելա– վորման ու չաֆման հոլոգրաֆիական մեթոդների ու ապարատուրայի ուսում– նասիրման և մշակման համար․ Հակոբյան Արծրուն Սուրենի՝ 9-րդ հնգամյակի հանդիպական պլանների կա– տարման համար դրսևորած նախաձեռ– նության, ստեղծագործության և բարձրո– րակ աշխատանքի համար։ 1976 Բ ի լ յ ա ն Մելիք Մուշեղի, Ձ ա լ յ ա ն Համասփյուռ Սահակի՝ սոցիալիստ, մրցության մեջ ակնառու նվաճումնե– րի, առաջադիմական տեխնոլոգիա ներ– դնելու, սարքավորումներն արդյունավետ օգտագործելու հիման վրա արտադրան– քի թողարկումն ավելացնելու և որակը բարելավելու համար․ Ն ա ջ ա ր J ա ն Վերա նեոնիդի՝ սո– ցիալիստ․ մրցության մեջ ակնառու նվա– ճումների, գազային հանքավայրերի զարգացման և լրակառուցման, տրանս– պորտային մայրուղիների և օբյեկտնե– րի բարձրորակ շինարարության համար․ Ասատրյան Տարիել Արամայիսի՝ սոցիալիստ, մրցության մեջ ակնառու նվաճումների, բարձր բերք ստանալու և արտադրանքի գերազանց որակի հա– մար։ 1977 Թարիվերդիև Միքայել նեոնի՝ վերջին տարիների հայրենասիրական երգերի և լենինյան կոմերիտմիությա– նը նվիրված «Մենք քեզ հետ ենք, ըն– կեր» վոկալ շարքի համար․ Գեորգյան Թադեոս Գերասիմի՝ Մ․ Փարսյանի դիմաքանդակի համար․ Դ ա ն ի և լ յ ա ն Կարո Անատոլիի՝ գիտատեխ․ առաջադիմության հիման վրա աշխատանքի արտադրողականու– թյան բարձրացման գործում ձեռք բերած ակնառու նվաճումների, ռացիոնալիզա– տորության և գյուտարարության, գի_ տատեխ․ ակտիվ գործունեության հա– մար․ Ամիրխանյան Հրանտ Հակոբի՝ աշխատանքում ակնառու նվաճումների, սարքավորումների սպասարկման գո– տին ավելացնելու միջոցով տասներորդ հնգամյակի առաջին տարում տարեկան երկու անձնական հանձնարարություն կատարելու ն գիտ ա տեխ․ ակտիվ գոր– ծունեության համար։ 1978 Հակոբյան Իզաբելլա Հովհաննե– սի, Հակոբյան Էդիկ Վռամի, Գ ա– լ ա J ա ն Ալեքսանդր Եղիշի, Կասպա– րով Ռուբեն Պերճի, Հ ա ր ու թ յ ու ն– յ ա ն Անահիտ Իմանայի, Մակար– յ ա ն Գոհար Արարատի, Մ և լ ք ո ն– J ա ն նյովա Վարդգեսի, Մ ա ն ա ս J ա ն Վիկտոր Հմայակի, Ցախշիբեկյան Սվետլանա Անդրանիկի, Մուշեդյան Ռուբիկ Անդրանիկի՝ հիբրիդային ին– տեգրալ միկրոսխեմաների պատրաստ– ման պրոցեսում որակը վերահսկելու նպատակով ավտոմատ վերահսկիչ–չա– փիչ տեխնոլոգիական սարքավորման համալիր մշակելու համար․ Հակոբյան Վլադիմիր Սերգեյի՝ աչքի առաջնային բաժնի միկրովիրա– բուժության վերաբերյալ աշխատանքնե– րի 2արքի համար (հեղինակակից)․ Ասատրյան նեոն Սիսակի՝ սպիտա– կուցի կենսասինթեզի մոլեկուլային մե– խանիզմների ուսումնասիրության վերա– բերյալ աշխատանքների շարքի համար․ Երքաղսովետի գործկոմի կուլտուրայի բաժնի մշա– կույթի տան երիտասարդա– կան երգչախումբ՝ գեղարվես– տական ինքնագործունեության զարգաց– ման ն կատարողական բարձր վար– պետության համար․ Դարբինյան Զավեն Մերգեյի՝ Ամուրի Կոմսոմոլսկում, Ցելինոգրա– դում, Դոնեցկում, Վ․ Ի․ Լենինի անվ․ «Արտեկ» պիոներական ճամբարում երի– տասարդական պալատների ճարտարա– պետության համար (հեղինակակից)։ 1979 Գյուրջյան Արա Սմբատի՝ տնտ․, գիտատեխ․, սոցիալ․ զարգացումը նպա– տակածրագրային մեթոդով պլանավո– րելու վերաբերյալ ուսումնասիրություն– ների շարքի համար (հեղինակակից)․ Երևանի Ղ– Ղուկաս յանի անվ․ պիոներների ն դպրոցա– կանների պալատիփողային ն վ ա գ ա խ ու մ բ՝ երեխաների շրջա– նում գեղարվեստական ինքնագործու– նեության զարգացման համար․ Սա հ ա կ յա ն Ելենա Սարգսի՝ «Սեռի կարգավորումը», «Բերքի ալգոռիթմը», «Մուտանտներ», «Գենետիկան ն մենք» գիտահանրամատչելի կինոնկարների համար։ 1980 Մ ա ֆ յ ա ն Ալեքսանդր Մատվեյի՝ գիտահետազոտական U նախագծային– կոնստրուկտորական աշխատանքների կոմպլեքսի համար, որն ապահովում է հայրենական քսանսռնիավոր հաստոն– ների նախագծի բարելավումը, դրանց արտադրողականության բարձրացումը․ Ք ո ս յ ա ն Ռուբեն Դերենիկի՝ <Մովի առաՓնյա գոտում կախույթային ողո– ղատների շարժումը» աշխատանքի հա– մար (հեղինակակից)․ Ամիրխանյան Ռոբերտ Բաբկենի՝ 1978–79-ին ստեղծած երգերի համար․ Երեանի մա ն կ ա կա ն պատ– կերասրահ՝ մատաղ սերնդի գեղա– գիտական դաստիարակության գործում կատարած աշխատանքի համար։